CEE Traveler 1/2018

Konwencja Wielostronna (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, w skrócie „MLI”)

weszła w życie 1 lipca 2018 roku, po tym jak Słowenia, jako piaty kraj ratyfikowała Konwencję w marcu 2018 roku. Wcześniej do Konwencji przystąpiły także inne kraje OECD: Austria, Wyspa Man, Jersey i Polska.

Dla Serbii oraz Szwecji, które odpowiednio, jako szóste i siódme państwo przystąpiły do Konwencji w czerwcu 2018 roku, przepisy MLI zaczną obowiązywać od 1 października 2018 roku. Więcej na ten temat w sekcji poświęconej MLI.

W tym wydaniu prezentujemy również przegląd najważniejszych zmian w legislacji z krajów naszego regionu oraz innych wybranych państw europejskich, a także Chin oraz Stanów Zjednoczonych. 

 

OECD

Wejście w życie Konwencji określa dla umów o unikaniu podwójnego opodatkowania od jakiego momentu zaczną obowiązywać postanowienia Konwencji pomiędzy państwami, które do niej przystąpiły. W wyjątkowych sytuacjach mogą obowiązywać inne terminy niż standardowy w przypadku postanowień dotyczących np. podatku u źródła, procedur wzajemnego porozumiewania się w indywidualnych sprawach, czy możliwości korzystania z arbitrażu, tam gdzie przyjęto jego stosowanie.

Oczekujemy, że znaczna część spośród siedemdziesięciu ośmiu obecnych sygnatariuszy MLI ratyfikuje Konwencję Wielostronną na czas tak, aby większość regulacji w niej przewidzianych zaczęła obowiązywać już 1 stycznia 2019 roku.

Konwencja będzie miała zastosowanie do dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania obejmujących:

 • transakcje lub zdarzenia gospodarcze objęte podatkiem u źródła powstałe po 1 stycznia 2019 r. dla państw, które w pełni ratyfikowały konwencję przed 1 października 2018 roku,
 • pozostałych podatków za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. w odniesieniu do umów Austria-Słowenia, Austria-Polska i Słowenia-Polska (lub innych umów, w którym strony dokonałyby pełnej ratyfikacji Konwencji przed 1 października 2018 r. i wyraziły zgodę na jej stosowanie od 1 stycznia 2019 r. z pominięciem uzgodnionego w konwencji standardowego terminu)
 • procedury wzajemnego porozumienia w przypadku, w którym strona ratyfikująca Konwencję jako ostatnia dokonuje tego we wrześniu 2018 r. oraz
 • sprawy związane z arbitrażem, w których obie strony wyraziły na niego zgodę, a strona ratyfikująca Konwencję jako ostatnia dokona tego we wrześniu 2018 r.

Część regulacji i postanowień wynikających z przystąpienia do Konwencji będzie objęta odrębnymi datami wejścia w życia, które będą zależały od różnych uzgodnień i opcji ustalonych pomiędzy stronami.

 


Państwa z regionu CEE

Bułgaria

Wdrożenie wymogów w zakresie raportowania według krajów (ang. Country-by-Country Reporting, „CbC”) w Bułgarii

Zgodnie z Działaniem 13 inicjatywy OECD w zakresie erozji podstawy opodatkowania i transferu zysków (ang. Base Erosion and Profit Shifting), znowelizowana ordynacja podatkowa i dotycząca ubezpieczeń społecznych (ang. Tax and Social Security Procedures Code, „TSSPC”) wprowadza nowe przepisy dotyczące obowiązkowego raportowania według krajów (CbC) dla wielonarodowych grup przedsiębiorstw (grupy „MNE”), których skonsolidowane przychody przekraczają 750 mln EUR.

Do przekazywania raportów CbC do Krajowego Urzędu Skarbowego (ang. National Revenue Agency, NRA) zobowiązane są następujące podmioty: 

 • spółka dominująca najwyższego szczebla z grupy MNE, która jest rezydentem podatkowym w Bułgarii, jeśli skonsolidowane przychody grupy w roku poprzedzającym rok podatkowy, którego dotyczy raport, były wyższe niż 100 mln BGN;
 • bułgarska spółka zależna lub zakład należący do grupy MNE, jeśli skonsolidowane przychody grupy w roku poprzedzającym rok podatkowy, którego dotyczy raport, przekroczyły 1 466 872 500 BGN, gdy: 
  • bułgarskie władze podatkowe nie dysponują mechanizmem umożliwiającym im otrzymywanie raportów CbC składanych przez podmiot dominujący najwyższego szczebla grupy MNE lub inny podmiot z grupy wyznaczony do raportowania; lub 
  • grupa MNE wyznaczyła swoją bułgarską spółkę zależną / zakład do złożenia raportu CbC w imieniu grupy (tj. do działania w charakterze zastępczej spółki dominującej) lub w imieniu wszystkich członków grupy z UE, z zastrzeżeniem przepisów prawa. 

Niezłożenie raportu CbC skutkuje karą administracyjną w wysokości od 100 tys. do 200 tys. BGN za pierwsze naruszenie i od 200 tys. do 300 tys. BGN za kolejne naruszenia.

Podanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji skutkuje karą administracyjną w wysokości od 50 tys. do 150 tys. BGN za pierwsze naruszenie i od 100 tys. do 250 tys. BGN za kolejne naruszenia.

Niewypełnienie obowiązków w zakresie powiadamiania skutkuje karą administracyjną w wysokości od 50 tys. do 150 tys. BGN za pierwsze naruszenie i od 100 tys. do 200 tys. BGN za kolejne naruszenia.

 

Czechy

Raportowane według krajów („CbCR”) - przyjęto ustawę o współpracy międzynarodowej w zakresie administracji podatkowej. 

Nowe przepisy zobowiązują czeskie podmioty należące do grupy do złożenia:

1. Powiadomienia

 • Obowiązek ten dotyczy wszystkich czeskich podmiotów należących do wielonarodowej grupy wykazującej roczne skonsolidowane przychody w wysokości ponad 750 mln EUR.
 • W Powiadomieniu należy wskazać podmiot dominujący najwyższego szczebla danej grupy oraz podmiot, który składa raporty CbCR w imieniu grupy.
 • Powiadomienie należy złożyć tylko raz. Jeśli raporty CbCR grupy składa inny podmiot, podmiot czeski zobowiązany jest powiadomić administrację podatkową o tej zmianie w ciągu 15 dni.

2. Raport według krajów (CbCR)

 • Obowiązek składania raportów według krajów (CbCR) dotyczy czeskich podmiotów dominujących najwyższego szczebla należących do wielonarodowej grupy wykazującej roczne skonsolidowane przychody w wysokości ponad 750 mln EUR.
 • Raport należy złożyć w ciągu dwunastu miesięcy od zamknięcia danego roku podatkowego grupy wielonarodowej. 
 • Raport CbCR należy złożyć w każdym roku podatkowym.

Administracja podatkowa może nałożyć karę administracyjną za niedopełnienie obowiązku w ramach procesu powiadamiania:

 • na czeski podmiot należący do grupy wielonarodowej - do 600 tys. CZK, oraz
 • na czeski podmiot dominujący najwyższego szczebla grupy wielonarodowej lub czeski zastępczy podmiot dominujący (dla potrzeb składania CbCR) grupy wielonarodowej - do 1,5 mln CZK.

 

Litwa

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) został przyjęty i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

1. Rozszerzenie zakresu obowiązywania zwolnienia podatkowego od sprzedaży akcji/udziałów

Nowa ustawa zmniejszyła (z 25% do 10%) procent akcji/udziałów, które należy posiadać przed sprzedażą, aby transakcja była zwolniona z opodatkowania, tj. zyski kapitałowe ze sprzedaży akcji/udziałów są zwolnione z opodatkowania, jeśli dany podmiot posiada ponad 10% akcji/udziałów z prawem głosu przez okres dłuższy niż 2 lata (w niektórych przypadkach 3 lata). 

2. Przedłużenie okresu obowiązywania ulgi inwestycyjnej

Okres ważności ulgi inwestycyjnej został przedłużony. Ponadto, o ile spełnione zostały określone wymogi, spółki mogą zmniejszyć zysk do opodatkowania za 2018 r. i kolejne okresy o 100% kosztów środków trwałych poniesionych do roku 2023. Uchylony został przepis dotyczący powiadomienia organów podatkowych o zamiarze zmniejszenia zysku do opodatkowania w związku z realizowaną inwestycją w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych podatnika. 

3. Dodatkowa ulga w CIT dla podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową

Wprowadzona została dodatkowa ulga w CIT dla podmiotów inwestujących w badania naukowe i eksperymenty (dalej zwane „R&D”). Zaproponowano również zastosowanie obniżonej stawki CIT (5%) od zysków (obliczonych za pomocą wzoru podanego w ustawie) z wykorzystania, sprzedaży bądź innego przeniesienia własności wartości niematerialnych, jeśli:

 • dochód z wykorzystania wartości niematerialnych został uzyskany i wszystkie związane z tym koszty zostały poniesione wyłącznie przez podmiot, który wytworzył te wartości; 
 • wartości niematerialne są programami komputerowymi chronionymi prawem autorskim lub innymi wartościami niematerialnymi chronionymi patentami lub innymi dokumentami zapewniającymi ochronę wydanymi przez Europejską Komisję Patentową, kraje EOG lub kraje, które zawarły umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

4. Zmiany w ograniczeniach dotyczących kosztów reprezentacji

Zgodnie z nowym przepisem, w roku 2018 i kolejnych okresach do kosztów uzyskania przychodu można będzie zaliczyć nie 75%, a tylko 50% kosztów reprezentacji. Ponadto, koszty reprezentacji stanowiące koszty uzyskania przychodu nie mogą przekraczać 2% dochodu jednostki za dany okres podatkowy. Zmieniono również przepis dotyczący wydatków, których nie można zaliczyć do kosztów reprezentacji. Obecnie wyłącznie koszty gier hazardowych nie kwalifikują się do zaliczenia do kosztów reprezentacji. W niektórych przypadkach do kosztów reprezentacji można zaliczyć koszty polowania, łowienia ryb lub gry w golfa. 

5. Przedłużenie ulgi podatkowej dla spółek utworzonych w wolnych strefach ekonomicznych (WSE)

Spółki zarejestrowane w WSE i spełniające określone kryteria mogą zostać zwolnione z płatności CIT na okres pierwszych 10 lat swojej działalności (obecnie jest to 6 lat), a przez kolejnych 6 lat (obecnie 10 lat) mogą płacić CIT według standardowej stawki obniżonej o 50%. 

System rejestracji znaków towarowych lepiej dostosowany do środowiska elektronicznego 

Przedstawiony został projekt ustawy o znakach towarowych, którego celem jest transpozycja dyrektywy (UE) 2015/2436 do litewskiego systemu prawnego. Obok ustanowienia zasad zmieniających procedurę rejestracji znaków towarowych, celem projektu ustawy jest zniesienie obowiązku graficznej prezentacji znaku towarowego w momencie rejestracji w przypadku rejestracji nietradycyjnych znaków towarowych. Powinno to poprawić ochronę znaków towarowych w środowisku elektronicznym. Wzmocniona ma zostać również ochrona nazw geograficznych, nazw gatunków roślin, produktów tradycyjnych i definicji.

