10 zagadnień prawnych 2019 roku

30/01/19

Zmiany w prawie, które wpłyną na działalność biznesową w 2019 roku

Nowe regulacje prawne mają szczególny wpływ na działalność biznesową każdego przedsiębiorcy. Poznaj 10 kluczowych zagadnień, które będą kształtować otoczenie biznesowe w 2019 roku.

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych pod groźbą kary

11 stycznia 2019 r. do Sejmu został skierowany Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - przyjęty przez rząd 8 stycznia 2019 r. Projektowana ustawa może stanowić przełomową regulację jeśli chodzi o quasi-karną odpowiedzialność podmiotów zbiorowych (to jest np. spółek) za czyny zabronione popełnione przez jej reprezentantów, pracowników, a nawet osoby z nią współpracujące. Projekt zmierza do zmiany aktualnie obowiązującej regulacji o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, wprowadzając dużo surowsze sankcje karne polegające m.in na możliwości likwidacji przedsiębiorstwa oraz nałożenia kary finansowej do 60 mln zł. Znosi też zamknięty katalog czynów zabronionych oraz warunek uprzedniego skazania. W ramach noweli przewiduje się pewną możliwość uniknięcia odpowiedzialności podmiotu za opisane wyżej zachowania w przypadku wykazania, iż podmiot zbiorowy zachował tzw. należytą staranność, co do zasady w trzech obszarach, odnoszących się do organizacji, nadzoru i wyboru. Warto dodać, że w przypadku jej wejścia w życie przedsiębiorcy będą mieli 6 miesięcy na dostosowanie swoich wewnętrznych regulacji do wprowadzanych przez ustawodawcę rozwiązań.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności. Nowa regulacja niesie za sobą istotne konsekwencje nie tylko dla osób fizycznych, posiadających nieruchomości położone na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, ale także dla przedsiębiorców – właścicieli lokali użytkowych oraz deweloperów. Przedsiębiorcy, którzy posiadają grunty podlegające przekształceniu, analizując tryb i czas uiszczania opłaty przekształceniowej, muszą wziąć pod uwagę ryzyko wynikające z możliwości przekroczenia dopuszczalnych limitów pomocy publicznej związanej z uzyskaniem prawa własności gruntu.

Cyberbezpieczeństwo

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa nakłada obowiązki na podmioty świadczące tzw. usługi kluczowe oraz na dostawców usług cyfrowych. Rok 2019 będzie istotny pod względem ugruntowania się świadomości, jak ważne jest bezpieczeństwo.

Ograniczanie zatorów płatniczych

Resort przedsiębiorczości przygotowuje ustawę mającą ograniczyć zatory płatnicze, m.in. poprzez nałożenie na dużych przedsiębiorców obowiązku raportowania o stosowanych przez nich terminach zapłaty, wprowadzenie kar finansowych za nieterminowe płatności oraz nadanie dodatkowych uprawnień wierzycielom przy rozliczaniu PIT/CIT.

Projektowane zmiany ograniczą możliwość uzgadniania długich (powyżej 60 dni) terminów zapłaty między przedsiębiorcami i dają szansę na ograniczenie opóźnień w płatnościach. Dla największych firm oznaczają też konieczność przygotowania się na nowe obowiązki. Planowany termin wejścia w życie zmian prawnych to 1 czerwca 2019 roku.

Zmiany w obrębie Kodeksu karnego skarbowego

9 stycznia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się długo zapowiadany i oczekiwany projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego. Nie ma wątpliwości co do tego, iż z całą pewnością doskonale wpisuje się on w politykę ogólnego zwiększenia represyjności systemu fiskalnego. Spoglądając na propozycje zawarte w ramach projektu ustawy oczywistym jest, że poza tradycyjnie łączoną z Kodeksem karnym skarbowym funkcją fiskalną, projektodawca kieruje też swoją uwagę na zwiększenie sankcji karnych wymierzanych za opisane tam przestępstwa, przy jednoczesnym zredukowaniu popularnych mechanizmów, takich jak chociażby bardzo korzystna dla podatników instytucja czynnego żalu z art. 16 k.k.s.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego przewiduje istotne zmiany we wszystkich aspektach postępowania cywilnego, w tym ponowne wprowadzenie postępowania odrębnego w sprawach  gospodarczych, zmiany do postępowania dowodowego (poprzez dopuszczenie możliwości sporządzenia opinii sądowej przez biegłego, który sporządził opinię prywatną dla strony składania zeznań przez świadków na piśmie poza rozprawą) oraz szereg rozwiązań zmierzających do ograniczenia nadużycia prawa procesowego przez strony.

MDR

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa implementująca prawo unijne w zakresie obowiązku ujawniania stosowanych przez podatników schematów podatkowych (MDR- Mandatory Disclosure Rules). 

Polska ustawa przewiduje szeroki zakres obowiązków, wykraczający poza wymagania opisane w dyrektywie, zarówno jeśli chodzi o jej zakres przedmiotowy (obejmujący nie tylko schematy stosowane w transakcjach transgranicznych, ale również transakcje typowo krajowe, a także schematy znajdujące się jeszcze w fazie koncepcyjnej), jak i moment implementacji (wprowadzając rozwiązania z rocznym wyprzedzeniem).

Ponadto nowe prawo nakłada obowiązek raportowania aż na trzy kategorie podmiotów: promotorów (tj. m.in. doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów), korzystających (tj. podmioty, u których wdrażany jest schemat) i wspomagających (tj. podmioty udzielające wsparcia na etapie opracowania, wdrożenia i nadzoru w przestrzeganiu schematów).

Za niedopełnienie obowiązków wprowadzonych ustawą ustawodawca przewidział surowe sankcje. Na podatników uchylających się od obowiązków w zakresie MDR, na mocy przepisów Ordynacji Podatkowej, będzie mogła zostać nałożona kara administracyjna w kwocie aż do 10 mln zł. Jednocześnie istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej m.in. za niedopełnienie obowiązków informacyjnych związanych z raportowaniem schematów lub wykonywanie ich po terminie. 

Funkcja prawna przyszłości

W tym roku obserwować będziemy trend zwiększania nacisku na efektywność, elastyczność i jakość funkcji prawnych w ramach przedsiębiorstw. Rynek dostrzega coraz większą otwartość na realizację nowych rozwiązań, które mają usprawnić dotychczasowe procesy oraz dostosować organizację do zmieniającego się otoczenia prawnego (legal function effectiveness). Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań pozostaje nadal outsourcing części procesów prawnych do zewnętrznych doradców, jednak przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na bardziej kompleksowe podejście do metod zwiększania efektywności pracy. W ramach nowego podejścia wykorzystywane są rozwiązania tzw. legal managed services oraz usługi LegalTech.

F.I.N.N.

W Sejmie trwają prace na projektem ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (F.I.N.N.). Działalność takich podmiotów będzie ograniczona do najmu nieruchomości mieszkalnych. Status F.I.N.N. będą mogły uzyskać wyłącznie spółki giełdowe po spełnieniu szeregu wymogów i wpisie do rejestru, który prowadzić będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

Skontaktuj się z nami

Cezary Żelaźnicki

Cezary Żelaźnicki

Partner, Radca Prawny, PwC Polska

Jacek Pawłowski

Jacek Pawłowski

Partner, Radca Prawny, Praktyka Polskich Firm Prywatnych, PwC Legal, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 077

Obserwuj nas