Zmiana zasad gry w KRS - 7 kluczowych nowości

Alert PwC Legal | 14.02.2018 r.

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą zasady działania Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), która wejdzie w życie już 15 marca 2018 r.

Nowe regulacje stopniowo zrewolucjonizują sposób kontaktowania się przedsiębiorców z KRS, ułatwią dostęp do dokumentów spółek zgromadzonych w aktach sądowych oraz przyznają sądom rejestrowym nowe kompetencje w zakresie dyscyplinowania przedsiębiorców. 

 

 

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

1. Digitalizacja składania sprawozdań finansowych

Od 15 marca 2018 r. obowiązkowe będzie składanie, a od 1 października 2018 również sporządzanie sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Oznacza to, że osoby podpisujące ww. dokumenty będą musiały się już wkrótce zaopatrzyć w podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. 

Zniesiony zostanie natomiast obowiązek osobnego składania ww. dokumentów do organów skarbowych - sąd rejestrowy w własnym zakresie przekaże dokumenty Ministerstwu Finansów.

 

View more

2. Elektronizacja kontaktów z KRS

Tradycyjny papierowy sposób kontaktowania się przedsiębiorcy z sądem rejestrowym zastąpiony będzie przez kontakt drogą elektroniczną. Od 1 marca 2020 roku w taki sposób składane będą pisma do sądu rejestrowego, w tym środki zaskarżenia. Sąd rejestrowy natomiast elektronicznie wezwie przedsiębiorcę do uzupełnienia braków, doręczy postanowienia, itp.

Stowarzyszenia, fundacje i publiczne zakłady opieki zdrowotnej będą miały możliwość wyboru formy kontaktu z sądem rejestrowym (forma tradycyjna lub elektroniczna).

 

View more

3. Digitalizacja akt rejestrowych

Od 1 marca 2020 roku akta rejestrowe będą dostępne także w postaci elektronicznej. Oznacza to, że uzyskanie dostępu do np. umowy spółki lub sprawozdania finansowego wybranego przedsiębiorcy nie będzie już wymagać wizyty w sądzie rejestrowym, wystarczy dostęp do Internetu.

 

View more

4. Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Z dniem 9 kwietnia 2018 roku utworzone zostanie Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w którym przechowywane będą elektroniczne wypisy i wyciągi takich aktów notarialnych, które podlegają obowiązkowi złożenia do rejestru przedsiębiorców. 

Co istotne, w repozytorium przechowywane będą także inne akty notarialne - wymienione w odrębnych przepisach.

Zasoby repozytorium nie będą dostępne dla przedsiębiorców, natomiast dostęp do tych dokumentów będą mieli notariusze, sądy oraz inne ograny państwowe uprawnione w zakresie i na zasadach określonych w przepisach szczególnych. 

Mając powyższe na uwadze, ocena zakresu i prawnych konsekwencji ustanowienia repozytorium uzależniona będzie od ostatecznego kształtu przepisów szczególnych.

 

View more

5. Zakaz pełnienia funkcji w spółce przez osoby skazane za tzw. przestępstwa gospodarcze

Obecnie, osoby prawomocnie skazane za tzw. przestępstwa gospodarcze (wymienione w art. 18 § 2 k.s.h.) nie mogą być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej ani likwidatorem spółki kapitałowej (sp. z o.o. lub s.a.). 

W praktyce, zdarzało się że taka osoba pełniła w spółce kapitałowej funkcję prokurenta, uzyskując tym sposobem kompetencje do prowadzenia jej spraw  oraz do reprezentowania spółki wobec osób trzecich.

Od 1 października 2018 roku, powyższy zakaz zostanie wprost rozszerzony o stanowisko prokurenta - sąd rejestrowy odmówi wpisu powołania osoby skazanej na stanowisko prokurenta w spółce kapitałowej, natomiast prokurenci objęci zakresem omawianego zakazu utracą uprawnienia do pełnienia funkcji prokurenta. 

Dodatkowo, nowe przepisy doprecyzowują, iż omawiany zakaz pełnienia funkcji obejmuje również członka zarządu spółki partnerskiej oraz członka rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej. Natomiast, objęcie omawianym zakazem prokurentów w spółkach osobowych budzi wątpliwości.

 

View more

6. Reprezentacja przedsiębiorcy – nowe kompetencje KRS

Nowe regulacje, z dniem ich wejścia w życie, umożliwią sądom rejestrowym skuteczne doprowadzenie do ustanowienia reprezentantów przedsiębiorcy. W szczególności, sąd rejestrowy będzie mógł nałożyć grzywnę na podmioty uchylające się od obowiązku powołania takiego reprezentanta (np. w przypadku braku zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, grzywna nakładana będzie co do zasady na jej wspólników. 

Maksymalna grzywna wyniesie 10.000 złotych, przy czym grzywna może być ponawiana i od trzeciej grzywny może być nakładana w wyższej kwocie. Maksymalna suma grzywien w tej samej sprawie wyniesie 1.000.000 złotych.

Co więcej, w oparciu o znowelizowany art. 42 k.c., sąd rejestrowy będzie mógł powołać kuratora uprawnionego do reprezentowania przedsiębiorcy oraz do prowadzenia jego spraw w granicach określonych przez sąd. Likwidacji ulegnie natomiast instytucja kuratora rejestrowego (który takich kompetencji obecnie nie posiada).

 

View more

7. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Mając na uwadze, z jednej strony, faktyczną marginalizację znaczenia Rejestru Dłużników Niewypłacalnych oraz, z drugiej strony, obciążenie sądu rejestrowego generowane przez jego obsługę, od 1 lutego 2019 roku wpisy do ww. rejestru nie będą dokonywane, a on sam zostanie zastąpiony wydajniejszymi instytucjami (np. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości). Wpisy dokonane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych przed dniem wejścia w życie ustawy pozostaną w nim przez okres 7 lat od daty ich dokonania. 

Jednocześnie, sama procedura oraz przesłanki dokonania wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych ulegną zmianom z dniem wejścia w życie nowych regulacji, np. wpisowi będzie podlegać dopiero zaległość od minimalnej kwoty 2000 złotych. 

 

View more

Skontaktuj się z nami

Mateusz Ochocki

Mateusz Ochocki

Associate, PwC Legal

Tel.: +48 519 507 475

Obserwuj nas