 

Łotwa

Komisja Europejska odrzuca wniosek Łotwy o odwrotne obciążenie VAT

Zgodnie z art. 395 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Łotwa wystąpiła do Komisji z wnioskiem o pozwolenie jej na odstępstwo od art. 193 tej Dyrektywy i zastosowanie odwrotnego obciążenia VAT w stosunku do krajowych dostaw elektroniki użytkowej i elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego. 

Poprzez nałożenie na klientów obowiązku zapłaty podatku VAT do skarbu państwa, Łotwa chce zwalczać wyłudzenia podatku VAT wykryte w związku z dystrybucją elektroniki użytkowej i elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego. Łotwa zastosowała odwrotne obciążenie podatkiem VAT od dostaw takich towarów od 1 stycznia 2018 r. W dniu 12 stycznia 2018 r. Komisja odmówiła Łotwie zgody na takie odstępstwo. 

 

Polska

Projekt ustawy o zmianie CIT został przyjęty i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2018 r

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Wprowadzenie "koszyków przychodowych" - rozdział dochodów / strat pochodzących z transakcji kapitałowych od innych źródeł dochodów / strat

Podatnicy muszą oddzielnie ujmować przychody i koszty związane z każdym "koszykiem". Nie ma możliwości potrącenia dochodu z jednego "koszyka" ze stratą poniesioną w innym "koszyku". Dochody w obu koszykach opodatkowane są 19% stawką CIT.

Główne źródła dochodów kapitałowych:

 • przychody z niektórych wartości niematerialnych i prawnych, tj. prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, know-how, licencje,
 • dywidendy 
 • zbycie udziałów (w tym sprzedaż)
 • zbycie wierzytelności i papierów wartościowych 
 • umorzenie udziałów
 • dochody z majątku likwidacyjnego
 • połączenie, podział, 
 • aport,
 • pożyczki partycypacyjne.

Podatnicy będą zobowiązani do odrębnego obliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów dla każdego z koszyków, brak możliwości kompensowania zysków z jednego koszyka ze stratami z drugiego koszyka.

Straty podatkowe poniesione z danego źródła przychodów mogą być kompensowane w ciągu kolejnych 5 lat podatkowych wyłącznie z dochodami podatkowymi z danego źródła (nie dotyczy strat podatkowych powstałych przed wejściem w życie ustawy).

Ponadto, koszty przypisane do każdego koszyka nie są ograniczone do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami z tego koszyka. Przykładowo, odsetki od pożyczek finansujących nabycie udziałów prawdopodobnie zostaną przypisane do koszyka "zysków kapitałowych" (wraz z ceną zakupu samego udziału).

W przypadku banków, instytucji finansowych i kredytowych oraz domów maklerskich wszystkie zyski należy traktować jako zyski z jednego koszyka (ze względu na specyfikę operacji podział na koszyki nie powinien mieć zastosowania).

Ograniczenie możliwości odliczenia kosztów poniesionych przez podatnika na nabycie określonych usług niematerialnych i praw

Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych do ustawy o CIT było ustalenie limitu zaliczania kosztów wybranych usług w transakcjach wewnątrzgrupowych do kosztów uzyskania przychodów. Ograniczenie to dotyczy między innymi kosztów usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Koszty tego typu usług przekraczające w roku podatkowym łącznie 3 mln PLN mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w części nieprzekraczającej 5% podatkowego EBITDA.

Limit 5% kwoty „EBITDA dla celów podatkowych” [przychody ze wszystkich źródeł – przychody odsetkowe – (koszty uzyskania przychodów – odpisy amortyzacyjne – odsetki)].

Wykluczone z powyższego są usługi księgowe, prawne i rekrutacyjne oraz wszystkie usługi objęte porozumieniami cenowymi (APA), a także koszty usług niematerialnych bezpośrednio związanych z wytwarzaniem towarów / świadczeniem usług. Limit będzie obowiązywał, jeżeli nadwyżka kosztów rzekroczy 3 mln PLN (około 750 tys. EUR).

Koszty nieodliczone w danym roku podlegają „przeniesieniu” i odliczeniu w następnych 5 latach.

Nowa metoda niedostatecznej kapitalizacji 

Wprowadzenie limitu odliczalności odsetek jako 30% kwoty „podatkowej EBITDA”. Przepisy mają mieć zastosowanie do finansowania udzielonego podatnikowi CIT od wszystkich podmiotów powiązanych i niepowiązanych, a także do zagranicznych zakładów położonych w Polsce (również do transakcji pomiędzy centralą i oddziałem).

Ograniczenia nie maja zastosowania jeżeli nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nie przekroczy w danym roku podatkowym 3 mln zł. 

 „Minimalny podatek” od wartości nieruchomości  

"Minimalny podatek" płatny jest co miesiąc w wysokości 0,035% wartości początkowej budynku ponad kwotę 10 mln zł (~ rocznie ok. 0,42%). W związku z tym podatek jest należny bez względu na poziom rzeczywistych dochodów uzyskanych przez podatnika. Możliwość pomniejszenie zaliczki na podatek dochodowy o wartość „minimalnego podatku” od wartości budynków oraz uwzględnienia go następnie przy obliczaniu rocznego zobowiązania podatkowego. 

Modyfikacja przepisów dotyczących CFC 

Następuje zmiana kryteriów kwalifikowania zagranicznego przedsiębiorstwa jako podlegającego CFC (zmiana poziomu udziałów z 25% na 50%, skupienie się na efektywnej stopie podatkowej w przeciwieństwie do nominalnej stawki podatkowej).

Poszerzony katalog przychodów kwalifikowanych, przesądzających o uznaniu zagranicznej spółki za CFC - CFC jest spółka, której co najmniej 33% przychodów (wcześniej 50%) pochodzi (poza dotychczasowym katalogiem pasywnych źródeł) również z części odsetkowej przy leasingu finansowym, działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej finansowej.

Podatkowa grupa kapitałowa 

Obniżenie minimalnego poziomu dochodowości grupy podatkowej z 3% do 2%. Grupa podatkowa utraci status podatnika z mocą wsteczną (od daty rejestracji jako grupa podatkowa) w przypadku naruszenia określonych warunków, a spółki tworzące grupę podatkową będą zobowiązane do rozliczania podatku dochodwego jako niezależni podatnicy, również w latach ubiegłych. Członkowie grupy są zobowiązani do ustalania warunków transakcji wewnątrz grupy na warunkach rynkowych. Nie ma formalnego obowiązku sporządzania ustawowej dokumentacji TP dla takich transakcji.

Dalsze zmiany w przepisach dotyczących odliczeń CIT

Wyłączono możliwość odliczania odsetek powstałych w wyniku tzw. mechanizmu debt-push-down. Podniesiono próg jednorazowej amortyzacji środków trwałych / wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do 10 000 PLN (dotychczas 3 500 PLN)

Nowe przepisy dotyczące kryptowalut

Polski rząd, w oficjalnym ogłoszeniu opublikowanym 6 czerwca, potwierdził, że handel kryptowalutą jest całkowicie legalny. Rząd obecnie koncentruje się na wprowadzeniu przepisów regulujących obrót kryptowalutami, aby zapobiec nadużyciom, takim jak pranie pieniędzy, uchylanie się od opodatkowania i finansowanie terroryzmu.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stara się wypracować jednolite przepisy dotyczące kryptowalut. W ostatnim oświadczeniu KNF podkreśliła, że prowadzenie działalności w formie giełdy lub kantoru kryptowalut czy obrót kryptowalutami są w Polsce legalne, ale "wiązać się może z wykonywaniem czynności objętych właściwymi przepisami regulującymi działalność podmiotów na rynku finansowym, a co za tym idzie z obowiązkiem uzyskania stosownych zezwoleń KNF. Ponadto, KNF planuje wprowadzić system regulacyjny dla Bitcoin i altcoins, który zostanie oficjalnie uruchomiony 13 lipca 2018 r.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) - nowe, atrakcyjniejsze zasady od 2018 r.

Kilka kluczowych kwestii z punktu widzenia realizacji ulgi B+R: 

 • Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością;
 • Koszty uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego poniesione np. na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej, prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy czy wnoszenie opłat okresowych;
 • Ulga pozwala na kwalifikowanie projektów w toku – np. rozpoczętych w poprzednich latach Ulga nie wymaga prowadzenia ewidencji w podziale na projekty, a jedynie rodzaje kosztów;
 • Nie ma znaczenia wynik prowadzonych badań Ustawa nie ogranicza sposobów komercjalizacji i wykorzystania wyników prowadzonych prac B+R. Można je więc wykorzystywać we własnej działalności, jak również udostępnić innym spółkom z grupy, czy podmiotom zewnętrznym;
 • Z Ulgi będą mogli skorzystać także podatnicy, którzy w roku podatkowym prowadzili działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności objętej tym zezwoleniem

Poniżej prezentujemy zaktualizowaną listę kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu od 2018 r.:

 1. Płace i składki pracowników oraz dotyczące usług wynikających z umów o dzieło lub zlecenia, w części w jakiej czas przeznaczony na realizację B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika lub w czasie przeznaczonym na wykonanie usługi.
 2. Nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych.
 3. Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem.
 4. Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową, a także nabycie od takiej jednostki wyników badań naukowych.
 5. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.
 6. Koszty uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego poniesione np. na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej, prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy czy wnoszenie opłat okresowych.
Minimalny podatek w stosunku do nieruchomości komercyjnych - ważne zmiany na rynku nieruchomości

9 kwietnia 2018 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianach w tak zwanym „minimalnym podatku”. Minimalny podatek będzie miał zastosowanie do wszystkich budynków podlegających dzierżawom niezależnie od ich rodzaju. Traktowanie pod względem podatkowym lokali wydzielonych w budynku (prawnie odrębne lokale mieszkalne) nadal nie jest jasne, jednak argumenty, by traktować je jako niepodlegające opodatkowaniu, wydają się słabsze niż na mocy obowiązujących przepisów. W każdym razie budynek powinien nadal być klasyfikowany jako środek trwały, aby podlegał minimalnemu podatkowi.

Pod nowymi przepisami 10% próg zwolnienia będzie miał zastosowanie do podatnika bez względu na liczbę posiadanych budynków. W niektórych przypadkach kwota ta będzie dzielona między podmiote powiązane.

Proponowane zmiany obejmują wprowadzenie przepisów dotyczących zwrotu minimalnego podatku umożliwiającego podatnikowi wystąpienie do organu podatkowego z wnioskiem o zwrot nadwyżki. Minimalny podatek zostanie zwrócony, jeżeli organ podatkowy potwierdzi, że nie wystąpiły żadne nieprawidłowości w wysokości "zwykłego" zobowiązania z tytułu podatku CIT (w szczególności koszty finansowania dłużnego związane z nabyciem lub budową budynku były zgodne z warunkami rynkowymi). 

