Prawo nieruchomości - czego mogą spodziewać się inwestorzy w roku 2018?

Przegląd najważniejszych planowanych zmian w prawie nieruchomości w 2018 roku

Jeśli zapowiadane zmiany w prawie wejdą w życie w nowym roku, inwestorów czeka prawdziwa rewolucja w nieruchomościach

Planowane zmiany w zakresie decyzji o warunkach zabudowy:

 • decyzje wz będą wydawane tylko właścicielowi/użytkownikowi wieczystemu nieruchomości
 • 3-letni termin ważności
 • decyzje wz będą mogły być wydawane co do zasady wyłącznie dla terenów znajdujących się na tzw. obszarze zabudowanym (obszar będzie wyznaczany przez radę gminy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego) 

Planowane zmiany w zakresie pozwoleń na budowę:

 • zakaz wydawania „etapowych” pozwoleń na budowę
 • brak możliwości unieważnienia pozwolenia na budowę po 5 latach od pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienia o zakończeniu budowy 
 • szerszy katalog inwestycji, dla których nie trzeba będzie uzyskiwać pozwolenia na budowę

Planowane zmiany w zakresie roszczeń reprywatyzacyjnych („duża ustawa reprywatyzacyjna”):

 • wygaszenie roszczeń reprywatyzacyjnych
 • zamiana roszczeń reprywatyzacyjnych na prawo do rekompensaty za przejęte nieruchomości (brak możliwości zwrotu nieruchomości w naturze)
 • umorzone zostaną wszelkie postępowania sądowe, sądowo-administracyjne i administracyjne toczące się wobec roszczeń reprywatyzacyjnych (poza postępowaniami przed Komisją Weryfikacyjną ds. Reprywatyzacji)

Uchwalone zmiany w zakresie prawa wodnego (zmiana weszła w życie 1 stycznia 2018 r.!)

 • prawo pierwokupu nieruchomości, na których znajdują się stojące wody śródlądowe
 • nowe opłaty roczne za nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m2 nieskanalizowane i niezmeliorowane
 • konieczność uzyskania oceny wodnoprawnej dla inwestycji wskazanych w rozporządzeniu

PwC Legal na bieżąco monitoruje zmiany przepisów i postępy prac legislacyjnych. Więcej informacji o powyższych zmianach już wkrótce!

Skontaktuj się z nami

Jean Rossi
Partner PwC Legal
Tel.: +48 503 155 853
Email

Marta Hincz
Counsel, Radca Prawny
Tel.: +48 519 504 603
Email

Katarzyna Barańska
Counsel, Radca Prawny
Tel.: +48 519 504 635
Email

Jan Adamus
Associate, Radca Prawny
Tel.: +48 519 504 668
Email

Obserwuj nas