Szkolenia

View this page in: English

Opis szkolenia

Szkolenie jest skierowane do spółek rozważających lub przygotowujących się do wprowadzenia swoich akcji lub papierów dłużnych do publicznego obrotu. Uczestnicy szkolenia zapoznają się m.in. z procesem przygotowania oferty publicznej i prospektu emisyjnego, rolą doradców w tym procesie oraz z obowiązującymi polskimi i europejskimi regulacjami rynku kapitałowego.

Dodatkowo uczestnicy szkolenia poznają tematykę bieżących i okresowych obowiązków informacyjnych oraz wymogi w zakresie ładu korporacyjnego spółek publicznych.

Dla kogo?

Szkolenie ma charakter warsztatów dostosowanych do indywidualnych potrzeb danej Spółki. Szkolenie jest kierowane do:

 • kadry zarządzającej,
 • dyrektorów finansowych,
 • obecnych akcjonariuszy Spółki,
 • specjalistów odpowiedzialnych za strategię i relacje inwestorskie,
 • innych pracowników Spółki.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach

Unikatowa wiedza

Uczestnicy szkolenia poznają przebieg procesu wejścia na giełdę oraz wymogi, jakie musi spełnić Spółka zanim przeprowadzi ofertę publiczną oraz po jej przeprowadzeniu. Zwrócimy Państwa uwagę na wyzwania, z jakimi może zetknąć się emitent, wskażemy możliwe rozwiązania i wspólnie określimy wstępny harmonogram całego procesu.

Doświadczenie

Szkolenie jest prowadzone przez zespół specjalistów PwC wchodzących w skład zespołu ds. rynków kapitałowych, posiadających bogate i wieloletnie doświadczenie w transakcjach na rynkach kapitałowych na całym świecie.

Przykłady z życia

Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w trakcie analizy przykładowych krajowych i międzynarodowych ofert publicznych akcji lub papierów dłużnych.

Przykładowy plan warsztatów

Wprowadzenie do tematyki rynków kapitałowych

 1. Rynek kapitałowy w Polsce i Europie
 2. Przegląd aktywności na rynku IPO w ostatnich latach
 3. Koszty ofert publicznych papierów wartościowych oraz „dyskonto IPO”
 4. Porównanie potencjalnej oferty Państwa Spółki do innych podobnych ofert

Wymogi dla spółek wprowadzających papiery wartościowe do obrotu na rynku regulowanym

 1. Obowiązujące regulacje europejskie oraz krajowe
 2. Wymogi odnośnie do zawartości prospektu emisyjnego
 3. Jakie informacje finansowe emitent powinien przedstawić w prospekcie emisyjnym?
 4. Złożona historia finansowa
 5. Pozostałe wymogi dotyczące ofert publicznych i prospektów emisyjnych

Przygotowanie do oferty publicznej

 1. Kluczowe czynniki sukcesu oferty publicznej
 2. Co emitować: dług czy akcje?
 3. Jaką giełdę i jaki rynek wybrać?
 4. Kiedy warto kierować ofertę do inwestorów w USA?
 5. Jak wygląda proces i harmonogram oferty publicznej?
 6. Współpraca z doradcami emitenta
 7. Equity story – jak zbudować odpowiedni przekaz dla inwestorów

Oferta publiczna… i co dalej?

 1. Corporate governance – zasady ładu korporacyjnego.
 2. Bieżące obowiązki informacyjne spółki po wejściu na giełdę
 3. Co to jest informacja poufna?
 4. Raportowanie okresowe spółki publicznej
 5. Jak budować relacje inwestorskie?
 6. Jak, będąc spółką publiczną, przeprowadzić nową emisję papierów wartościowych?

Organizacja szkolenia

Ze względu na charakter transakcji na rynku kapitałowym, nasze warsztaty mają formę zamkniętą – są skierowane tylko do przedstawicieli Państwa Spółki.

Plan warsztatów będzie każdorazowo indywidualnie dostosowywany do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Szkolenie jest prowadzone w siedzibie Państwa Spółki lub w innej dogodnej lokalizacji.

Cena

Ze względu na charakter transakcji na rynku kapitałowym, nasze warsztaty mają formę zamkniętą – są skierowane tylko do przedstawicieli Państwa Spółki.

Plan warsztatów będzie każdorazowo indywidualnie dostosowywany do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Szkolenie jest prowadzone w siedzibie Państwa Spółki lub w innej dogodnej lokalizacji.

Koszt szkolenia jest ustalany indywidualnie na podstawie zakresu omawianych tematów.