Rynki kapitałowe - Program „Gotowy do IPO”

View this page in: English

Na czym polega program „Gotowy do IPO”?

 • Najważniejsze obszary programu obejmują:
  • procedury sprawozdawczości finansowej oraz kontrole wewnętrzne
  • strukturę korporacyjną i aspekty podatkowe
  • informacje finansowe dla potrzeb IPO
  • ład korporacyjny
 • Zakres programu jest każdorazowo dostosowany do potrzeb danej Spółki
 • Produktem finalnym jest plan działań, które należy podjąć w celu sprawnego przeprowadzenia procesu IPO
 • Czas trwania projektu to zazwyczaj około 3 tygodni.

Możliwy zakres programu „Gotowy do IPO”

Jasna strategia i stabilna sytuacja finansowa

 • Strategia i equity story
 • Dostępność informacji
 • Wczesne rozpoznanie potencjalnych problemów
 • Spójny plan strategiczny i biznesowy, budżetowanie, prognozowanie oraz kontrola budżetu
 • Historia kredytowa
 • Polityka dywidend
 • Wartość spółki na tle porównywalnych podmiotów

Przejrzysta struktura i aspekty podatkowe

 • Struktura prawna (przejrzystość, optymalizacja, udziały)
 • Aspekty podatkowe:
  • Ocena istniejących ryzyk podatkowych
  • Ocena efektywnej stawki podatkowej w obecnej strukturze biznesowej (tj. porównywalnego wskaźnika ogólnych obciążeń podatkowych), porównanie tego wskaźnika z innymi biznesami z tej samej branży (benchmarking efektywnej stawki podatkowej)
  • Ocena efektywności strategii podatkowej przy obecnej strukturze
  • Ocena obecnych programów motywacyjnych (jeżeli istnieją)

Procedury sprawozdawczości finansowej oraz kontrole wewnętrzne

 • Wdrożenie i usprawnienie procesów i procedur księgowych
 • Zdolność do terminowego raportowania zgodnie z MSSF
 • Zdolność do monitorowania i odpowiednio szybkiego raportowania KPI
 • Ocena jakościowa istniejących polityk rachunkowości
 • Zarządzanie płynnością, w tym prognozowanie przepływów pieniężnych
 • Systemy informacyjne:
  • Środowisko oraz bezpieczeństwo IT
  • Plany awaryjne dotyczące systemu IT

Informacje finansowe dla potrzeb IPO

 • Dostępność i zakres historycznych informacji finansowych
 • Prezentacja i zakres informacji w przypadku złożonej historii finansowej (m.in. restrukturyzacje, nabycia i zbycia spółek w okresie ostatnich 3 lat)
 • Ujawnianie i prezentacja zdarzeń jednorazowych
 • Raportowanie według segmentów i kluczowe trendy
 • Opracowanie realistycznego planu i harmonogramu przygotowania informacji finansowych
 • Przygotowanie do rozmów i korespondencji z KNF na temat informacji finansowych

Ład korporacyjny i zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Benchmarking do wzorcowych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, w tym:
  • Skład i struktura Rady Nadzorczej, procedury raportowania, wynagrodzenia członków Rady
  • Skład i struktura komitetów w ramach Rady Nadzorczej
  • Niezależność członków Rady Nadzorczej
 • Procedury zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • Audyt wewnętrzny
 • Relacje inwestorskie
 • Reputacja i odpowiedzialność społeczna biznesu
 • Plany wynagrodzeń oraz programów motywacyjnych
 • Kodeks postępowania 

Korzyści

 • Wczesne rozpoznanie problemów w celu uniknięcia przykrych niespodzianek na późniejszym etapie
 • Daje Zarządowi czas na wprowadzenie niezbędnych zmian
 • Optymalizacja kosztowa i podatkowa procesu IPO
 • Właściwa alokacja zasobów w celu uniknięcia „wąskich gardeł”
 • Minimalizacja zakłóceń w normalnej działalności Spółki podczas procesu IPO
 • Lepsze rozplanowanie i przyspieszenie procesu, w wyniku czego Spółka ma większe szanse na to, że nie przegapi momentu dobrej koniunktury na giełdzie
 • Lepsze zrozumienie czynników wpływających na wartość przedsiębiorstwa z perspektywy inwestorów
 • Lepsze przygotowanie merytoryczne Spółki do procesu IPO
 • Lepsza pozycja Spółki w negocjacjach z bankami inwestycyjnymi/domami maklerskimi:
  • pozwala pokazać nie tylko gotowość, ale również kroki podjęte w celu wejścia na giełdę i funkcjonowania jako spółka publiczna
  • wspiera i przyspiesza proces due diligence ze strony banków inwestycyjnych/domów maklerskich

To się opłaca

 • Inwestorzy wymagają obecnie więcej i kierują się przede wszystkim ku atrakcyjnym i dobrze przygotowanym ofertom. Odpowiednie przygotowanie i jego jakość są warte wysiłku i zwrócą się z nawiązką
 • W porównaniu do całkowitych kosztów wejścia na giełdę oraz wartości dodanej, program „Gotowy do IPO” jest tanim przedsięwzięciem
 • Im wcześniej przyjmuje się perspektywę i zaczyna działać jak spółka publiczna, tym lepiej

Co dalej?

Po programie „Gotowy do IPO” i określeniu kolejnych kroków, z chęcią pomożemy Państwu w sprostaniu towarzyszącym im wyzwaniom.