Rynki kapitałowe - Nasze wsparcie dla spółek planujących debiut na giełdzie

View this page in: English

Czy zastanawiają się Państwo nad wprowadzeniem swojej firmy na giełdę? Jeżeli tak, to pomożemy w określeniu najlepszej drogi do uzyskania przez Państwa spółkę statusu spółki publicznej.

PwC zapewnia pomoc na każdym etapie procesu wejścia na giełdę. Nasze usługi świadczymy występując w charakterze doradcy zarządu oraz właścicieli, albo w charakterze niezależnego biegłego rewidenta odpowiedzialnego za badanie, przegląd oraz weryfikację informacji finansowych w prospekcie emisyjnym.

Mamy doświadczenie w pracy przy ofertach krajowych i międzynarodowych, w ramach zespołów złożonych z domów maklerskich, kancelarii prawnych, biegłych rewidentów, doradców finansowych i innych podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania do wejścia na giełdę. Wiemy na czym polega ścisła współpraca ze spółką i z pozostałymi doradcami, konieczna do pomyślnego przeprowadzenia procesu oferty publicznej.

Posiadamy szeroką wiedzę na temat najlepszych światowych rozwiązań w zakresie przeprowadzania ofert papierów wartościowych i funkcjonowania na rynkach kapitałowych. Dzięki ogólnoświatowej sieci ekspertów na bieżąco analizujemy wydarzenia i trendy występujące na poszczególnych rynkach z korzyścią dla naszych lokalnych klientów. Nie stosujemy tego samego rozwiązania dla wszystkich, lecz wierzymy w indywidualne podejście do każdej sytuacji. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie opracowywać najlepsze rozwiązania w zakresie funkcjonowania na rynkach kapitałowych, dopasowane do specyfiki i odpowiadające potrzebom każdego z klientów.

Proces, który musi przejść firma, aby uzyskać status spółki publicznej, wymusza zwiększenie przejrzystości jej działalności oraz opracowanie długoterminowej strategii biznesowej. Dlatego też nasze usługi wspierające ten proces wnoszą do spółki wartość dodaną, nawet jeśli właściciele wybiorą ostatecznie inną drogę rozwoju niż debiut na giełdzie.

Audyt i usługi atestacyjne

 • Badania i przeglądy sprawozdań finansowych, w tym wydzielonych/ połączonych sprawozdań finansowych
 • Doradztwo księgowe
 • Konwersja na MSSF
 • Listy poświadczające (comfort letters)
 • Raporty na temat prognoz finansowych lub wyników szacunkowych
 • Raporty na temat informacji finansowych pro forma

Rynki kapitałowe

 • Przygotowanie do wejścia na giełdę
 • Zarządzanie procesem lPO
 • Wybór rynku
 • Wymogi dopuszczeniowe, obowiązki bieżące i okresowe
 • Strategia oraz equity story
 • Prezentacja informacji finansowych pro forma
 • Przygotowanie części biznesowych i finansowych prospektu emisyjnego (w tym Przeglądu Sytuacji Operacyjnej i Finansowej)
 • Wybór i praca z bankami inwestycyjnymi l domami maklerskimi
 • Kontakty z organem nadzoru
 • Due diligence finansowe, biznesowe l operacyjne
 • Raporty na temat kapitału obrotowego
 • Raporty na temat procadur raportowania finansowego

Finanse i księgowość

 • Sprawna zamknięcie miesiąca/roku i przygotowanie sprawozdań finansowych
 • Usprawnienia w zakresie raportów zarządu oraz procesów budżetowania
 • Projektowanie i usprawnianie systemów kontroli wewnętrznych
 • Tworzenie centrów usług wspólnych (shared service centres) IT
 • Wybór systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie projektami migracji danych
 • Zarządzanie projektami w ramach integracji/separacji systemów
 • Bezpieczeństwo danych

Nadzór, ryzyko i zgodność

 • Wymogi w zakresie ładu korporacyjnego
 • Wdrożenie zasad ładu korporacyjnego (struktura, polityka i raportowanie)
 • Pornoc w tworzeniu rad nadzorczych i komitetów
 • Ustanowienie funkcji audytu wewnętrznego
 • Ustanowienie funkcji relacji inwestorskich

Wyceny

 • Wycena przedsiębiorstwa
 • Modelowanie finansowe
 • Narzędzia prezentacyjne do analizy wrażliwości i scenariuszy

Corporate Finance

 • Analiza opcji strategicznych (IPO/private equity/dług)
 • Opracowanie i wdrożenie strategii finansowej
 • Modelowania przepływów pieniężnych
 • Organizacja transakcji z inwestorem strategicznym lub finansowym, negocjacje w zakresie finansowania dłużnego, instrumentów pochodnych i hedgingu
 • Doradztwo w zakresie ratingów
 • Restrukturyzacja zadłużenia i negocjacje z wierzycielami

Doradztwo podatkowe

 • Przeglądy podatkowe
 • Analiza efektywnej stawki podatkowej w grupie przed l po lPO
 • Struktura podatkowa grupy, w tym umiejscowienie spółki holdingowej
 • Struktura podatkowa pozyskanego kapitału, jego wykorzystania oraz możliwości w zakresie uznania kosztów transakcji za koszty uzyskania przychodów
 • Strukturyzacjaw zakresie cen transferowych
 • Opinie na temat przychodów i kosztów podatkowych
 • Opinie na temat źródeł ryzyka podatkowego
 • Korespondencja z organami podatkowymi

Doradztwo Prawne

 • Struktura grupy od strony prawnej z uwzględnieniem jednostek zagranicznych
 • Zakładanie spółek celowych lub joint ventures w Polsce lub za granicą
 • Due diligence prawne
 • Sporządzanie umów dotyczących pożyczek i zabezpieczeń

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Modele wynagrodzeń kadry zarządzającej (z uwzględnieniem aspektów podatkowych)
 • Plany opcyjne
 • Ujawnianie zasad wynagradzania kadry zarządzającej w raportach rocznych

Szkolenia, warsztaty i seminaria

 • Szkolenia i warsztaty na temat lPO
 • Warsztaty z kadrą zarządzającą (strategia, zarządzanie, finanse, logistyka, zarządzanie projektami)
 • Szkolenia z zakresu MSSF i innych zasad rachunkowości
 • Szkolania z zakresu zarządzania relacjami inwestorskimi