Jacek i Jadwiga Kostrzewscy, założyciele Grupy Kapitałowej Kostrzewscy

Konstytucja Firmy Rodzinnej

Rodzina Kostrzewskich – Fabryka Ceramiki Budowlanej

W tworzeniu konstytucji firmy rodzinnej powinni uczestniczyć wszyscy jej członkowie, proces ten stanowi, bowiem cenne źródło nauki. Opracowywany dokument pozwala na lepsze poznanie i zrozumienie swoich potrzeb przez członków rodziny. Konstytucja powinna zawierać rozwiązania najistotniejszych dla firmy rodzinnej kwestii: wartości, sposobu przeprowadzania sukcesji, regulacji kapitałowych, zakresu wpływu rodziny na biznes czy rozwiązywania konfliktów. Decydując się na wdrożenie konstytucji, członkowie rodzin powinni być świadomi, że dokument nie posiada mocy prawnej, jego celem jest wyznaczenie wspólnego kierunku dla rozwoju firmy rodzinnej i osiągnięcie harmonii w rodzinie, która pozytywnie przełoży się na rozwój biznesu rodzinnego.

Decyzję o stworzeniu konstytucji dla swojego przedsiębiorstwa podjął nestor Fabryki Ceramiki Budowlanej (FCB), Jacek Kostrzewski. Z biegiem lat w działalność założonej przez niego ponad ćwierć wieku temu firmy, zaangażowana była niemal cała rodzina. Wyzwaniem stało się odpowiednie ułożenie spraw o podłożu rodzinno-firmowym, ponieważ kwestie biznesowe zwolna zdominowały sprawy rodzinne. To w długim okresie mogło mieć negatywny wpływ zarówno na poszczególnych jej członków jak i na element spajający życie zawodowe rodziców i rodzeństwa – firmę rodzinną. Dodatkowym aspektem, który zwiększył złożoność procesu odpowiedniego ustrukturyzowania podziału ról, obowiązków i odpowiedzialności w firmie jest fakt, że firma FCB nie jest typową firmą rodzinną, w której rodzice przekazują firmę najstarszemu dziecku. W strategiczne obszary biznesu zaangażowana była trójka z czwórki dzieci właścicieli, a każde z nich posiadało unikalne kompetencje, które przyczyniały się do rozwoju firmy. Rodzice w trosce o harmonijny wzrost firmy w długim okresie zdecydowali się, więc na wdrożenie konstytucji firmy rodzinnej. Wspierany przez eksperta proces tworzenia dokumentu doprowadził do wypracowania regulacji w obszarach ładu rodzinnego jak i ładu biznesowego.

Koncepcja Ładu Rodzinnego opiera się na trzech zasadniczych elementach:

  1. Rady Rodziny
  2. Sukcesyjnego planu wykonawczego
  3. Konstytucji Rodziny Kostrzewskich

W konstytucji zawarta została wizja rodziny, wartości, misja oraz złote zasady, którymi kierują się Kostrzewscy. Dokument wprowadził regulacje dotyczące funkcjonowania zarówno rodziny jak i całej grupy, w ten sposób ma realne przełożenie na biznes. Konstytucja pozwoliła odpowiednio sformułować politykę zatrudniania członków rodziny, proces dokształcania, czy udzielania innego rodzaju wsparcia. W sukcesyjnym planie wykonawczym odnoszącym się do struktury własności wyjaśniona została polityka postępowania z majątkiem. Nie jest to jednak dokument mający swoje umocowanie prawne. Służy on wyjaśnieniu koncepcji rodziny założycielskiej co do jej funkcjonowania w przyszłości i wskazuje reguły postępowania dla młodego pokolenia.

W końcowym etapie procesu powołana została przez rodzinę Kostrzewskich - Grupa Kapitałowa Kostrzewscy, której podstawowym zadaniem jest nadzór i pomoc w osiągnięciu zbilansowanego wzrostu majątku rodziny w wielopokoleniowej perspektywie, a także dokonanie dywersyfikacji ryzyka biznesowego na pozostałe (niebędące przedmiotem działalności Fabryki Ceramiki Budowlanej) przedsięwzięcia realizowane przez rodzinę.