Alert Regulacji Bankowych 2/2019

W Alercie szczegółowo analizujemy najważniejsze zmiany w polskich i europejskich aktach prawnych z ostatnich miesięcy, a także kluczowe inicjatywy regulacyjne na poziomie globalnym, które mogą przełożyć się na krajowe przepisy.

Na poziomie krajowym przyglądamy się między innymi:

 • projektowi Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego przedstawionemu do konsultacji przez MF; 
 • znaczącym zmianom w sposobie emisji obligacji, które będą obowiązywały już od 1 lipca 2019 roku;
 • pierwszemu „bankowi BFG” powołanemu w celu wspierania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków w trudnej sytuacji;
 • nowym obszarom zainteresowania nadzoru bankowego w ramach procesu BION 2019.

Prezentujemy również najważniejsze zmiany wprowadzone na poziomie europejskim do pakietu regulacji ostrożnościowych (CRD V / CRR 2.0) oraz w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (BRRD 2.0 / SRMR). Na uwagę zasługują również wytyczne w zakresie ujawniania czynników ryzyka zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie prospektów emisyjnych.

Sześć najważniejszych regulacji bankowych z ostatnich miesięcy

MF przedstawiło projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

28 lutego 2019 roku, na stronie Ministerstwa Finansów zaprezentowany został projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, której realizacja zaplanowana jest na lata 2019-2023.

Projekt został opracowany we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i przy współudziale uczestników polskiego rynku finansowego.

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego to kompleksowy projekt, który ma na celu poprawę dostępu do finansowania polskich przedsiębiorstw m.in. poprzez obniżenie kosztu pozyskania kapitału w gospodarce krajowej. Strategia opiera się na czterech fundamentalnych zasadach: 

 • wzmacnianiu zaufania do rynku, 
 • ochronie inwestorów indywidualnych, 
 • zapewnieniu stabilności otoczenia regulacyjnego,
 • wykorzystaniu nowoczesnych i konkurencyjnych technologii. 

Czy projektowana Strategia zapewni realizację postawionych celów? Jakie zachęty dla emitentów i inwestorów proponuje MF? Jakie zmiany czekają nas w zakresie nadzoru i regulacji?

 

View more

Znaczące zmiany w sposobie emisji obligacji wchodzą w życie już od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. wejdzie w życie większa część przepisów ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Nowe, zaostrzone przepisy stanowią reakcję na problemy ze spłatą wyemitowanych obligacji firmy GetBack.

Nowelizacja wprowadza zmiany, które istotne wpłyną na proces emisji obligacji, między innymi poprzez:

 • dematerializację papierów wartościowych i obowiązek ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych,
 • wprowadzenie do procesu emisji obligacji obligatoryjnej funkcji agenta emisji, 
 • nowe obowiązki informacyjne również po stronie emitentów, którzy w ostatnich latach emitowali dług.

Celem nowych przepisów jest zwiększenie przejrzystości emisji obligacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa inwestorom.

Jakie obowiązki zostały nałożone na emitentów zgodnie z nowymi przepisami? Jak nowe regulacje wpłyną na czas przygotowania emisji i jej koszty?

 

View more

„Pierwszy Bank BFG” powołany do życia

Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na utworzenie przez BFG banku prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej.

25 kwietnia br. Pierwszy Bank BFG został zarejestrowany w KRS z kapitałem zakładowym w wysokości 275 milionów złotych. Instytucja, której właścicielem jest BFG, będzie wspierała restrukturyzację banków w trudnej sytuacji jako tak zwana instytucja pomostowa lub inaczej „bank pomostowy” (ang. bridge bank) stanowiąc jedno z narzędzi restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (ang. resolution). 

Jakie rozwiązania organizacyjne zastosowano do Pierwszego Banku BFG? Jakie działania będzie mógł realizować BFG wykorzystując narzędzie banku pomostowego?

 

View more

Zmiany w metodyce BION dla banków na 2019 rok

Obszarem szczególnej uwagi nadzorczej w cyklu BION 2019 w odniesieniu do banków komercyjnych będzie ocena procesu przygotowania banków do implementacji Wytycznych ws. zarządzania ryzykiem stopy procentowej w portfelu bankowym (IRRBB), zarówno w zakresie wymogów dotyczących obszaru zarządzania ryzykiem stopy procentowej w portfelu bankowym jak i pomiaru tego ryzyka (wytyczne wchodzą w życie 30 czerwca 2019 r.).

W odniesieniu do banków spółdzielczych i zrzeszających oceniane będzie zagadnienie limitów wewnętrznych w zakresie ryzyka kredytowego oraz ryzyko koncentracji kredytowej.

Jakie obszary dodano do badania i oceny nadzorczej w 2019 roku? Jakie nowe wymogi i zagadnienia będą miały wpływ na ocenę BION w cyklu 2019 ?

 

View more

Parlament Europejski przyjął pakiet regulacji bankowych CRD V/CRR 2.0 oraz BRRD 2.0/SRM

W połowie kwietnia Parlament Europejski przyjął zmiany do pakietu regulacji ostrożnościowych dla banków i firm inwestycyjnych (CRD V/CRR 2.0) oraz w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (BRRD 2.0/SRM).

Nowe przepisy opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE 7 czerwca br. i będą obowiązywać od 28.12.2020 roku (bądź w przypadku części zmian w CRR od 28.06.2021 roku).

Jakie zmiany w ramach CRD V i CRR 2.0 przyjął PE? Jakie zmiany znalazły się w finalnym pakiecie BRRD i SRMR?

 

View more

Finalne wytyczne w zakresie ujawniania czynników ryzyka zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie prospektów emisyjnych

W marcu br. ESMA opublikowała finalne wytyczne dotyczące sposobu, w jaki właściwe organy krajowe powinny dokonywać przeglądu czynników ryzyka ujawnianych przez emitentów zgodnie z wymogami nowego rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego.

Zawierająca źródło oczekiwań nadzorczych publikacja może stanowić istotne wsparcie dla emitentów przygotowujących ujawnienia w zakresie czynników ryzyka. ESMA zapowiedziała, że w 2019 r. planuje poświęcić większą uwagę jakości ujawnień w zakresie czynników ryzyka w prospektach emisyjnych oraz na egzekwowanie wymogów w tym zakresie przez właściwe organy krajowe.

Jakie są oczekiwania ESMA w odniesieniu do ujawniania czynników ryzyka w prospektach emisyjnych? Jak powinny być konstruowane opisy czynników ryzyka?

 

View more

Szczegółowo o powyższych regulacjach przeczytasz w pełnej wersji Alertu regulacji bankowych.

Skontaktuj się z nami

Mariusz Śpiewak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 260

Piotr Bednarski

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 049

Obserwuj nas