Michał  Gołębiewski

Michał Gołębiewski

PR Manager, PwC Poland