Zasadniczo zmiany dotyczące minimalnego podatku wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r.,  z wyjątkiem zmian dotyczących wolnych powierzchni, przepisów dotyczących zwrotu minimalnego podatku i wyłączenia z tytułu sprzedaży detalicznej i usług, które zostały wykorzystane na własne potrzeby, jak wskazano powyżej. Ponadto podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, będą stosować istniejące przepisy do końca roku podatkowego rozpoczętego przed 1 stycznia 2019 r. i kończącego się po tym dniu.

 

Rosja

Wprowadzenie trójstopniowej dokumentacji cen transferowych 

Ustawa federalna nr 340-FZ z dnia 27 listopada 2017 r. „w sprawie zmiany części pierwszej ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej w związku z wdrożeniem jednolitego standardu raportowania (ang. Common Reporting Standard, CRS) i dokumentacji dotyczącej przedsiębiorstw wielonarodowych” weszła w życie z dniem jej oficjalnej publikacji, tj. 27 listopada 2017 r. 

Ustawa zobowiązuje członków wielonarodowych grup spółek (MNC), których całkowite przychody wynoszą ponad 50 mld RUB zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za poprzedni rok finansowy, do składania trójstopniowej dokumentacji dla organów podatkowych, w tym raportu według krajów (CbC), dokumentacji globalnej i krajowej oraz powiadomienia o ich członkostwie w MNC. 

Rosyjski Federalny Urząd Skarbowy („FUS”) wyjaśnia, jak i kiedy zadłużenie podmiotu może zostać wyegzekwowane od jego przedstawicieli 

W styczniu 2018 r. FUS przekazał organom podatkowym niższego szczebla wyjaśnienia dotyczące sposobu wykonania postanowienia Rosyjskiego Trybunału Konstytucyjnego („RTK”). FUS poruszył szereg kluczowych aspektów dotyczących egzekwowania odszkodowań od osób pełniących funkcje w danym podmiocie z szerszej perspektywy niż RTK.

Kwestie poruszone w Postanowieniu RTK nr 39-II z dnia 8 grudnia 2017 r. - RTK potwierdził, że od osób pełniących funkcje w spółce mogą być egzekwowane zaległości podatkowe i odsetki (ale nie kary) nałożone na spółkę jako podatnika. Uchwała powołuje się również na okoliczności, w których osoby pełniące funkcje nie podlegają egzekucji, np. gdy niedopłatę podatku pobiera się od innych osób zaangażowanych w działalność podmiotu. Ponadto, określając kwotę do zwrotu sąd może uwzględnić sytuację majątkową danej osoby, jej wzbogacenie się w wyniku przestępstwa skarbowego, stopień jej winy, możliwości wpływania na postępowanie podmiotu i inne istotne okoliczności.

Główne założenia pisma FUS - według FUS, osoby pełniące funkcje w podmiocie mogą w pewnych niejednoznacznych sprawach być zobowiązane do spłaty długów, przy czym ciężar dowodu spoczywa na tej osobie. RTK wyjaśnił, że osoba fizyczna nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez podmioty prawa publicznego na skutek przestępstw skarbowych, jeśli istnieje szansa na wyegzekwowanie należności podatkowych od podatnika i/lub osób zaangażowanych w jego działalność. Równocześnie jednak FUS nie określił działań, jakie należy podjąć, aby wykazać, że dane osoby nie są w stanie wyrównać szkód.

Życie przed i po art. 54.1 rosyjskiej ordynacji podatkowej

Art. 54.1 rosyjskiej ordynacji podatkowej (ROP), który reguluje kwestie związane z postępowaniem podatników w dobrej wierze, nie dotyczy sporów powstałych w wyniku kontroli podatkowych wszczętych przez organy skarbowe przed 19 sierpnia 2017 r. Jako uzasadnienie tego rozwiązania podaje się cztery odrębne postanowienia sądów.

Niedostateczna kapitalizacja

Zgodnie z zasadami przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, odsetki zapłacone za granicą są w niektórych okolicznościach opodatkowane jak dywidendy. Rosyjski Sąd Najwyższy („RSN”) pozwala traktować pożyczkę, od której odsetki zostały dla celów podatkowych uznane za dywidendę, jako dopłatę do kapitału. W dniach 6 marca i 5 kwietnia 2018 r. Izba Sądownicza RSN wydała dwa istotne orzeczenia poświęcone kryteriom traktatowym dotyczącym stosowania obniżonych stawek podatkowych od płatności dywidend. Obydwie sprawy zostały skierowane do ponownego rozpatrzenia.

Obecnie RSN zezwala na uznawanie pożyczek od spółek nieposiadających żadnych udziałów w kapitale pożyczkobiorcy za dopłaty do kapitału. RSN uznał, że brak formalnych porozumień dotyczących udziału w kapitale między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą nie może pozbawiać strony będącej cudzoziemcem prawa do zastosowania do otrzymanego dochodu obniżonej stawki podatku.

Amnestia podatkowa - proponowane zmiany w rosyjskiej ordynacji podatkowej 

Drugi etap amnestii kapitałowej rozpocznie się 1 marca 2018 r, i potrwa do 28 lutego 2019 r. Ci, którzy chcieli zadeklarować swoje zagraniczne aktywa, ale nie zrobili tego w terminie, mają obecnie drugą szansę. Zaproponowano: 

 • Wprowadzenie zwolnienia podatkowego dla aktywów zadeklarowanych podczas drugiego etapu amnestii, z wyjątkiem podatków od zysków i/lub majątku zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC);
 • Wprowadzenie zasady, że zadeklarowanie uczestnictwa w spółce zagranicznej lub złożenie powiadomienia CFC podczas drugiego etapu amnestii nie będzie traktowane jako naruszenie obowiązujących terminów;
 • Przyznanie zwolnień w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od dochodów uzyskanych w momencie likwidacji CFC, jeśli likwidacja ta została zakończona przed 1 marca 2019 r. Zwolnienia obejmą środki pieniężne i składniki majątku otrzymane po 1 stycznia 2016 r., co oznacza, że podmioty kontrolujące, które zlikwidowały swoje CFC w latach 2016 i 2017, otrzymały wypłaty z tytułu likwidacji i zapłaciły należne podatki, będą teraz mogły otrzymać zwrot tych podatków;
 • Ustanowienie procedury określania wydatków przy obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze sprzedażą przez deklarującego majątku i praw majątkowych uzyskanych uprzednio od ich nominalnego posiadacza. Procedura ta będzie podobna do procedury określania wydatków w przypadku nieopodatkowanego otrzymania składników majątkowych od likwidowanej CFC (wydatki obejmują niższą z następujących dwóch wartości: potwierdzoną wartość księgową lub wartość rynkową na dzień otrzymania)
 • Przedłużenie okresu, w którym CFC nie może zostać uznana za rezydenta podatkowego w Rosji do 1 marca 2019 r.

Przedłużenie okresu, w którym przychody i koszty likwidowanej CFC nie obejmują przychodów i kosztów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych podmiotowi kontrolującemu do 1 marca 2019 r.

 

Rumunia

Rumuńska Krajowa Agencja Administracji Podatkowej zatwierdziła wzór raportu według krajów (CbC) i powiadomienia CbC

W czerwcu 2017 r. rumuński rząd przyjął rozporządzenie nadzwyczajne nr 42/2017 dostosowujące rumuński kodeks postępowania skarbowego i przepisy krajowe do przepisów dyrektywy (UE) 2016/881 z dnia 25 maja 2016 r.

Nowe przepisy są zasadniczo zgodne z dyrektywą unijną, jednak zawierają pewne dodatkowe wyjaśnienia, np. w zakresie systemu kar i szczególnych przepisów dotyczących wymogów w zakresie sposobu składania i treści raportu CbC. 

Mechanizm podzielonej płatności VAT (split payment) obowiązujący od 1 stycznia 2018 r.

31 sierpnia 2017 r. opublikowane zostało rozporządzenie 23/2017 w sprawie mechanizmu podzielonej płatności VAT. Rząd Rumunii przyjął przepisy niezbędne do wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności VAT. Od 1 stycznia 2018 r. system ten jest obowiązkowy w odniesieniu do faktur wystawionych i zaliczek zapłaconych na dzień 1 stycznia 2018 r. 

Ramy normatywne przewidują następujące sankcje za określone naruszenia i niedopełnienie przewidzianych w nich obowiązków:

 • W przypadku nienaprawienia błędów w ciągu siedmiu dni roboczych, karę w wysokości 0,06% wartości VAT za każdy dzień, nie więcej jednak niż za 30 dni;
 • Po okresie 30 dni, za następujące czyny nałożona zostanie grzywna w wysokości 10% / 50% kwoty VAT: płatność VAT na rzecz dostawcy z rachunku innego niż własny rachunek VAT, błędna płatność VAT na rachunek inny niż rachunek VAT dostawcy itp.
Zmiany ordynacji podatkowej

Ustawa 72/2018 zmieniająca ordynację podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i podatku VAT została opublikowana 23 marca 2018 r. Poniżej podsumowujemy istotne zmiany w zakresie:

Podatku dochodowego od osób prawnych:

 • Straty netto powstałe po cesji należności w związku z różnicą między ceną, po której dokonano cesji, a wartością scedowanej należności, stanowią koszty uzyskania przychodu do wysokości 30%.
 • W przypadku banków, 70% różnicy między wartością scedowanej należności a ceną, po której została scedowana, jest opodatkowane podobnie jak przychody, pod pewnymi warunkami.

Podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne:

 • Zmiany zrównują sposób opodatkowania usług medycznych w formie abonamentu ze sposobem opodatkowania dobrowolnych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

VAT:

 • Próg rejestracji rezydentów dla potrzeb VAT został podniesiony z 65 000 EUR do 88 500 EUR.
Zamiar wynajęcia nieruchomości jest wystarczający do odliczenia naliczonego podatku VAT

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE („Trybunału”) w sprawie C-672/16 potwierdziło, że właściciele nieruchomości mają prawo do odliczenia VAT od kupna nieruchomości nawet jeśli nieruchomość ta nie zostanie od razu wynajęta, o ile właściciel jest w stanie obiektywnie wykazać zamiar jej wynajęcia.

Decyzja ta jeszcze raz wskazuje, że spółki z branży nieruchomości mogą zachować swoje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT od kupna nieruchomości w oparciu o sam zamiar jej wynajęcia, o ile mogą obiektywnie wykazać, że podjęły działania w tym celu, niezależnie od ich wyników.

Decyzja ta dotyczy nie tylko rynku nieruchomości, ale także każdej innej działalności, której charakterystyka obejmuje (1) lukę czasową między datą zakupu towarów / usług a datą ich wykorzystania w opodatkowanej działalności lub (2) niemożność wykorzystania ich w takiej działalności z przyczyn obiektywnych.

