Nasze podejście do coachingu


Praca coachingowa  polega  na systemowym  podejściu do Klienta, uwzględniając jego środowisko  pracy, wyzwania biznesowe,  poziom motywacji, wartości oraz oczekiwane efekty.

Kluczem do efektywnej pracy jest budowanie relacji opartej na zaufaniu,  przy przestrzeganiu kodeksu etycznego oraz działanie na rzecz  dobra Klienta.  

Działanie na rzecz dobra Klienta oznacza ze strony coacha  świadomą akceptację oraz zrozumienie potrzeb
i celów rozwojowych Klienta.  Coach wie, że Klient sam dla siebie jest najlepszym źródłem inspiracji i rozwiązań, do których  dociera w procesie pracy coachingowej.


Relacja coachingowa zapewnia poufną, ukierunkowaną na Klienta formę współpracy, tak aby mógł on osiągnąć najwyższy stopień swoich umiejętności i kompetencji
w drodze do wytyczonych celów.