Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Inwestując w kryptowaluty pamiętaj o podatku dochodowym

21/03/18

Osoby fizyczne inwestujące w kryptowaluty powinny pamiętać o wykazaniu dochodów z tego tytułu w zeznaniu rocznym i odprowadzeniu podatku w odpowiedniej wysokości

Na dzień dzisiejszy, przepisy podatkowe nie zawierają własnej definicji kryptowalut, niemniej organy podatkowe oraz sądy administracyjne stoją na stanowisku, że na gruncie podatków dochodowych kryptowaluty należy uznać za tzw. prawa majątkowe. Wprowadzenie w uchwalonej niedawno przez Sejm ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, definicji kryptowalut nie powinno spowodować zmiany tego podejścia.

W powszechnej opinii kryptowaluty czy wirtualne waluty, to cyfrowe pieniądze pozwalające na dokonywanie transakcji w Internecie. Na gruncie polskich przepisów podatkowych kryptowaluty, ze względu na to, że nie są prawnym środkiem płatniczym, nie posiadają emitenta i nie są elementem rynku pieniężnego nie mogą być uznawane za pieniądze, tym samym transakcje z ich wykorzystaniem nie mogą być opodatkowane w taki sam sposób jak np. wymiana tradycyjnej waluty.

Jakie to ma znaczenie dla osób inwestujących w kryptowaluty?

Uznanie kryptowalut za prawa majątkowe oznacza, że każdy (osoba fizyczna), kto uzyskał dochód (rozumiany, jako różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania) z tytułu transakcji, której przedmiotem są kryptowaluty, powinien zaliczyć ten dochód do źródła prawa majątkowe i wykazać w zeznaniu rocznym na druku PIT-36, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym miała miejsce transakcja i w tym samym terminie wpłacić należny podatek.

Dochody ze źródła prawa majątkowe są opodatkowane wg. tzw. skali podatkowej tj. stawką 18% i 32%.  Oznacza to, że łączy się je z opodatkowanym w ten sposób dochodami uzyskanymi z innych źródeł przychodu (np. ze stosunku pracy) w danym roku i następnie od ustalonej w ten sposób podstawy opodatkowania oblicza się podatek wg stawki 18% do kwoty 85,528.00 zł oraz 32% od nadwyżki ponad tą kwotę (z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek).

Spór pomiędzy podatnikami i fiskusem dotyczący sposobu opodatkowania dochodów z obrotu kryptowalutami sięgną aż Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 6 marca 2018 r. sygn. II FSK 488/16 potwierdził przedstawiony przez nas sposób opodatkowania.

Sposobem na zmniejszenie obciążeń podatkowych może być dokonywanie transakcji, których przedmiotem są kryptowaluty w ramach działalności gospodarczej. Pozwala to na zastosowanie korzystniejszej stawki podatkowej – 19%. Należy jednak pamiętać, że przeniesienie posiadanych przez osobę fizyczną jednostek kryptowalut do działalności gospodarczej może być problematyczne oraz, że istnieją wątpliwości dotyczące możliwości i prawidłowości dokumentowania transakcji dotyczących kryptowalut w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Które transakcje należy opodatkować?

Obecnie organy podatkowe stoją na stanowisku, że zdarzeniem powodującym obowiązek zapłaty podatku jest nie tylko sprzedaż czy zamiana kryptowaluty na walutę tradycyjną np. złoty czy dolar, ale także każda zamiana jednego rodzaju kryptowaluty na inny rodzaj kryptowaluty.

Przykładowo, jeżeli osoba fizyczna decyduje się na zamianę posiadanych przez siebie jednostek Bitcoin na jednostki Ethereum to podlegającym opodatkowaniu dochodem powstałym w wyniku tej transakcji będzie wyrażona w złotówkach różnica wartości otrzymanych jednostek Ethereum (przychód) nad wydatkami poniesionymi uprzednio na nabycie Bitcoinów (koszt uzyskania przychodu).

Tym samym, osoby fizyczne dokonujące transakcji, których przedmiotem jest obrót kryptowalutami powinny w odpowiedni sposób dokumentować każdą dokonaną wymianę kryptowalut oraz ustalać podlegający opodatkowaniu dochód od każdej tego typu transakcji.

 

Skontaktuj się z nami

Rafał  Dróbka

Rafał Dróbka

Partner zarządzający, Doradztwo transakcyjne, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4994

Agata Oktawiec

Agata Oktawiec

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 864

Michał Małkiewicz

Michał Małkiewicz

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 605

Obserwuj nas