Nowa ulga podatkowa na badania i rozwój

Mechanizm ulgi na badania i rozwój pozwala z początkiem 2016 roku wszystkim przedsiębiorcom, niezależnie od branży czy wielkości, odliczać od 10 do 30% wyodrębnionych w ewidencji kosztów kwalifikowanych działalności B+R. Natomiast od 2017 r. ma pozwalać odliczać od 30 do 50% tych kosztów. Istotne jest jednak, aby dobrze zdefiniować działania oraz koszty, jakie mogą stanowić podstawę do skorzystania z ulg:  

Działalność badawczo-rozwojowa:

 • to działalność twórcza,
 • obejmuje działalność badawczą lub prace rozwojowe,
 • podejmowana jest w sposób systematyczny,
 • ma na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz
 • wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zakres działań kwalifikujących się do ulgi:

 • Ulga pozwala na kwalifikowanie projektów w toku – np. rozpoczętych w poprzednich latach,
 • Ulga nie wymaga prowadzenia ewidencji w podziale na projekty, a jedynie rodzaje kosztów,
 • Nie ma znaczenia wynik prowadzonych badań.

Koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu obejmują:

 • płace i składki pracowników (zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej),
 • nabycie materiałów i surowców związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej w działalności badawczo-rozwojowej,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej.

Od 1 stycznia 2017 r. mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy mają mieć również możliwość odliczenia kosztu pozyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Wysokość odpisów:

Co istotne, odliczeniu nie podlegają koszty kwalifikowane zwrócone z innych źródeł np. dotacji, a z możliwości korzystania z ulgi zostały wykluczone podmioty prowadzące działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Podatnicy muszą pamiętać także, że w związku z wprowadzeniem ulgi na działalność badawczo-rozwojową uchylona została dotychczasowa ulga na nabycie nowych technologii

Pobierz

Ulga B+R. Nowe zasady wspierania innowacyjności

Prezydent podpisał ustawę, która przewiduje możliwość odliczenia przez przedsiębiorców od podstawy opodatkowania w podatkach dochodowych wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową –ulga B+R.