Alert regulacji bankowych 1/2019

Omówienie bieżących zmian w regulacjach dla instytucji finansowych.

W Alercie szczegółowo analizujemy najważniejsze zmiany w polskich i międzynarodowych aktach prawnych z ostatnich miesięcy.

Na poziomie krajowym przyglądamy się między innymi:

 • przeobrażeniom, które zaszły w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego;
 • toczącym się w Sejmie pracom nad prezydenckim projektem ustawy o wsparciu kredytobiorców;
 • nowelizowanej ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Wprowadzone w niej zmiany to dobra wiadomość dla banków hipotecznych. Zostały one wyłączone z grupy podmiotów objętych systemem gwarantowania i w konsekwencji „uwolnione” od szeregu wymogów.

Na szczeblu europejskim został uzgodniony ostateczny kształt pakietu reformy regulacji CRD V / CRR II. Udało się również osiągnąć porozumienie dotyczące dyrektywy w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi.

Na poziomie globalnym na uwagę zasługuje zakończenie przez Komitet Bazylejski aktualizacji standardów w zakresie wymogów kapitałowych na ryzyko rynkowe (FRTB).

 

Sześć najważniejszych regulacji bankowych z ostatnich miesięcy

Projekt ustawy o wsparciu kredytobiorców

Pod koniec stycznia Sejm wznowił prace nad projektem ustawy o wsparciu kredytobiorców. W obecnym kształcie, poza obniżeniem warunków uprawniających do otrzymania pomocy z Funduszu Wsparcia kredytobiorców, zakłada on także powołanie Funduszu Konwersji.

Zostanie on stworzony z wnoszonych co kwartał składek banków i będzie przeznaczony na wsparcie dobrowolnej konwersji kredytów walutowych oraz pokrycie związanych z tym kosztów.

Wsparcie dobrowolnej konwersji będzie polegało na pokryciu różnicy pomiędzy wartością bilansową brutto należności wyrażonej w walucie obcej a wartością bilansową brutto należności przeliczonej na PLN przy użyciu średniego kursu NBP na dzień poprzedzający dzień zawarcia umowy. 

 • Jak wyglądają obniżone warunki uprawniające do otrzymania pomocy?
 • Co się stanie w przypadku, gdy środki wpłacone przez kredytodawcę na Funduszu Konwersji nie zostaną przez niego wykorzystane?
 • Czy przegłosowanie projektu będzie oznaczało koniec niepewności banków, mających istotne portfele kredytów walutowych?

 

View more

Zmiany w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

17 stycznia 2019 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

12 lutego 2019 roku ustawa została podpisana przez Prezydenta. W ramach nowelizacji ustawy o BFG doszło do korekty i doprecyzowania niektórych zapisów tego aktu prawnego, między innymi wyłączenia banków hipotecznych (jako podmiotów nie przyjmujących depozytów) z grupy podmiotów objętych systemem gwarantowania. W konsekwencji uchylony został szereg wymogów nałożonych na te banki poprzednią wersją ustawy o BFG.

Zmiany dotyczą także możliwości ograniczenia przez BFG listy podmiotów objętych obowiązkiem utrzymywania systemów informatycznych na potrzeby przedstawiania informacji niezbędnych do oszacowania wartości aktywów i pasywów lub opracowania planu przymusowej restrukturyzacji.

 • Jakie jeszcze zapisy ustawy zostały doprecyzowane?
 • Jakie są możliwości przystąpienia przez BFG do procedury przyjęcia grupowego planu przymusowej restrukturyzacji w drodze tzw. wspólnej decyzji? 

 

View more

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego czeka wiele wyzwań

23 listopada 2018 roku premier Mateusz Morawiecki powołał Jacka Jastrzębskiego na stanowisko przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, zaś na jego zastępców nominował Małgorzatę Iwanicz-Drozdowską i Rafała Mikusińskiego.

