Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych podpisana

5 listopada 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Obok szeregu nowych rozwiązań nowelizacja nakłada na spółki publiczne nowe obowiązki w postaci m.in. konieczności wdrożenia procedur anonimowego informowania o nieprawidłowościach (tzw. whistleblowing).

Ustawa w praktyce rozszerza obowiązek stosowania kanałów anonimowego informowania o rzeczywistych lub potencjalnych naruszeniach za pomocą specjalnego, niezależnego i odrębnego kanału.

Obok ww. obowiązków nowelizacja wprowadza także sankcje karne (m.in. kary grzywny oraz pozbawienia wolności) za niewypełnianie lub nienależyte wypełnianie innych ustawowych obowiązków dotyczących sporządzania polityki wynagrodzenia oraz polityki zaangażowania.

 

Jakie podmioty obejmą znowelizowane przepisy ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi?

Nowy obowiązek obejmuje:

  • spółki prowadzące rynek regulowany,
  • podmioty świadczące usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach,
  • emitentów,
  • banki świadczące działalność maklerską,
  • zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską i mające siedzibę na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie.

Procedury anonimowego informowania

Wymienione podmioty zobowiązane są posiadać procedury anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej, naruszeń przepisów prawa, w tym procedur i standardów etycznych obowiązujących w danym podmiocie.

W ramach tych procedur przedsiębiorcy zobowiązani są do zapewnia pracownikom, którzy zgłaszają naruszenia, ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania. W praktyce wdrożenie ww. procedur powinno uwzględniać obszary prawne, organizacyjne oraz techniczne. 

Nowe obowiązki oznaczają dodatkowe wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez spółki objęte ww. przepisami. Zmiany w omawianym obszarze wymagają podjęcia adekwatnych i aktywnych działań wdrożeniowych poprzez wprowadzenie odpowiednio opracowanych mechanizmów prewencyjnych.

 

Proponowana nowelizacja stanowi ustawowe zakorzenienie systemów compliance w polskiej przestrzeni gospodarczej, mając na celu zapewnienie zgodności działania z prawem, jak również z innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania, a przez to zapobieganie nadużyciom w obrocie gospodarczym.

Pomagamy firmom w dostosowaniu spółki do nowych regulacji

W celu dostosowania spółki do nowych regulacji oraz uniknięcia ewentualnych negatywnych konsekwencji karnych związanych z nieprawidłowym wykonywaniem nałożonych obowiązków możemy zaproponować wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu nowych instrumentów, w tym m.in.

  • wsparcie w opracowaniu procedur anonimowego informowania o nieprawidłowościach,
  • szkolenia i warsztaty mające na celu wsparcie spółki we wdrożeniu nowych rozwiązań, 
  • kompleksowe doradztwo i bieżące wsparcie prawników specjalizujących się we wdrażaniu systemów compliance,
  • przygotowanie i wdrożenie innych mechanizmów prewencyjnych, pozwalających zbudować wewnętrzny system zarządzania zgodnością w spółce.

 

Skontaktuj się z nami

Gerard Karp

Gerard Karp

Partner PwC Legal, Lider TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 707

Michał Rams

Michał Rams

PwC Legal Counsel, Lider Zespołu White Collar Crime, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 859

Obserwuj nas