Nowelizacja prawa wodnego

Prawo nieruchomości | 04/06/2018

Nowa ustawa Prawo wodne obowiązuje
od 1 stycznia 2018, jednak już zdążyła doczekać się pierwszej nowelizacji.

Nowelizacja ma być przede wszystkim odpowiedzią na wątpliwości dotyczące zakresu zastosowania nowych przepisów.


Co wymagało zmiany?

Ustawa Prawo wodne w swym pierwotnym brzmieniu nakładała na organy obowiązek stosowania nowo uchwalonych przepisów do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowego Prawa Wodnego w dniu 1 stycznia 2018 r., w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji przed wydaniem których przeprowadza się ponowną ocenę oddziaływania na środowisko.

Jak wynika z uzasadnienia ustawy nowelizującej Prawo Wodne, problematyczne stały się kwestie, czy w tego rodzaju postępowaniach niektóre czynności procesowe dokonane pod rządami starej ustawy (tj. obowiązującej do dnia 31 grudnia 2017 r.) muszą zostać dokonane powtórnie, tak aby spełnić wymagania nowej regulacji. Może to przykładowo wynikać z obowiązku uzyskania stosownych opinii i uzgodnień w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowań oraz ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Kolejnym zaobserwowanym utrudnieniem w trakcie postępowań była także konieczność odsyłania dokumentacji i uzupełniania stanowisk po praktycznym zakończeniu postępowania dowodowego. Zaistniała sytuacja prawna doprowadziła do znaczących oraz narastających opóźnień postępowań będących w toku.

View more

Nowe przepisy

Nowelizacja powoduje, że do postępowań w zakresie wydawania tzw. decyzji środowiskowej oraz decyzji przed wydaniem których przeprowadza się ponowną ocenę oddziaływania na środowisko, które nie zakończyły się przed dniem 1 stycznia 2018 r. co do zasady stosować się będzie stare przepisy.

Pewnymi wyjątkami w tym zakresie są przepisy, dotyczące inwestycji realizowanych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, które będą stosowane w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Ma to na celu uwzględnienie korzystniejszych w ocenie ustawodawcy wymogów prawnych względem inwestycji realizowanych na podstawie wskazanej ustawy.

View more

Czy można spodziewać się kolejnych nowelizacji?

Powyższe zmiany weszły w życie z końcem kwietnia bieżącego roku. Pozwoliły na efektywniejsze podejście do prowadzonych postępowań administracyjnych. Niewykluczone jednak, że niedługo będzie można spodziewać się kolejnych zmian. Aktualnie w Sejmie trwają pracę nad kolejną nowelizacją Prawa wodnego. Ma ona dotyczyć zmian w regulacjach w zakresie przyrządów pomiarowych tj. budzącego kontrowersje artykułu 36 ustawy, zgodnie z którym przyrządy pomiarowe miały być dostarczane i finansowane przez Wody Polskie. Projekt nowelizacji zasadniczo zakłada powrót do starych regulacji tj. obowiązku zobowiązanych podmiotów do samodzielnego zakupu urządzeń.

View more

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Barańska

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 635

Jan Adamus

Associate, Radca Prawny

Tel.: +48 519 504 668

Obserwuj nas