 

Słowacja

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie osoby prawne mają obowiązek kontaktowania się z organami podatkowymi drogą elektroniczną

Wszyscy płatnicy VAT i przedstawiciele podatkowi podmiotów podatkowych są już zobowiązani do składania dokumentów i kontaktowania się z organami podatkowymi drogą elektroniczną. Z dniem 1 stycznia 2018 r., zmiana ustawy o administracji podatkowej rozszerza komunikację elektroniczną z organami podatkowymi na wszystkie osoby prawne zarejestrowane w słowackim Rejestrze Handlowym, a od 1 lipca 2018 r. obowiązek ten obejmie również przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Osoby prawne, które do tej pory nie kontaktowały się z urzędem skarbowym drogą elektroniczną, powinny więc zarejestrować się na stronie internetowej www.financnasprava.sk i wystąpić o pozwolenie na składanie dokumentów w formie elektronicznej.

Zniesienie minimalnej kwoty podstawy VAT uprawniającej do zastosowania lokalnego mechanizmu odwrotnego obciążenia wobec płodów rolnych i metali

Zmiana ta znosi minimalną podstawę VAT w wysokości 5 000 EUR uprawniającą do przeniesienia zobowiązania z tytułu VAT na odbiorcę (płatnika VAT) w odniesieniu do płodów rolnych, metali i półproduktów metalowych.

Wprowadzenie „podatku od wyjścia” (exit tax)

Intencją tego przepisu jest zapewnienie, że wartość ekonomiczna zysków osiągniętych na Słowacji jest opodatkowana również na Słowacji, zwłaszcza w przypadku, gdy podatnik przenosi majątek, rezydencję podatkową lub działalność gospodarczą za granicę, a z prawnego punktu widzenia aktywa bądź działalność (lub jej część) nie są sprzedawane.

Podatek ten będzie obowiązywał w przypadkach, gdy podatnik (będący rezydentem podatkowym na Słowacji lub niebędący rezydentem, ale posiadający zakład na Słowacji) przenosi za granicę:

 • Majątek indywidualny (przeniesienie przez rezydenta podatkowego z jego siedziby na Słowacji do zakładu w innym kraju, lub przez nierezydenta z zakładu na Słowacji do siedziby lub zakładu w innym kraju);
 • Działalność gospodarczą (przeniesienie przez słowackiego rezydenta podatkowego do innego kraju lub przez nierezydenta z zakładu na Słowacji do innego kraju); lub
 • Rezydencję podatkową (rezydent podatkowy przestaje być rezydentem podatkowym na Słowacji).

Podatek będzie obliczany w oparciu o stawkę podatkową 21% i określoną dodatnią podstawę opodatkowania, którą ustala się następująco:

 • W przypadku przeniesienia majątku indywidualnego, jego wartość godziwą (cenę rynkową) w momencie wyjścia uznaje się za dochód, a jego wartość podatkową uznaje się za koszty;
 • W przypadku przeniesienia działalności gospodarczej, wartość godziwą (cenę rynkową) przenoszonych aktywów i zobowiązań na moment wyjścia uznaje się za dochód, a podstawę opodatkowania oblicza się tak jak w przypadku sprzedaży działalności lub jej części.

„Podatek od wyjścia” płatny jest jednorazowo w okresie przewidzianym na złożenie deklaracji podatkowej lub, na wniosek, w pięciu rocznych ratach (w przypadku przeniesienia do państw członkowskich UE lub EOG). We wszystkich pozostałych przypadkach podatek jest płatny jednorazowo w okresie przewidzianym na złożenie deklaracji podatkowej. Jeśli podatek jest płacony w ratach, podatnik płaci również odsetki od rat pozostałych do spłaty.

Nowe przepisy dotyczące „podatku od wyjścia” poruszają także kwestie wyceny aktywów i zobowiązań dla celów słowackich podatków, gdy nierezydent staje się rezydentem podatkowym na Słowacji.

„Podatek od wyjścia” obowiązuje za okresy podatkowe rozpoczynające się 1 stycznia 2018 r. lub później.

Wprowadzenie obowiązku powiadomienia o sprzedaży nieruchomości

Jeśli spółka postanowiła zastosować opodatkowanie dostawy budynku lub jego części, w tym dostawy działki budowlanej, która to dostawa może być zwolniona z VAT na podstawie ustawy o podatku VAT, spółka ta musi powiadomić kupującego o swojej decyzji dotyczącej sposobu opodatkowania na piśmie w terminie przewidzianym na wystawienie faktury.  

 

Ukraina

Zmiany w ordynacji podatkowej - 2018 r.

Ukraińska ustawa „o zmianach ukraińskiej ordynacji podatkowej i niektórych ustaw dotyczących utrzymania równowagi przychodów budżetowych w 2018 r.” nr 2245-VIII z dnia 7 grudnia 2017 r. wprowadza zmiany w zakresie podatków od zysków spółek, zasad określania cen transferowych oraz podatków od gruntów i nieruchomości ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2018 r. Poniżej podsumowujemy najważniejsze zmiany:

 • Termin złożenia rocznej deklaracji podatku od zysku spółki (CPT) został przedłużony z 40 do 60 dni kalendarzowych po zakończeniu roku. Organy podatkowe wyjaśniły, że zasada ta dotyczy deklaracji podatku od zysku spółek („CPT”) za 2017 r.
 • Podatnicy rozliczający się z podatków w systemie uproszczonym nie muszą już wpłacać zaliczek na poczet CPT od wypłaty dywidendy. Odbiorcy dywidendy nie mogą już odliczyć dywidendy od podstawy opodatkowania.
 • Podatnicy rozliczający się w systemie uproszczonym, którzy wypłacają dochód pasywny nierezydentowi lub podmiotowi przez niego wyznaczonemu (z wyjątkiem zakładu nierezydenta na Ukrainie) są zobowiązani do potrącenia podatku pobieranego u źródła (WHT) w momencie dokonywania takiej płatności.
 • Obniżona stawka WHT od płatności odsetek od euroobligacji wyemitowanych przed 31 grudnia 2016 r. może zostać zastosowana, jeśli odsetki są wypłacane rezydentom z krajów o niskich podatkach. 
 • Odsetki płatne z tytułu kredytu konsorcjalnego za pośrednictwem banku organizującego mogą podlegać obniżonym stawkom WHT na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania między Ukrainą a krajem rezydencji każdego z banków uczestniczących. 
 • Opłat za zakup kopii programów komputerowych do dalszej odsprzedaży nie należy traktować w celach podatkowych jako honorariów. 
 • Możliwość odliczenia płatności na rzecz podmiotów niebędących rezydentami wynikająca z różnych podstaw prawnych ograniczona jest do 70% danej kwoty. Podstawy te określa odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów Ukrainy.
 • Zakłady należące do nierezydentów podlegają zasadom w zakresie cen transferowych.

Nowa ustawa wprowadza dodatkowe kryteria dla podmiotów powiązanych: 

 • Osobę prawną uważa się za podmiot powiązany innej osoby prawnej, jeśli ostatecznym beneficjentem rzeczywistym (podmiotem kontrolującym) te osoby prawne jest jedna i ta sama osoba fizyczna; 
 • Uprawnienia jedynego organu wykonawczego tych osób prawnych wykonuje ta sama osoba fizyczna;
 • Osobę fizyczną uważa się za powiązaną z osobą prawną, jeśli jest ona ostatecznym beneficjentem rzeczywistym (podmiotem kontrolującym) tę osobę prawną;
 • Łańcuch osób prawnych (podmiotów) uważa się za powiązany, jeśli każdy z tych podmiotów posiada przynajmniej 20% udziałów w kolejnym podmiocie. 

Jeśli dana osoba fizyczna uważana jest za powiązaną z innymi osobami fizycznymi, to wszystkie te osoby uważa się za powiązane ze sobą nawzajem.

21 lutego 2018 r. weszła w życie procedura ratalnej płatności VAT od importu 

Rozporządzenie reguluje procedurę ratalnej płatności podatku VAT od importu niektórych urządzeń, które importerzy zamierzają wykorzystywać w swojej własnej działalności produkcyjnej przez okres do 2 lat. Możliwość ta wynika z ukraińskiej ordynacji podatkowej i będzie ona dostępna do wykorzystania do 1 stycznia 2020 r.

Aby skorzystać z możliwości płatności ratalnej, podatnik powinien uzyskać pozwolenie po uprzednim złożeniu w agencji celnej pakietu dokumentów zawierającego wniosek na zatwierdzonym formularzu, biznesplan, opinie agencji państwowych i instytucji eksperckich, dokumenty techniczne i inne. Pierwszą ratę należy zapłacić podczas odprawy celnej urządzeń, a pozostałą kwotę podatku VAT należy zabezpieczyć w formie gwarancji finansowej/bankowej lub zabezpieczenia ustanowionego na tych urządzeniach. 

Pozostała kwota podatku VAT jest spłacana w miesięcznych ratach. Następnie importer jest zobowiązany do przekazywania państwowym organom skarbowym miesięcznych raportów potwierdzających, że urządzenia są wykorzystywane dla potrzeb jego własnej produkcji.

12 marca 2018 r. podpisany został Protokół zmieniający umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania między Ukrainą a Holandią (dalej: „Protokół”)

Protokół oczekuje na ratyfikację przez parlamenty Ukrainy i Holandii. Jeśli to nastąpi przed 31 grudnia 2018 r., od 1 stycznia 2019 r. podatnicy będą mogli stosować nowe stawki podatku pobieranego u źródła (dalej: „WHT”). Protokół wprowadza następujące stawki WHT:

 • dotyczące wypłat dywidendy:
  • 5%, jeśli spełniony został próg 20% własności,
  • 15% we wszystkich pozostałych przypadkach;
 • 5% od płatności odsetek;
 • dotyczące wypłat honorariów:
  • 5%, jeśli honoraria dotyczą korzystania z patentów, znaków towarowych, know-how itp., 
  • 10%, jeśli honoraria dotyczą korzystania z praw autorskich do dzieł literackich lub naukowych, filmów lub taśm kinowych itp.
Ukraina i Katar podpisały Umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania (dalej: „UPO U-K”). 

