Ryzyko automatycznego wygaśnięcia interpretacji indywidualnych dotyczących podmiotów powiązanych

Michał Potyrała Menedżer, PwC Polska 12/04/18

W dniu 10 kwietnia 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. 

Planowane zmiany koncentrują się głównie na kwestiach związanych z interpretacjami indywidualnymi, niemniej nie dotyczą wyłącznie przyszłych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, ale mają bezpośredni wpływ na wydane dotychczas interpretacje indywidualne oraz na toczące się aktualnie postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnych.

Rekomendowane jest przeprowadzenie weryfikacji uzyskanych dotychczas interpretacji indywidualnych pod kątem oceny, czy występuje ryzyko ich automatycznego wygaśnięcia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.

 

Planowane zmiany

Głównym planowanym novum jest wprowadzenie obligatoryjnego „wniosku grupowego” dotyczącego transakcji lub innych czynności z udziałem podmiotów powiązanych. W takiej sytuacji, interpretacja indywidualna ma być wydawana wyłącznie na wniosek złożony wspólnie przez te podmioty.

Co istotne, w przypadku wniosku grupowego, wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, będzie obejmowało dodatkowo konieczność wskazania w szczególności uzyskanych i oczekiwanych przez podmioty powiązane głównych korzyści, w tym korzyści podatkowych, wynikających, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, z dokonania transakcji lub innych czynności. Konieczne będzie również m.in. wskazanie transakcji i innych czynności dokonanych, będących w trakcie lub planowanych, od których uzależnione jest, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, osiągnięcie głównych korzyści, a ponadto trzeba będzie wskazać wartości głównych korzyści oraz okresu, za który określona została wartość tych korzyści.

Sankcją za brak przedstawienia wymaganych informacji ma być wyłączenie mocy ochronnej interpretacji indywidualnej od dnia jej wydania - w przypadku niewskazania we wniosku grupowym korzyści (nawet jedynie pośredniej) lub wszystkich transakcji, od których uzależnione jest osiągnięcie korzyści. Interpretacja przestanie także chronić po upływie okresu wskazanego przez wnioskodawców, za który to okres określona została wartość wskazanych korzyści we wniosku grupowym (chyba że wniosek zostanie odpowiednio zaktualizowany).

Wniosek grupowy nie ma dotyczyć jednak powtarzalnych transakcji lub innych czynności dokonywanych przede wszystkim z podmiotami innymi niż podmioty powiązane, jeżeli warunki tych transakcji lub innych czynności dokonywanych z podmiotami powiązanymi nie odbiegają od warunków stosowanych wobec podmiotów innych niż podmioty powiązane.

Interpretacja indywidualna wydawana na wniosek grupowy powinna być wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy, od dnia otrzymania wniosku. Tym samym, termin na wydanie takiej interpretacji zostanie wydłużony o 3 miesiące w porównaniu ze standardową procedurą.

Projekt przewiduje ponadto wprowadzenie definicji „korzyści podatkowej” oraz zmiany w zakresie przepisów dotyczących wydawania opinii zabezpieczających – jeśli wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej będzie obejmował transakcje lub inne czynności z udziałem podmiotów powiązanych, opinia zabezpieczająca będzie wydawana wyłącznie na wniosek złożony wspólnie przez te podmioty.

Konieczność weryfikacji dotychczas uzyskanych interpretacji indywidualnych

Planowane zmiany mają duże znaczenie dla interpretacji indywidualnych już uzyskanych przez podatników, które dotyczą transakcji lub innych czynności z udziałem podmiotów powiązanych. Innymi słowy, zmiany dotykają wydanych interpretacji indywidualnych, które według znowelizowanych przepisów byłyby wydane na podstawie „wniosku grupowego”.

Zgodnie z projektem, takie interpretacje indywidualne wygasają automatycznie z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej nie zostaną przekazane dodatkowe informacje wymagane dla wniosku grupowego na podstawie nowych przepisów.

W konsekwencji, istotne jest aktualnie przeprowadzenie weryfikacji uzyskanych dotychczas interpretacji indywidualnych pod kątem oceny, czy występuje ryzyko ich automatycznego wygaśnięcia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych dotyczących podmiotów powiązanych, które zostały złożone, ale nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, wnioskodawcy mają być wzywani przez organ do przedstawienia dodatkowych informacji wymaganych przez znowelizowane przepisy.

Status procesu legislacyjnego

Projekt jest na etapie konsultacji publicznych. Minister Finansów zwrócił się z prośbą o zgłoszenie uwag do projektu ustawy w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 r. Jak wskazano w piśmie Ministra Finansów, krótki termin uzgodnień wynika z potrzeby pilnego przyjęcia projektowanych przepisów. Projektowana ustawa stanowi wyraz działań mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

W projekcie ustawy przewidziano, że ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Skontaktuj się z nami

Rafał Dróbka
Partner
Tel.: +48 22 746 4994
Email

Piotr Wiewiórka
Partner
Tel.: +48 502 184 645
Email

Jan Tokarski
Partner
Tel.: +48 502 184 651
Email

Andrzej Zubik
Dyrektor
Tel.: +48 502 184 689
Email

Obserwuj nas