IPO Readiness, Ocena przygotowania do wejścia na giełdę

View this page in: English

Dążymy do upowszechnienia wśród naszych klientów świadomości, że dobrze przemyślane plan i harmonogram, przygotowane na jak najwcześniejszym etapie procesu wejścia na giełdę, są niezbędne dla pomyślnego i sprawnego przeprowadzenia oferty publicznej. Dzięki temu ewentualne problemy mogą zostać rozwiązane na odpowiednio wczesnym etapie, co pozwoli Państwu zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty całego procesu.

PwC dokona oceny czynników, które będą miały wpływ na zdolność spółki do przeprowadzenia udanej oferty publicznej i późniejszego funkcjonowania jako spółka publiczna. W wyniku naszych prac otrzymają Państwo raport podsumowujący wymogi, jakim musi sprostać Państwa spółka, analizę jej obecnej sytuacji oraz nasze rekomendacje dotyczące dalszych działań. W ramach naszej pracy koncentrujemy się na następujących obszarach:

Strategia

 • Czy struktura korporacyjna spółki ułatwi przeprowadzenie oferty?
 • Czy planowany sposób wykorzystania pozyskanych z oferty środków finansowych jest optymalny?

Zarządzanie i komunikacja

 • Czy w spółce skutecznie wdrożono odpowiednie rozwiązania w zakresie ładu korporacyjnego?
 • Czy w przejrzysty sposób komunikowana jest misja i strategia spółki?
 • Czy istnieje przejrzysty plan operacyjny wdrożenia strategii spółki?
 • Czy spółka posiada odpowiedni system kontroli wewnętrznej?
 • Czy spółka posiada odpowiednią reputację i jest właściwie postrzegana publicznie?

Informacja finansowa

 • Zakres informacji finansowej dla potrzeb prospektu emisyjnego
 • Dostępność informacji finansowej

Zagadnienia podatkowe

 • Porównanie i ocena możliwych scenariuszy reorganizacji spółki (grupy kapitałowej) z perspektywy konsekwencji podatkowych, ze wskazaniem najbardziej efektywnego podatkowo wariantu reorganizacji
 • Praktyczne aspekty podatkowe związane z wdrożeniem wybranego scenariusza reorganizacji spółki (grupy kapitałowej)
 • Wskazanie głównych implikacji podatkowych wybranego systemu motywacyjnego dla kadry kierowniczej
 • Praktyczne aspekty podatkowe dotyczące wydatków związanych z przygotowaniem prospektu emisyjnego oraz przeprowadzeniem oferty publicznej

Korzyści z naszych usług w ramach IPO Readiness

 • Dostosowanie strategii dalszego rozwoju spółki do wyzwań rynku publicznego
 • Lepsze zrozumienie czynników wpływających na wycenę spółki
 • Przejrzysty plan i harmonogram przygotowania oferty publicznej i wejścia na giełdę
 • Przedstawienie wstępnych rekomendacji odnośnie istniejącego systemu kontroli wewnętrznej w spółce w zakresie jego efektywności i odpowiedniego podejścia do istotnych ryzyk sprawozdawczości finansowej
 • Przygotowanie spółki do sprostania wymogom sprawozdawczości finansowej dla celów prospektu emisyjnego
 • Przygotowanie wstępnych rekomendacji dotyczących ładu korporacyjnego oraz komunikacji z rynkiem
 • Optymalizacja kosztowa i podatkowa podczas reorganizacji oraz na każdym etapie procesu wejścia na giełdę
 • Lepsze zrozumienie potrzeb inwestorów oraz sposobów ich zaspokojenia

Co zapewniamy?

 • Wstępna ocena możliwości pozyskania kapitału przez spółkę w obecnym otoczeniu rynkowym
 • Czytelny raport podsumowujący poziom przygotowania spółki oraz wskazujący obszary wymagające dalszej poprawy
 • Plan działania dla zapewnienia gotowości spółki do wejścia na giełdę