UPO U-K wejdzie w życie po jej ratyfikowaniu przez parlamenty Ukrainy i Kataru i wymianie dokumentów ratyfikacyjnych między nimi. Jeśli UPO U-K wejdzie w życie przed 31 grudnia 2018 r., podatnicy zawierający transakcje z rezydentami Kataru będą mogli stosować obniżone stawki WHT i inne korzyści wynikające z UPO od 1 stycznia 2019 r. UPO U-K wprowadza w szczególności następujące stawki WHT:

 • dotyczące wypłat dywidendy:
  • 5%, jeśli spełniony został próg 10% własności;
  • 10% w pozostałych przypadkach. 
 • dotyczące płatności odsetek:
  • 5%, jeśli pożyczka została udzielona przez bank lub inną instytucję finansową lub jeśli odsetki wynikają ze sprzedaży urządzeń na kredyt;
  • 10% w pozostałych przypadkach;
 • dotyczące wypłat honorariów:
  • 5%, jeśli honoraria są wypłacane za korzystanie z praw autorskich do prac naukowych, patentów, znaków towarowych, tajnych wzorów, procesów lub informacji wynikających z doświadczenia uzyskanego w dziedzinie przemysłu, handlu lub nauki. 
  • 10% w pozostałych przypadkach.
Weszło w życie rozporządzenie dotyczące zawieszenia rejestracji faktur VAT 

Zgodnie z tym rozporządzeniem, faktury VAT/korygujące faktury VAT (dalej: faktury VAT) nie podlegają monitorowaniu (tj. zawieszeniu) jeśli: 

 • faktury te nie są doręczane klientom i/lub wystawiane w związku z dostawami zwolnionymi z VAT;
 • miesięczna wielkość dostaw jest mniejsza niż 500 tys. UAH, a dyrektor naczelny podatnika zajmuje podobne stanowisko w mniej niż 3 działających podmiotach płacących podatki;
 • stosunek zapłaconych podatków (z wyłączeniem VAT od importu), ceł i składek na ubezpieczenie społeczne do wartości dostaw za ostatnie 12 miesięcy jest wyższy niż 3%, a łączna kwota VAT wynikająca z faktur VAT zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym nie jest wyższa od najwyższej miesięcznej kwoty VAT z ostatnich 12 miesięcy o więcej niż 40%. 

Rejestracja faktur VAT, które spełniają kryteria oceny ryzyka, zostanie zawieszona. Tym niemniej, jeśli faktury VAT spełniające kryteria transakcji ryzykownych zostały złożone przez podatnika o pozytywnej historii podatkowej, działania zawieszające nie zostaną podjęte.

Węgry

Nowe zasady dotyczące dokumentacji cen transferowych 

Rozporządzenie nr 32/2017 (X.18.) Ministra Gospodarki Narodowej w sprawie dokumentacji wymaganej do określenia ceny rynkowej („Rozporządzenie”) zostało przyjęte 18 października 2017 r. i zastąpiło Rozporządzenie nr 22/2009 (X. 16.) Ministra Finansów. Zgodnie z ogólną zasadą, nowe przepisy zostaną w pierwszej kolejności zastosowane do dokumentacji cen transferowych dotyczących zobowiązań podatkowych za rok podatkowy rozpoczynający się w 2018 r. Według uznania podatnika, nowe zasady mogą również zostać zastosowane do dokumentacji cen transferowych dotyczących zobowiązań podatkowych za rok podatkowy 2017, o ile wymagany termin złożenia tej dokumentacji nie jest wcześniejszy niż data wejścia w życie Rozporządzenia.

Spółki podlegające obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych muszą przygotować zestaw dokumentów obejmujących plik główny i plik lokalny (wybór dokumentacji jednostkowej nie będzie już możliwy). Treść tej dokumentacji zostanie znacznie rozszerzona i będzie zasadniczo taka sama, jak określona w Działaniu 13 BEPS przyjętym przez OECD 5 października 2015 r. 

Plik główny zawiera m. in. opis grupy, jej struktury prawnej i własnościowej oraz sytuacji finansowej i podatkowej, a także szczegółowe informacje o wartościach niematerialnych i działalności finansowej grupy. Opisane są w nim obowiązujące w grupie uprzednie porozumienia cenowe (APA) i kluczowe łańcuchy dostaw. 

Plik lokalny zawiera opis działalności lokalnej spółki zależnej, jej strategii biznesowej, transakcji z podmiotami powiązanymi oraz informacje finansowe. Do pliku lokalnego należy także załączyć kopie APA i interpretacji podatkowych (ang. advance tax rulings) wydanych przez zagraniczne organy podatkowe, które dotyczą udokumentowanych transakcji spółki krajowej. Powyższa dokumentacja składająca się z pliku głównego i pliku lokalnego zostanie uzupełniona o raport według krajów, zgodnie z trójstopniowym podejściem do dokumentacji cen transferowych opisanym w Działaniu 13.

Nowe przepisy obejmują również jedną z najnowszych praktyk organów podatkowych, która polega na tym, że w przypadku braku zmian w zakresie działalności przeszukiwanie bazy danych należy przeprowadzać co trzy lata, natomiast aktualizacje finansowe należy w tym okresie składać co roku. Nowe przepisy wymagają także, aby przeszukiwania bazy danych były dokumentowane w sposób, który pozwala na ich powtórzenie (prześledzenie). Jeśli jest to niemożliwe, muszą one być w pełni udokumentowane.

Usługi o niskiej wartości dodanej

Poprzednie rozporządzenie przewidywało możliwość sporządzenia dokumentacji uproszczonej dla usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jednak ze względu na konieczność spełnienia szeregu wymogów możliwość ta była dostępna dla niewielu podatników. Dla potrzeb tego przepisu za marżę rynkową uznawano marżę w wysokości od 3% do 10%. Zgodnie z nowym Rozporządzeniem, marżą rynkową dla świadczenia usług będzie teraz marża w wysokości od 3% do 7%.

 

 

Unia Europejska

EU skrót

 
Komisja ogłasza nowe wytyczne mające usprawnić procedurę podatku pobieranego u źródła 

11 grudnia 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła nowe wytyczne dotyczące podatków pobieranych u źródła, których celem jest pomoc państwom członkowskim w obniżeniu kosztów i uproszczeniu procedur dokonywania inwestycji transgranicznych w UE.

Zalecenia te, opracowane równolegle przez ekspertów krajowych, stanowią część Planu działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych i powinny usprawnić system zarówno dla inwestorów, jak i dla państw członkowskich.

W szczególności, Kodeks postępowania (który ma być stosowany do transgranicznych wypłat dywidendy, dochodów z odsetek i honorariów) ma na celu zmniejszenie wyzwań stojących przed mniejszymi inwestorami prowadzącymi działalność transgraniczną. Powinien on doprowadzić do powstania szybkich, uproszczonych i standardowych procedur zwrotu podatków pobieranych u źródła.

Wdrożenie Kodeksu postępowania przez poszczególne państwa członkowskie jest dobrowolne. Przedstawia on w skrócie problemy stojące przed inwestorami transgranicznymi i wyjaśnia, jak można wprowadzić bardziej efektywne procedury podatkowe. 

Kodeks opisuje szereg praktycznych sposobów podejścia państw członkowskich do kluczowych kwestii, takich jak: 

 • Składanie wniosków o zwrot lub ulgę: 
  • Wnioski o zwrot lub ulgę mogą być składane przez beneficjentów rzeczywistych, instytucje finansowe niebędące rezydentami i innych przedstawicieli. Na przykład, beneficjenci rzeczywiści, w tym posiadający portfele o niskiej wartości, mogą ubiegać się o zwrot bądź ulgę we własnym imieniu, bez pośredników; pośrednicy niebędący rezydentami mogą ubiegać się o zwrot bądź ulgę w imieniu swoich klientów na równych zasadach. 
 • Efektywne i przyjazne procedury cyfrowe w zakresie podatku WHT: 
  • Digitalizacja procesu odzyskiwania podatku. Digitalizacją nazywamy przyjęcie lub zwiększenie zakresu stosowania technologii cyfrowych bądź komputerowych przez organizację. Wymaga ona czasu i zasobów i może być realizowana na różnych poziomach zaawansowania (w przypadku procesów WHT, od korzystania z poczty elektronicznej i/lub udostępniania formularzy w Internecie do pełnych procesów online).
 • Efektywne wewnętrzne systemy informatyczne: 
  • Administracje podatkowe korzystają z systemów informatycznych, aby efektywnie realizować procedury odzyskiwania i zwrotu podatku oraz (o ile ma zastosowanie) system ulg u źródła. 
 • Sprawna realizacja ulg i zwrotów w krótkim okresie: 
  • Przyznawanie ulg i zwrotów w odpowiednim czasie, zazwyczaj w ciągu 6 miesięcy od otrzymania w pełni udokumentowanego i uzasadnionego wniosku o zwrot lub ulgę przez właściwy organ podatkowy. 
 • Przyjazne dla użytkownika formularze i wymogi w zakresie dokumentacji: 
  • Administracje podatkowe powinny zapewnić możliwie najbardziej przyjazne dla użytkownika formularze wniosków o zwrot lub ulgę. Administracje podatkowe powinny także przedstawić jasne wymogi co do tego, jakie dodatkowe dokumenty podatnik powinien złożyć w celu uzasadnienia swojego wniosku o zwrot lub ulgę. Wymogi w zakresie dokumentów są publikowane online w przynajmniej jednym języku zwyczajowo używanym w międzynarodowej branży finansowej. Żądane dokumenty są istotne i niezbędne. 
 • Podanie jednego punktu kontaktowego: 
  • Administracja podatkowa powinna udostępnić jeden punkt kontaktowy dla potrzeb wszystkich aspektów procedur WHT. Punkt kontaktowy powinien być łatwy do znalezienia na stronie internetowej administracji podatkowej. 
 • Ulga u źródła: 
  • Uzyskanie ulgi u źródła wymaga przyjęcia przez pośredników finansowych, którzy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za niedopełnienie swoich obowiązków, istotnych obowiązków i zobowiązań. Jak przewiduje Plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych, Komisja Europejska zachęca państwa członkowskie do przyjmowania systemów ulg u źródła w zakresie WHT i wprowadzania lepszych procedur zwrotu. Komisja zauważyła także, że chociaż niektóre propozycje można zrealizować stosunkowo szybko i tanio, inne mogą wymagać więcej czasu i znaczących inwestycji, zwłaszcza jeśli chodzi o systemy informatyczne.
Wdrożenie zmian do dyrektywy Komisji Europejskiej 2006/112/WE mającej na celu transformację systemu VAT. 

Propozycja opisuje początek pierwszego etapu prac legislacyjnych nad przejściem od systemu przejściowego do ostatecznego systemu VAT, u podstaw którego leży zasada opodatkowania w kraju przeznaczenia. 

Ponieważ przejście do ostatecznego systemu ma odbywać się etapami i potrwa kilka lat, propozycja Komisji Europejskiej sugeruje kilka tymczasowych usprawnień obecnego systemu VAT (tzw. „szybkie rozwiązania”). Zdefiniowana została również podstawa prawna ostatecznego systemu. Państwa członkowskie muszą przyjąć i opublikować prawa, regulacje i przepisy administracyjne niezbędne do wdrożenia zmian najpóźniej do 1 stycznia 2019 r. Poniżej podsumowujemy najważniejsze zmiany:

Wprowadzona zostanie nowa koncepcja podatnika certyfikowanego

Zgodnie z art. 13a dyrektywy, uzyskanie statusu podatnika certyfikowanego uzależnione będzie od spełnienia jednolitych kryteriów obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Kryteria uznania za podatnika certyfikowanego zostaną automatycznie spełnione w przypadku osób, które uzyskały status upoważnionego przedsiębiorcy dla potrzeb uproszczeń celnych.