Nowe kierownictwo KNF stoi przed licznymi wyzwaniami. Przykładowo istnieje pilna potrzeba obudowy reputacji i wizerunku KNF, a także rozwiązania problemu rotacji pracowników urzędu. Obszarem wymagającym dużego zaangażowania będzie też wsparcie Ministerstwa Finansów w transpozycji przepisów UE dla instytucji finansowych, a potem stosowanie i egzekwowanie od banków znaczącej ilości nowych regulacji przychodzących z poziomu UE ( np. CRD V / CRR II czy nadchodząca Bazylea IV). 

 • Kim są przedstawiciele nowego kierownictwa UKNF?
 • Jakie jeszcze wyzwania czekają tę instytucję?

 

View more

Porozumienie dotyczące nowych przepisów ws zapobiegania oszustwom popełnionym przy pomocy bezgotówkowych środków płatniczych

Według szacunków z 2013 roku aż 1,44 miliarda euro padło łupem oszustów wykorzystujących bezgotówkowe środki płatnicze. Dodatkowo do mieszkańców UE wysyłanych jest w każdym roku około 36 miliardów wiadomości typu „phishing”.

W celu zwiększenia skuteczności walki z oszustwami popełnianymi przy pomocy bezgotówkowych środków płatniczych (kart kredytowych, zakupów online itp.), Unia Europejska postanowiła zmodyfikować obowiązujące dotychczas przepisy.

W grudniu 2018 roku, Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły porozumienie dotyczące dyrektywy  w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi. Na dalszych etapach prac dokument ten będzie musiał jeszcze zostać potwierdzony przez Parlament Europejski i Radę UE. 

 • Jakie postanowienia zostały zawarte w dyrektywie?
 • Czy Państwa będą mogły wprowadzać bardziej restrykcyjne rozwiązania?

 

View more

CRD V i CRR II - zmiany w regulacjach

Zaproponowana jeszcze w 2016 roku reforma pakietu regulacji bankowych, obejmująca zmiany w dyrektywie CRD IV i Rozporządzeniu CRR jest już bliska finalizacji i ma szansę zostać uchwalona późną wiosną tego roku.

4 grudnia 2018 r., po miesiącach skomplikowanych  dyskusji pełnych technicznych detali, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie pakietu bankowego, tzw. pakiet CRD V / CRR II (który szczegółowo omawialiśmy w artykule “Zmiany w regulacjach - CRD V i CRR II”). Ma on na celu dalszą redukcję ryzyka w unijnym sektorze bankowym, czemu mają służyć rozwiązania przyjęte przez Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego (BCBS)  jeszcze w 2014 roku.

 

View more

Aktualizacja standardów w zakresie wymogów kapitałowych na ryzyko rynkowe (FRTB)

W styczniu 2019 roku Komitet Bazylejski przyjął aktualizację opublikowanych w 2016 roku standardów w zakresie minimalnych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego. 

W nowelizacji uwzględnione zostały niektóre postulaty zgłaszane przez banki, a także dodane szczegółowe wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników rynku do regulowanych zagadnień. Dokument stanowi finalizację trwającej od 2009 roku reformy w zakresie ryzyka rynkowego i jest korzystniejszy w porównaniu z poprzednią wersją z 2016 roku.

Zmiany w stosunku do pierwotnej wersji ze stycznia 2016 r. objęły między innymi:

 • Utrzymanie wprowadzonego w ramach Bazylei 2.5 uproszczonego standardowego podejścia dla banków z małymi lub nieskomplikowanymi portfelami handlowymi (doprecyzowanie zakresu ekspozycji, które powinny być zaliczane do portfela handlowego i podlegać wymogom kapitałowym z tytułu ryzyka rynkowego.
 • Zwiększenie wrażliwości podejścia standardowego na ryzyko poprzez zmianę podejścia do ryzyka walutowego, instrumentów indeksowanych oraz opcji.
 • Wzmocnienie procesu dokonywania oceny modeli wewnętrznych w celu odpowiedniego odzwierciedlenia ryzyka poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za transakcje (trading desks) przy wykorzystaniu tzw. testu przypisania zysków i strat.

 

View more

Szczegółowo o powyższych regulacjach przeczytasz w pełnej wersji Alertu regulacji bankowych.

 

Skontaktuj się z nami

Mariusz Śpiewak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 260

Piotr Bednarski

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 049

Obserwuj nas