Ustawa o ratyfikacji Konwencji Wielostronnej uchwalona przez Parlament

23/10/17

W dniu 19 października 2017 r. Senat przyjął ustawę o ratyfikacji Konwencji Wielostronnej (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, w skrócie „MLI”), implementującej w sposób globalny mechanizmy zapobiegające dokonywaniu międzynarodowych transferów zysków do krajów, gdzie stosowane są preferencyjne stawki podatkowe. Przyjęta ustawa upoważnia Prezydenta do dokonania ratyfikacji konwencji.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji Wielostronnej

Szczegółowe informacje

Cel MLI

Konwencja Wielostronna zawiera rozwiązania skierowane na stworzenie mechanizmów reagowania przez państwa na działania, które prowadzą do zmniejszania się podstawy opodatkowania (base erosion) oraz transferu dochodów do jurysdykcji o niskim poziomie opodatkowania lub nienakładających podatków (profit shifting). 

Dokument ten został opracowany w celu szybkiego i sprawnego wdrożenia do istniejących umów bilateralnych o unikaniu podwójnego opodatkowania rozwiązań wypracowanych w ramach działań BEPS.

Konwencja pozwala na automatyczną zmianę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych przez dane państwo eliminując tym samym konieczność prowadzenia długotrwałych bilateralnych negocjacji pomiędzy państwami.

MLI z polskiej perspektywy

Począwszy od kwietnia 2015 r. Polska aktywnie uczestniczyła w pracach nad MLI.

Polska zgłosiła do objęcia MLI 78 UPO. Wśród zgłoszonych umów znalazły się m.in. umowy o UPO z następującymi państwami: Austrią, Belgią, Cyprem, Danią, Francją, Holandią, Irlandią, Kanadą, Luksemburgiem, Maltą, Meksykiem, Norwegią, Szwajcarią, Szwecją, Wielką Brytanią.

Na chwilę obecną poza zasięgiem MLI znalazły się UPO m.in. z takimi państwami jak: USA i Niemcy. 

Metoda kredytu podatkowego zamiast metody wyłączenia

Na moment podpisania MLI Polska zgłosiła 77 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w których dotychczas stosowana metoda unikania podwójnego opodatkowania, tj. metoda wyłączenia może zostać zastąpiona metodą zaliczenia z progresją. 

Principal Purpose Test („PPT”)

Mechanizmem eliminowania nadużywania korzyści wynikających z UPO wybranym przez Polskę w okresie przejściowym będzie Principal Purpose Test, tj. test podstawowego celu. Przeprowadzenie testu podstawowego celu ma przed wszystkim dać odpowiedź na pytanie, czy otrzymanie korzyści wynikającej UPO było jednym z głównych powodów struktury (arrangement) lub transakcji. 

Docelowo intencją Polski jest  wprowadzenie do UPO dodatkowych warunków (ustalonych w ramach bilateralnych negocjacji) uzależniających przyznanie korzyści podatkowych wynikających z UPO w ramach tzw. klauzuli LOB (limitation on benefits).

Zakład podatkowy

W zakresie określonych w MLI rozwiązań dotyczących unikania powstania zakładu (np. poprzez zastosowanie struktur komisowych) Polska zastrzegła, że postanowienia te nie będą miały zastosowania do zgłoszonych przez Polskę UPO.

Wejście w życie MLI

Wejście w życie MLI nastąpi po upływie trzech miesięcy od ratyfikacji MLI przez piąte z kolei państwo.

W odniesieniu do konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania MLI zacznie obowiązywać po tym, jak obie strony danej umowy podpiszą MLI  oraz dokonają ratyfikacji i innych procedur wymaganych przez prawo wewnętrzne państw przystępujących do Konwencji.

OECD przewiduje, że wejście w życie pierwszych zmian do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania mogłoby nastąpić już z początkiem 2018 r.

Skontaktuj się z nami

Rafał Dróbka

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4994

Sławomir Krempa

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 6874

Agata Oktawiec

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 864

Obserwuj nas