Uproszczenie i harmonizacja opodatkowania magazynów konsygnacyjnych

Magazyn konsygnacyjny oznacza przeniesienie towarów do innego państwa członkowskiego bez przeniesienia własności, do dyspozycji znanego nabywcy. Przewóz towarów z państwa członkowskiego wyjścia do magazynu należącego do certyfikowanego klienta w innym państwie członkowskim nie będzie już uznawane za dostawę wewnątrzwspólnotową. Sprzedający nie będzie już musiał zarejestrować się dla potrzeb VAT w każdym państwie członkowskim, w którym umieścił towary w magazynie konsygnacyjnym.

Jedna dostawa w transakcji łańcuchowej może być opodatkowana stawką zerową

Transakcja łańcuchowa jest zdefiniowana i należy ją rozumieć jako kolejne dostawy tego samego towaru, które prowadzą do jednego wewnątrzwspólnotowego transportu tych towarów. Należy zaznaczyć, że aby skorzystać z tego przepisu, zarówno dostawca jak i pośrednik muszą być certyfikowanymi podatnikami. 

Transport jest przypisywany do dostawy między dostawcą a pośrednikiem, jeśli pośrednik powiadomi dostawcę o państwie członkowskim przywozu towarów, a podmiot pośredniczący został zidentyfikowany dla potrzeb VAT w państwie członkowskim innym niż to, w którym rozpoczęła się wysyłka lub transport towaru. Taka sytuacja stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę opodatkowaną stawką zerową po stronie dostawcy. W przypadku, gdy którykolwiek z warunków nie został spełniony, transport wewnątrzwspólnotowy zostaje przypisany do dostawy zrealizowanej przez podmiot pośredniczący na rzecz odbiorcy i dostawa ta podlega stawce zerowej. 

System kompleksowej obsługi w jednym miejscu (ang. One-Stop Shop) a opodatkowanie w państwie członkowskim przeznaczenia

Dostawca towarów i usług do państwa członkowskiego przeznaczenia jest zobowiązany do zapłaty VAT, chyba że nabywca jest podatnikiem certyfikowanym. Jeśli osoba zobowiązana do zapłaty VAT nie ma siedziby w państwie członkowskim, w którym podatek jest należny, może złożyć deklarację i zrealizować zobowiązanie do zapłaty w systemie kompleksowej obsługi w jednym miejscu (ang. One-Stop Shop).

Komisja Europejska (KE) proponuje nowe zasady opodatkowania gospodarki cyfrowej 

21 marca 2018 r. KE opublikowała pakiet propozycji w zakresie opodatkowania gospodarki cyfrowej. 

1) projekt dyrektywy w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych od znaczącej obecności cyfrowej - (długoterminowe) kompleksowe rozwiązanie w ramach systemów podatków dochodowych od osób prawnych państw członkowskich. KE proponuje, aby dyrektywa weszła w życie od 1 stycznia 2020 r. 

Przedstawia ona zasady ustalania powiązania podatkowego w przypadku znaczącej (nie fizycznej) obecności na rynku podmiotu prowadzącego działalność cyfrową („znacząca obecność cyfrowa”). Dokładniej, platforma cyfrowa charakteryzuje się znaczącą obecnością cyfrową, jeśli spełnione jest przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

 • całkowite przychody ze świadczenia usług cyfrowych na rzecz użytkowników zlokalizowanych w danym państwie członkowskim w danym okresie podatkowym wynoszą ponad 7 000 000 EUR;
 • liczba zlokalizowanych w danym państwie członkowskim użytkowników przynajmniej jednej z tych usług cyfrowych w danym okresie podatkowym przekracza 100 000; 
 • liczba umów dostaw takich usług cyfrowych zawartych w danym okresie podatkowym przez użytkowników zlokalizowanych w danym państwie członkowskim przekracza 3 000. 

Gospodarczo znacząca działalność wykonywana przez podmiot o znaczącej cyfrowej obecności za pośrednictwem platformy cyfrowej obejmuje m. in. następujące rodzaje działalności: 

 • gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, analiza, wdrożenie i sprzedaż danych na poziomie użytkowników lub prezentacja treści wygenerowanych przez użytkowników;
 • sprzedaż powierzchni reklamowej w Internecie;
 • udostępnianie treści opracowanych przez osoby trzecie na rynku cyfrowym.

Proponowana dyrektywa będzie miała zastosowanie do wszystkich podatników opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych w przynajmniej jednym państwie członkowskim oraz do podmiotów będących rezydentami podatkowymi w krajach nienależących do UE, w odniesieniu do ich znaczącej obecności cyfrowej w państwie członkowskim. 

Nie będzie ona miała zastosowania do podmiotów będących rezydentami podatkowymi w kraju nienależącym do UE, który posiada ważną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) z państwem członkowskim, w którym istnieje znacząca obecność cyfrowa, chyba że i) UPO zawiera podobne postanowienia dotyczące znaczącej obecności cyfrowej i przypisywania do niej zysków do zawartych w projekcie dyrektywy, i ii) postanowienia te pozostają w mocy. 

2) Projekt dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych - ukierunkowane (krótkoterminowe) rozwiązanie 

Projekt wprowadza podatek od usług cyfrowych (PUC) na poziomie UE według stawki 3% od przychodów brutto (bez VAT i podobnych podatków) uzyskanych w UE z następującej działalności (z zastrzeżeniem pewnych wyjątków):

 • umieszczanie w interfejsie cyfrowym reklam adresowanych do użytkowników tego interfejsu; 
 • udostępnianie użytkownikom wielostronnego interfejsu cyfrowego, który umożliwia użytkownikom odnajdywanie innych użytkowników i interakcje z nimi oraz może ułatwiać realizację dostaw towarów lub usług bezpośrednio między użytkownikami; 
 • transmisja zebranych danych o użytkownikach i wygenerowanych na podstawie działań użytkowników na interfejsach cyfrowych. 

Przychody ze świadczenia wyżej wymienionej usługi przez podmiot należący do grupy skonsolidowanej dla potrzeb rachunkowości na rzecz innego podmiotu należącego do tej samej grupy nie stanowią przychodów do opodatkowania. Ponadto, jeśli podmiot należący do grupy skonsolidowanej świadczy wyżej wymienioną usługę, ale przychody ze świadczenia tej usługi otrzymuje inny podmiot należący do tej samej grupy, przychody te uznawane są za uzyskane przez podmiot świadczący usługę.

Wyłącznie podmioty, których całkowite roczne przychody uzyskiwane na całym świecie (tj. nie tylko w UE) przekraczają 750 mln EUR i całkowite roczne przychody do opodatkowania z działalności cyfrowej w UE przekraczają 50 mln EUR, podlegałyby PUC niezależnie od tego, czy ich siedziba znajduje się w państwie członkowskim, czy w kraju nienależącym do UE.

Ponadto proponowana dyrektywa zawiera przepisy dotyczące miejsca opodatkowania PUC, które określane jest w oparciu o lokalizację użytkowników opodatkowanej usługi. Zaproponowano również ustanowienie mechanizmu uproszczenia w formie kompleksowej obsługi w jednym miejscu (ang. One-Stop Shop) dla podatników mających zobowiązania z tytułu PUC w jednym lub większej liczbie państw członkowskich.

Ministrowie finansów z państw UE uzgadniają obowiązkowe ujawnienia przez pośredników (DAC6) 

13 marca 2018 r. Rada ECOFIN, składająca się z ministrów finansów 28 krajów UE, osiągnęła porozumienie polityczne dotyczące dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych w celu ujawniania potencjalnie agresywnych uzgodnień z zakresu planowania podatkowego (powszechnie zwanej DAC6). 

Komisja przeprowadza kontrolę zgodności z przepisami zwrotów VAT we wszystkich państwach członkowskich  

15 lutego 2018 r. Komisja Europejska wszczęła kontrolę zgodności z przepisami w celu sprawdzenia, czy zwroty VAT na rzecz przedsiębiorstw z państw członkowskich UE są przeprowadzane wystarczająco szybko i zgodnie z aktualnymi przepisami unijnymi i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Brak dostępu do prostej i szybkiej procedury zwrotu VAT może mieć duży wpływ na przepływy pieniężne i konkurencyjność przedsiębiorstw. Dotyczy to w szczególności najmniejszych spółek, których nie stać na prowadzenie długich i uciążliwych postępowań mających na celu odzyskanie od państwa należnych im zwrotów podatku VAT. 

W ciągu najbliższych miesięcy przepisy podatkowe obowiązujące w każdym państwie członkowskim zostaną zbadane w celu zapewnienia, że procedury zwrotu umożliwiają przedsiębiorstwom szybkie i łatwe odzyskiwanie VAT zarówno we własnym kraju, jak i w innych państwach UE. Przedmiotem tego badania będzie np. czas trwania procedur w każdym kraju i ewentualne zbędne przeszkody w ramach systemu, które mogą prowadzić do powstania ryzyka finansowego dla przedsiębiorstw. 

Badanie to jest częścią działań Komisji mających na celu wprowadzenie jednolitego obszaru VAT, w którym obciążenia administracyjne nakładane na przedsiębiorstwa, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, zostaną radykalnie zredukowane.

Automatyczna wymiana informacji o rachunkach finansowych na dzień 30 września 2018 r.: wstępna lista krajów uczestniczących

2 lutego 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało okólnik zawierający wstępną listę krajów uczestniczących w automatycznej wymianie informacji w okresie do 30 września 2018 r. Ostateczna lista powinna zostać przedstawiona do końca czerwca 2018 r. 

Raportujące instytucje finansowe są zobowiązane do przekazania odpowiednich informacji do 31 lipca 2018 r. Zgodnie z ustawą, automatyczna wymiana informacji obejmie następujące kraje: 

 • państwa członkowskie UE; 
 • państwa trzecie, które podpisały porozumienie wzajemne z 29 października 2014 r.; 
 • państwa trzecie, które podpisały umowę z UE; 
 • państwa trzecie, które podpisały umowę dwustronną z Niemcami.

 

Belgia

Okólnik na temat „podatku od wyjścia” (ang. exit taxation) 

11 września 2017 r. belgijskie władze podatkowe publikowały okólnik na temat praktycznych aspektów znowelizowanych przepisów dotyczących tzw. podatku od wyjścia. Przepisy te obowiązują od 8 grudnia 2016 r. Są one w dużej mierze zgodne z wymogami unijnej dyrektywy o przeciwdziałaniu praktykom unikania opodatkowania (ATAD) w zakresie podatku od wyjścia. 

Spółki i osoby fizyczne, które kończą działalność swojego belgijskiego podmiotu w Belgii, mogą zapłacić belgijski podatek związany z przeniesieniem działalności niezwłocznie lub rozłożyć go na okres pięciu lat (w przypadku, gdy aktywa belgijskiego podmiotu pozostają w jednostce mającej siedzibę w innym państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim EOG, z którym Belgia zawarła umowę o wzajemnej pomocy przy ściąganiu podatków). 

Okólnik wyjaśnia proceduralne aspekty ubiegania się o rozłożenie płatności podatku od wyjścia i informuje, że aby wybrać opcję odroczenia zobowiązania z tytułu podatku od wyjścia, w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania oszacowania wysokości podatku podatnik musi złożyć formalny wniosek, a następnie co roku musi składać formularz z wykazem przeniesionych aktywów dla potrzeb stwierdzenia, czy może nadal korzystać z rozłożenia płatności. 

Belgijskie władze podatkowe mogą zażądać gwarancji jedynie wtedy, gdy istnieje realne ryzyko nieściągalności pozostałej do spłaty części podatku. W przypadku terminowej wpłaty pięciu rocznych rat nie są należne odsetki za zwłokę. Okólnik wymienia również szereg sytuacji, które powodują konieczność niezwłocznej spłaty pozostałej części zobowiązania podatkowego (np. w przypadku sprzedaży aktywów). W 2020 r. belgijskie przepisy dotyczące „podatku od wyjścia” zostaną w pełni wdrożone i dostosowane do postanowień dyrektywy ATAD.

 

Francja

Francuska ustawa budżetowa wprowadza podatek liniowy od dochodów z inwestycji

Ustawa budżetowa na 2018 r. wprowadziła szereg zmian, które mają dotyczyć pracowników mobilnych i ich pracodawców. Najważniejsze z nich to:

 • podatek liniowy od dochodów z inwestycji, pobierany przez płatnika u źródła
 • zastąpienie podatku majątkowego podatkiem od nieruchomości
 • stopniowa obniżka podatku od nieruchomości mieszkaniowych dotyczącego głównego miejsca zamieszkania 
 • indeksacja stawek podatku dochodowego o wskaźnik inflacji i ich podwyżka o 1%
 • stopniowa zmiana wyceny dodatku dla pracujących o niskich dochodach o 80 EUR miesięcznie.

Ustawa została uchwalona w grudniu 2017 r. Zmiany zasadniczo weszły w życie od stycznia 2018 r., ale kilka przepisów dotyczy dochodów za 2017 r. W programach mobilności należy uwzględnić ich potencjalny wpływ na koszty wyrównania podatkowego dla pracowników mobilnych pracujących lub mieszkających we Francji.

 

Luksemburg

Okólnik L.G.-A. nr 61 z dnia 8 grudnia 2017 r.: Nowe zasady wydawania certyfikatów rezydencji dla przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania

Tym nowym okólnikiem luksemburskie organy skarbowe zaktualizowały wprowadzone w 2015 r. zasady wydawania certyfikatów rezydencji luksemburskim przedsiębiorstwom zbiorowego inwestowania (UCI). Nowy okólnik aktualizuje wykaz umów podatkowych mających zastosowanie do UCI (w tym z Andorą, Brunei, Chorwacją, Estonią, Serbią i Urugwajem) i to, jak Fundusze mogą uzyskiwać certyfikaty rezydencji (dotyczy to także Zastrzeżonych Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych (ZAFI)). 

O ile spełnione zostały określone warunki, ZAFI w formie spółki może uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej dla potrzeb kilku umów podatkowych.

Jeśli zgodnie ze zaktualizowanym wykazem zawartym w nowym okólniku (http://www.impotsdirects.public.lu/content/dam/acd/fr/legislation/circulaires/lga-61- 08122017.pdf) umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania ma zastosowanie, luksemburski certyfikat rezydencji może zostać wydany w oparciu o stosowną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Jeśli korzyści wynikające z umowy nie przysługują lub możliwość zastosowania umowy nie jest pewna, luksemburskie organy podatkowe nie wydadzą certyfikatu w oparciu o przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale w oparciu o przepisy luksemburskiego prawa krajowego. 

ZAFI mające formę umów (FCP) i ZAFI utworzone w formie spółki cywilnej są transparentne z punktu widzenia luksemburskich podatków i co do zasady nie przysługują im korzyści wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na zasadzie wyjątku, transparentne ZAFI mogą uzyskać dostęp do ograniczonej liczby umów wymienionych w nowym okólniku. W takim wypadku transparentne ZAFI uważane są za rezydentów podatkowych zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania i mogą w związku z tym uzyskiwać luksemburskie certyfikaty rezydencji podatkowej.

Zmiany podatkowe na 2018 r.

14 grudnia 2017 r. luksemburski parlament przyjął projekt ustawy nr 7200. Główne zmiany dotyczą: 

 • Poszerzenia zakresu przepisów dotyczących inwestycyjnych ulg podatkowych o zakupy oprogramowania i niektórych aktywów związanych ze „zrównoważoną mobilnością”.
 • Potwierdzenia możliwości uznania kosztów rozpoczęcia działalności oraz działalności badawczo-rozwojowej za koszty uzyskania przychodu. 
 • Zwiększenia elastyczności wchodzących w życie w 2018 r. przepisów podatkowych dotyczących opodatkowania osób fizycznych niebędących rezydentami. 
 • Przyznania osobom fizycznym nabywającym pojazdy hybrydowe odliczenia podatkowego w wysokości 2 500 EUR.

Zmieniono także przepisy w zakresie VAT. Zwolnienie dotyczące zarządzania funduszami zostało rozszerzone na usługę zarządzania zbiorczymi funduszami wewnętrznymi towarzystw ubezpieczeń na życie. Fundusze te zostały uznane za równoważne innym rodzajom inwestycji zbiorowych, głównie UCITS, i dlatego powinny korzystać z tego samego zwolnienia w zakresie kwalifikujących się usług zarządzania

 

Niemcy

Nierezydenci: podatek pobierany u źródła od transgranicznych licencji na opodatkowanie 

Federalne Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwany okólnik dotyczący swoich zamierzeń w zakresie stosowania przepisów (Sekcja 50a ustawy o podatku dochodowym) mających zastosowanie do podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym oraz podatku pobieranego u źródła od transgranicznych licencji na oprogramowanie i banków danych. 

Okólnik Federalnego Ministerstwa Finansów przedstawia szczegółową ocenę licencji na oprogramowanie i banki danych dostarczane przez dostawców niebędących rezydentami klientom będącym rezydentami i potencjalnie wynikających z nich ograniczonych zobowiązań w zakresie niemieckich podatków pobieranych u źródła na podstawie Sekcji 50a (1) nr 3 ustawy o podatku dochodowym („UPD”). Ograniczone zobowiązania z tytułu niemieckiego podatku powstają, gdy dochód uzyskiwany jest z praw licencyjnych wykorzystywanych w oddziale krajowym lub innym zakładzie. 

Zobowiązanie z tytułu niemieckiego podatku powstaje, gdy użytkownik otrzymuje szerokie prawa do (ekonomicznego) wykorzystania oprogramowania (może to być np. prawo do powielania, adaptacji, rozpowszechniania lub publikacji), które to wykorzystanie ma miejsce w krajowym oddziale lub innym zakładzie. Termin „wykorzystanie” oznacza ukierunkowane działania mające na celu osiągnięcie korzyści ekonomicznych z praw licencyjnych. Na przykład, ograniczone zobowiązanie podatkowe nie powstanie, gdy licencja na funkcje oprogramowania jest głównym przedmiotem umowy. 

Podatek pobierany u źródła będzie potrącany wyłącznie na podstawie Sekcji 50a (1) nr 3 UPD, gdy podmiot udzielający transgranicznej licencji na oprogramowanie, który nie jest rezydentem, jest ograniczonym podatnikiem. Licencje na opatentowane oprogramowanie należy zasadniczo traktować jako tymczasowe licencje na prawa, ponieważ całkowite przeniesienie opatentowanych praw nie jest dopuszczalne.

ETS: Niemieckie przepisy zapobiegające nabywaniu korzyści umownych (Anti-Treaty-Shopping) naruszają prawo unijne. 

20 grudnia 2017 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wydał wyrok w dwóch sprawach skierowanych do niego przez Sąd Podatkowy w Kolonii, dotyczących zgodności zapisów o zwalczaniu nadużyć zawartych w Sekcji 50d ustawy o podatku dochodowym (UPD) z prawem unijnym. Zgodnie z Sekcją 50d (3) UPD, niektóre spółki zagraniczne będące pośrednikami nie są uprawnione do (całościowego lub częściowego) zwrotu niemieckiego podatku u źródła; bez uprzedniego ustnego przesłuchania ETS przyjął pogląd, że sekcja ta jest niezgodna z dyrektywą w sprawie spółek dominujących i zależnych oraz zasadą swobody przedsiębiorczości.

ETS uznał niemiecki przepis za zbyt jednostronny i restrykcyjny. Celem dyrektywy w sprawie spółek dominujących i zależnych jest wyeliminowanie wszelkich niedogodności (podatkowych) wynikających z dystrybucji zysków między spółkami z różnych państw członkowskich i ułatwienie łączenia spółek w grupy na poziomie UE. Sędziowie zwrócili uwagę, że chociaż dyrektywa w sprawie spółek dominujących i zależnych nadała państwom członkowskim prawo do wprowadzania przepisów zapobiegających nadużyciom, to zastosowane środki muszą być odpowiednie do tego celu i nie powinny wykraczać poza niezbędny zakres. Niemiecki przepis nie spełnia tego kryterium.

ETS stanął na stanowisku, że Sekcja 50d (3) UPD prowadzi do nierównego traktowania, które może zniechęcić spółkę dominującą niebędącą rezydentem do prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech za pośrednictwem niemieckiej spółki zależnej i w związku z tym narusza swobodę przedsiębiorczości. Trybunał nie był w stanie ustalić żadnego uzasadnienia dla tego ograniczenia. Może ono być uzasadnione, gdy sytuacje nie są obiektywnie porównywalne lub gdy można to uzasadnić nadrzędną przyczyną związaną z interesem publicznym uznanym przez prawo UE. W tym przypadku nie można było przedstawić takiego uzasadnienia.

Orzeczenia Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczące wycen nieruchomości dla potrzeb podatku od nieruchomości i podatku od działalności gospodarczej 

10 kwietnia 2018 r. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny wydał dwie odrębne decyzje. W jednej z tych decyzji stwierdził niekonstytucyjność przepisów o wycenie nieruchomości dla potrzeb podatku od nieruchomości i zażądał wprowadzenia nowych przepisów. W drugiej decyzji odrzucił jako nieuzasadnioną skargę na to, że opodatkowanie zysków ze zbycia udziałów w spółce cywilnej podatkiem od działalności gospodarczej jest niezgodne z konstytucją, ponieważ narusza zasadę równości

 


Inne kraje

Chiny

Chiny wprowadzają odroczenie podatku u źródła od bezpośrednich reinwestycji zagranicznych

W sierpniu 2017 r. Rada Państwa wydała Powiadomienie o sposobach promowania rozwoju kapitału zagranicznego w Chinach (Guofa [2017] nr 39), które przedstawia 22 sposoby dalszej poprawy środowiska biznesowego dla inwestorów zagranicznych w Chinach. Jeden z ważniejszych wspomagających środków podatkowych polega na tym, aby umożliwić zagranicznym inwestorom skorzystanie z odroczenia podatku pobieranego u źródła (dalej zwanego „odroczeniem podatku” lub „odroczeniem”) od bezpośrednich reinwestycji zysków przekazywanych z przedsiębiorstw będących chińskimi rezydentami podatkowymi (RP) do „projektów wspieranych” w Chinach.

21 grudnia 2017 r. władze zaprezentowały długo oczekiwany „podarunek” na koniec roku, tj. Powiadomienie o tymczasowym odroczeniu WHT od bezpośrednich reinwestycji przez inwestorów zagranicznych zysków wypłaconych przez RP w Chinach (Caishui [2017] nr 88 lub „Powiadomienie”), które wyjaśnia kryteria korzystania z odroczenia podatku, procedury jego stosowania i obowiązki z tym związane, a także postępowanie organów podatkowych w tym zakresie. Zgodnie z Powiadomieniem, odroczenie wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. i będzie stosowane retrospektywnie, a podatki zapłacone uprzednio od reinwestycji kwalifikujących się do odroczenia będą mogły zostać zwrócone. Następnie, cztery wyżej wymienione ministerstwa wspólnie wydały listę pytań i odpowiedzi (Q&A), która 28 grudnia 2017 r. została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej MF. Lista zawiera ich interpretację podstaw niektórych przepisów zawartych w Powiadomieniu i odpowiednie wymogi dotyczące wdrożenia.

Odroczenie podatku to bardzo korzystna polityka przyciągania kapitału zagranicznego do Chin. Inwestorom zagranicznym, którzy wygenerowali zyski ze swoich inwestycji w Chinach, zaproponowano przeprowadzenie aktywnej oceny ich istniejącej grupowej strategii inwestycyjnej i odpowiednie jej skorygowanie w celu pełnego wykorzystania odroczenia podatku. Tymczasem powinni oni także zwrócić baczną uwagę na wdrożenie odroczenia podatku na szczeblu lokalnym i wczesne przygotowanie się do niego.

Chiny istotnie przyspieszyły zamknięcie spraw dotyczących Procedury Wzajemnego Porozumiewania się zgodnie ze Statystyką Procedury Wzajemnego Porozumiewania się z 2016 r. wydaną przez OECD

W listopadzie 2017 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wydała statystyki dotyczące procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP) za 2016 r. W ramach Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), OECD po raz pierwszy przedstawiła statystyki MAP na podstawie uzgodnionych ram sprawozdawczych zaproponowanych w Działaniu 14 BEPS. Statystyki MAP 2016 przedstawiają liczby istotne dla wszystkich członków, którzy przystąpili do Inclusive Framework przed rokiem 2017, w tym Chin. Statystyki zawierają informacje na temat bilansu otwarcia i zamknięcia, spraw wszczętych i zamkniętych w 2016 r. i przeciętnego czasu potrzebnego do zamknięcia spraw MAP w każdym z krajów.

Zgodnie ze statystyką, bilans otwarcia spraw MAP za 2016 r. jest istotnie wyższy niż w latach poprzednich, liczba spraw zamkniętych w ciągu roku wzrosła, a czas potrzebny do zamknięcia sprawy uległ skróceniu. Równocześnie statystyki dotyczące Chin pokazują, że Chiny przyspieszyły zamykanie spraw MAP. Poziom otwartych spraw został znacząco obniżony aż o 91%. 

Chiny wydały nowe zasady w zakresie pobierania podatku dochodowego od osób prawnych dotyczące przedsiębiorstw niebędących rezydentami podatkowymi

W październiku 2017 r. chińska Państwowa Administracja Podatkowa (PAP) wydała Powiadomienie Publiczne 37, które zawiera wiele zmian.

Powiadomienie 37 znosi niektóre wymogi w zakresie rejestracji dokumentów dotyczących WHT i wyjaśnia sposób obliczania WHT od zysków ze zbycia. Wprowadza także nowy harmonogram płatności WHT.  Dokument ten zawiera także wyjaśnienie obowiązków agentów ds. WHT oraz zagranicznych odbiorców płatności.

 

Stany Zjednoczone

Prezydent Trump podpisał przepisy o reformie podatków 

20 grudnia 2017 r. Kongres ostatecznie zatwierdził porozumienie Izby Reprezentantów i Senatu dotyczące przepisów o reformie podatków, która obniża stawki podatkowe od firm i osób fizycznych, modernizuje obowiązujące w USA zasady podatków międzynarodowych i wprowadza największe zmiany w amerykańskiej ordynacji podatkowej od ponad 30 lat. 22 grudnia 2017 r. prezydent Trump podpisał ustawę o podatkach.

Federalna stawka podatku dochodowego od osób prawnych zostanie obniżona z 35 procent do 21 procent. Równocześnie najwyższa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosząca obecnie 39,6 procent zostanie obniżona do 37 procent. Pozostałe stawki i progi podatku dochodowego od osób fizycznych również zostaną zrewidowane. Zarówno nowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych, jak i zrewidowane stawki podatku od osób fizycznych będą obowiązywać w latach podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2017 r. 

Amerykańska reforma podatkowa wprowadza największe zmiany w zakresie amerykańskich zasad dotyczących podatków międzynarodowych od ponad 50 lat, polegające na przeniesieniu Stanów Zjednoczonych z „ogólnoświatowego” systemu do systemu „terytorialnego” przewidującego 100-procentowe zwolnienie dywidendy z opodatkowania. W ramach tej zmiany wprowadzono dwa minimalne podatki mające na celu ochronę podstawy opodatkowania przed erozją i inne przepisy dotyczące podatków międzynarodowych.

Uzyskiwanie i raportowanie amerykańskich i zagranicznych NIPów - IRS wydaje dodatkowe wytyczne

Amerykański Urząd Skarbowy (Internal Revenue Service, IRS) wydał niedawno Powiadomienie 2017-46 (Powiadomienie), które zawiera wytyczne dla instytucji finansowych Modelu 1 (IF), które są zobowiązane do uzyskiwania i raportowania amerykańskich numerów identyfikacji podatkowej (NIP) związanych z amerykańskimi rachunkami raportowanymi oraz dla IF, które są zobowiązane do uzyskiwania zagranicznych NIPów od posiadaczy rachunków zagranicznych dla potrzeb rachunków prowadzonych w amerykańskim biurze lub oddziale.  

Powiadomienie modyfikuje harmonogram wdrożenia zasad uzyskiwania i raportowania NIPów i wprowadza pewne wyjątki od wymagań w zakresie uzyskiwania zagranicznych numerów NIP. W odniesieniu do uzyskiwania amerykańskich numerów NIP przez IF Modelu 1, Powiadomienie zawiera również szereg wymogów w zakresie „uzasadnionych działań” dla IF, które nadal pracują nad uzyskaniem amerykańskich numerów NIP dla istniejących amerykańskich rachunków raportowanych.

Podatek mający zapobiegać erozji podstawy opodatkowania i związanym z tym nadużyciom (ang. Base Erosion and Anti-Abuse Tax, BEAT) 

Ustawa uzgadniająca reformę podatkową z 2017 r. (Ustawa) zapobiega erozji podstawy opodatkowania poprzez nałożenie dodatkowego zobowiązania podatkowego na niektóre spółki, które wykonują „płatności powodujące erozję podstawy opodatkowania” na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych. BEAT może mieć niekorzystny wpływ na działalność spółek usługowych działających w Stanach Zjednoczonych, ale nie posiadających siedziby w tym kraju (spółki świadczące w USA usługi przychodzące), ponieważ wykonywane przez nie płatności na rzecz podmiotów powiązanych spoza USA, które stanowią koszty uzyskania przychodu, obejmujące odsetki, honoraria i wynagrodzenia za usługi, mogą być opodatkowane tym podatkiem. Chociaż BEAT obniża stawkę podatku dochodowego od osób prawnych do 21 procent, w przypadku takich spółek może zwiększać koszty prowadzenia działalności w USA.

Nowy podatek zapobiegający erozji podstawy opodatkowania i związanym z tym nadużyciom (BEAT) jest zasadniczo minimalnym podatkiem obliczanym w oparciu o podstawę równą dochodowi podatnika do opodatkowania ustalonemu bez uwzględnienia:

(1) korzyści podatkowych wynikających z płatności powodujących erozję podstawy opodatkowania, i 

(2) proporcji straty z działalności operacyjnej netto powodującej erozję podstawy opodatkowania, którą można wykorzystać w danym roku podatkowym. 

Stawka BEAT wynosi:

 • 5% dla lat podatkowych rozpoczynających się w roku kalendarzowym 2018,
 • 10% dla lat podatkowych rozpoczynających się w latach 2019-2025, i 
 • 12,5% dla lat podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2025 r. 

Te stawki BEAT są o jeden procent wyższe dla niektórych banków i dealerów papierów wartościowych. 

Wyjątek dotyczący metody kosztów usług (SCM)

Wiele spółek świadczących w USA usługi przychodzące – np. spółki doradcze lub inżynieryjne – będzie zawierać umowy z klientami z USA o świadczenie różnych usług, z których część nie będzie mogła być świadczona przez spółkę świadczącą w USA usługi przychodzące. Spółka świadcząca w USA usługi przychodzące może w takiej sytuacji zamówić usługi u podwykonawcy będącego spółką powiązaną z siedzibą poza USA, zazwyczaj po kosztach powiększonych o dodatkową kwotę (marżę). 

Płatności te będą prawdopodobnie opodatkowane BEAT, chyba że zastosowanie ma wyjątek SCM i nie ma „komponentu marży”. Generalnie, zgodnie z SCM odliczenia z tytułu usług wykonanych na rzecz zagranicznych podmiotów powiązanych nie będą z powrotem dodawane przy obliczaniu zmodyfikowanego dochodu do opodatkowania, jeśli prowadzone są odpowiednie księgi i ewidencja, a usługa:

(1) Jest 

 • „usługą objętą wykazem” zdefiniowaną w wykazie ponad 100 usług, lub
 • „usługą objętą wykazem o niskiej marży”, tj. kontrolowaną transakcją w zakresie usług, dla której mediana porównywalnej marży od usług ogółem wynosi nie więcej niż siedem procent; 

(2) Nie jest „działalnością wyłączoną”, tj. nie należy do poniższych kategorii: 

 • wytwarzanie, 
 • produkcja, 
 • wydobycie, eksploatacja bądź przetwarzanie surowców naturalnych, 
 • budownictwo, 
 • odsprzedaż, dystrybucja, prowadzenie działalności agentów ds. sprzedaży lub zakupów albo działalność na podstawie umowy prowizyjnej lub innej podobnej umowy, 
 • badania, rozwój lub prowadzenie eksperymentów, 
 • działalność naukowo-techniczna, 
 • transakcje finansowe, w tym gwarancje, oraz ubezpieczenia i reasekuracja.

 

Skontaktuj się z nami

Agata Oktawiec

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 864

Sławomir Krempa

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 6874

Obserwuj nas