INNOCHEM – program dotacji na projekty z sektora chemicznego

25/02/16

Proszę mi pozwolić zacząć ten wpis od wyrażenia tego, że rozpiera mnie duma. Duma z tego, że PwC na zlecenie PIPC opracowywało studium sektorowe dla programu INNOCHEM. 

Duma z powodu, że branża, zarówno jednostki naukowe, jak i przedsiębiorcy, tak aktywnie podeszli do programu, że powstała bardzo ambitna i ciekawa agenda badawcza. I w końcu duma z tego, że program został oceniony w czołówce programów sektorowych. Równie wysoko został oceniony program INNOTEXTILE, czy GameINN, które również opracowywało PwC. Duma rośnie:)

Wnioski w ramach naboru 2016 można składać do 1 marca br. Jest to jeden nabór zarówno dla dużych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioski są składane do NCBR. Całe studium sektorowe do INNOCHEM i proces negocjacji prowadziła Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) i to ona jest główną instytucją reprezentującą przemysł w ramach tego programu.

Obecnie uruchomiony konkurs uruchamia 2letni okres pilotażowy dla INNOCHEM, po nim program zostanie oceniony i ewentualnie poddany modyfikacjom.

Jakie projekty?

Kwalifikowane są projekty badawczo – rozwojowe, które obejmują badania przemysłowe lub/oraz prace rozwojowe. Ważne, aby w projekcie były uwzględnione prace rozwojowe, bo to one oznaczają dojście do fazy gotowej technologii lub produktu na tyle, aby je komercjalizować, a to jedno z głównych założeń programu.

W czasie warsztatów, które organizowaliśmy opracowując INNOCHEM, przygotowano agendę badawczą, która została uszczegółowiona do zagadnień badawczych. Ważne, aby projekt składany w ramach programu odpowiadał na te zagadnienia. Innymi słowy, nie będzie się kwalifikował projekt, wykraczający poza tę listę. SOBiRy (Strategiczne Obszary Badań i Rozwoju) znajdziecie Państwo w naszym alercie o INNOCHEM.

O rodzajach kwalifikowanych badań oraz nomenklaturze poziomu gotowości technologii pisałam tutaj.

Koszty kwalifikowane do dotacji również nie różnią się od innych programów na B+R i dotyczą m.in. wynagrodzeń osób, czy zakupu materiałów i surowców oraz budowy instalacji demonstracyjnych i pilotażowych (patrz infografika poniżej).

Za co będą oceniane projekty

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w przywołanym przeze mnie powyżej alercie o INNOCHEM. Procedura oceny jest standardowa, a więc najpierw weryfikowana jest poprawność formalna, potem przebiega ocena merytoryczna i jeszcze przed końcową oceną najlepsze projekty stają na panelu ekspertów.

Kryteria merytoryczne punktowane (w sumie max. 23 punkty):

  • Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane (0-5 pkt),
  • Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R (0-5 pkt),
  • Nowość rezultatów projektu (0-5 pkt),
  • Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu i opłacalność wdrożenia (0-5 pkt),
  • Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP (0 lub 3 pkt).

Na etapie Oceny indywidualnej projekt ocenia 3 ekspertów. Aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie musi zdobyć minimum po 3 punkty w ramach pierwszych czterech kryteriów (bez wdrożenia na terenie RP). Natomiast łączna suma wszystkich punktów, która uprawnia do dofinansowania to 15 pkt.

Jak się przygotować

Czasu nie zostało wiele, bo zaledwie lekko ponad miesiąc. Bez dobrego, przemyślanego pomysłu na projekt, na tym etapie ciężko będzie opracować dobrej jakości wniosek. Najważniejsze jest opracowanie struktury projektu badawczego, czyli postawienie hipotez badawczych, określenie zadań i kamieni milowych. Pamiętajmy, że mówimy o dotacjach na projekty badawczo – rozwojowe, a nie inżynieryjne, a te rządzą się swoimi prawami.

Mając nawet przełomowy pomysł trzeba pamiętać, że nasz projekt będzie oceniany wyłącznie na podstawie opisu przedstawionego we wniosku o dotację. Musi więc on być wysokiej jakości, odnosić się do przewag naszego pomysłu nad innymi rozwiązaniami, być konkretny i oparty na faktach

Moja rada na koniec – nie odpuszczajcie Państwo w żadnym punkcie opisu, wykorzystujcie limity znaków maksymalnie, nie na ogólne stwierdzenia, a na konkretne argumenty, czemu właśnie Wasz projekt ma być oceniony wyżej niż setki innych.

* * *

Jeśli jesteście zainteresowani innymi programami i informacjami o dotacjach zapraszam na stronę z naszymi alertami, filmami i raportami.

Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, że w odróżnieniu od niektórych programów NCBR, w tym przypadku kwalifikowane są konsorcja, ale tylko przemysłowe (czyli między przedsiębiorcami, jednostki naukowe wciąż mogą być tylko podwykonawcami). 

Niestandardowe jest też minimum kosztów kwalifikowanych, bo wynosi 1 mln PLN, to ukłon w stronę mniejszych firm. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 20 mln PLN. Projekt badawczy może trwać maksymalnie 3 lata.

Dofinansowanie jest takie same jak dla innych programów skierowanych na badania i rozwój i wynosi w zależności od wielkości przedsiębiorstwa 25%-45% na prace rozwojowe oraz 50%-70% na badania przemysłowe plus 15% premii (ale w sumie nie więcej niż 80%) za szerokie rozpowszechnianie wyników projektu.

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas