Praktyka rynków kapitałowych

View this page in: English

Zespół Rynków Kapitałowych PwC Legal oferuje kompleksowe doradztwo regulacyjne i transakcyjne dla spółek publicznych, jak również spółek, które zamierzają przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną (IPO), a w szczególności następujące usługi:

 • doradztwo transakcyjne związane ze spółkami publicznymi, w tym nabywanie i zbywanie akcji spółek publicznych, wparcie przy publicznych wezwaniach do sprzedaży akcji, due diligence, przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej;
 • doradztwo restrukturyzacyjne dla spółek publicznych związane z łączeniem, podziałem spółek publicznych, de-listing (zniesienie dematerializacji akcji), dual listing, split i resplit akcji (scalanie i podział akcji), programy odkupu akcji (buy-back);
 • doradztwo w zakresie ofert publicznych (IPO, SPO), restrukturyzacji pre-IPO, strukturyzacja oferty publicznej, sporządzanie prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, reprezentowanie emitentów przed KNF, KDPW i GPW;
 • obsługa korporacyjna spółek publicznych, w tym obsługa Walnych Zgromadzeń, dostosowanie dokumentacji korporacyjnej do wymogów spółek publicznych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW;
 • wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne, w tym raportowanie bieżące i okresowe, wdrożenie MAR (Market Abuse Regulation), przygotowanie spółki do komunikacji z inwestorami i rynkiem (publicity guidelines);
 • wsparcie regulacyjne dla spółek publicznych, w tym w szczególności związane z ograniczeniem ryzyka niezgodności z prawem, z zachowaniem poufności informacji, dopuszczalnością przekazywania informacji poufnych innym podmiotom, listami insider-ów, raportowaniem transakcji insider-ów;
 • konstruowanie programów opcji menedżerskich, w szczególności z wykorzystaniem instrumentów finansowych i instrumentów pochodnych (warranty subskrypcyjne, akcje, akcje fantomowe, derywaty);
 • wsparcie w zakresie obligacji i innych instrumentów finansowych, w tym przygotowywanie dokumentacji emisji obligacji, udział w postępowaniach przed GPW i KDPW, w związku z dopuszczeniem do obrotu na Catalyst, negocjowanie umów dotyczących instrumentów pochodnych;
 • wsparcie w zakresie tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, w tym zakładanie i obsługa zamkniętych i otwartych funduszy inwestycyjnych, w szczególności funduszy nieruchomościowych.
 • reprezentowanie emitentów, ich przedstawicieli oraz uczestników obrotu w postępowaniach w przedmiocie nałożenia kar finansowych i innych sankcji przez KNF, postępowaniach kontrolnych oraz w postępowaniach wszczynanych przez organy ścigania, jak również w sporach wynikających z transakcji i rozliczeń na rynku kapitałowym 
 • doradztwo na rzecz instytucji finansowych, w tym w szczególności domów maklerskich, banków i towarzystw funduszy inwestycyjnych, w zakresie przeprowadzania niestandardowych, strukturyzowanych transakcji oraz tworzenia i oferowania nowych produktów (instrumentów) finansowych. 
 • doradztwo i wsparcie na rzecz instytucji finansowych w zakresie compliance, tworzenia regulacji i procedur wewnętrznych.

Zespół Capital Markets PwC Legal wraz z zespołem rynków kapitałowych PwC wspólnie zapewniają kompleksowe wsparcie prawne, biznesowe i finansowe dla Klientów przeprowadzających transakcje na rynku kapitałowym oraz w innych zagadnieniach związanych z obecnością na rynku kapitałowym.


Poniżej prezentujemy niektóre publikacje związane z oferowanymi przez nas usługami: