Ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji przyjęta przez Senat

18/05/18

W dniu 16 maja 2018 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zasadach wspierania nowych inwestycji.

Ustawa w istotny sposób zmienia system udzielania zwolnień podatkowych, dotychczas znany inwestorom w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych.

 

Nowy instrument wsparcia może być wdrożony w czerwcu tego roku

Ze względu na znaczne przyspieszenie prac nad przyjęciem ustawy, która oczekuje obecnie już tylko na podpis Prezydenta, bardzo realne staje się wdrożenie nowego instrumentu wsparcia już w czerwcu bieżącego roku.

Należy pamiętać, że zwolnienie w podatku dochodowym z tytułu realizacji nowych inwestycji jest podstawowym mechanizmem wsparcia przedsiębiorstw w Polsce, szczególnie istotnym dla dużych firm, dla których możliwości uzyskania dotacji są znacząco ograniczone.

"Bardzo istotną kwestią, która pojawiła się finalnie w zapisach nowej ustawy, a której nie przewidywał jej pierwotny projekt, jest wprowadzenie możliwości chronologicznego rozliczania pomocy publicznej przez przedsiębiorcę w przypadku posiadania co najmniej dwóch decyzji o wsparciu (czy też zezwoleń, w odniesieniu do przepisów obowiązującej jeszcze ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych). Dzięki doprecyzowaniu tej kwestii, możliwe będzie uniknięcie licznych sporów pomiędzy inwestorami, a organami skarbowymi, które kwestionowały takie podejście.”

Jacek Zimoch Starszy Menedżer w zespole Innowacji i B+R, Dotacji i Ulg w PwC


15 lat

tyle będzie trwał najdłuższy okres, na który można uzyskać zwolnienie podatkowe

100 mln PLN

tyle będzie musiał zainwestować duży przedsiębiorca chcąc otrzymać zwolnienie podatkowe na terenach z najniższym bezrobociem

200 tys. PLN

tylko tyle będzie musiał wydać mikro przedsiębiorca chcąc uzyskać zwolnienie podatkowe na terenie z najwyższym bezrobociemPodstawowe założenia wsparcia

Przypominając podstawowe założenia, w ramach nowej ustawy przewidziano kontynuację wsparcia dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z podatku dochodowego które będzie można pozyskać z tytułu realizacji nowej inwestycji na terenie Polski (bez obowiązku lokowania inwestycji na obszarze objętym Specjalną Strefą Ekonomiczną).

Pozyskanie pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego na nowych zasadach może okazać się jednak dla inwestorów znacznie trudniejsze niż obecnie ze względu na konieczność spełnienia określonych kryteriów ilościowych i jakościowych. Warto jednak podkreślić, że ustawodawca zaplanował znaczne obniżenie kryteriów ilościowych oraz dodatkowe preferencje w kryteriach jakościowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Premiowane będą także przedsięwzięcia mające wpływ na konkurencyjność oraz innowacyjność regionalnych gospodarek, czyli obejmujące swoim zakresem m.in. prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów czy też zapewnienie korzystnych warunków zatrudnienia.

Decyzja o wsparciu, uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia podatkowego wydawana będzie na okres od 10 do 15 lat. Oznacza to dłuższy okres konsumpcji posiadanego zwolnienia niż w przypadku przedsiębiorców działających na obszarach Specjalnych Stref Ekonomicznych, którzy mogą korzystać z nich maksymalnie do końca 2026 r. W przypadku decyzji o wsparciu, każda z nich będzie mieć określoną datę ważności, po upływie której wygasać będzie prawo do zwolnienia.

Jedna z podstawowych zmian dotycząca praktycznego wymiaru skorzystania ze zwolnienia podatkowego dotyczy sytuacji posiadania 2 lub więcej decyzji o wsparciu (lub kilku decyzji o wsparciu i zezwoleń strefowych). Zgodnie z zapisami nowej ustawy, rozliczanie przyznanej pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego następować będzie chronologicznie zgodnie z kolejnością wydania poszczególnych decyzji o wsparciu i/lub zezwoleń.

Nowa ustawa wprowadza także szereg zmian do ustaw podatkowych, w tym chociażby brak możliwości korzystania ze zwolnienia podatkowego dla nowych inwestycji dla spółek tworzących podatkową grupę kapitałową czy możliwość odebrania prawa do zwolnienia w przypadku agresywnego planowania podatkowego.

Warto wskazać, że bardzo duża część istotnych dla przedsiębiorców przepisów określą dopiero akty wykonawcze do nowej ustawy, nad których finalnym kształtem pracuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

"Należy podkreślić, że zapisy nowej ustawy wprowadzają także zmiany do ustaw podatkowych, zmierzające do dalszego zwalczania agresywnego planowania podatkowego, w tym tzw. małą klauzulę antyoptymalizacyjną. Jej treść sprowadza się w praktyce do tego, że w przypadku sztucznego zawyżenia przysługującego zwolnienia czy też dokonywana transakcji fikcyjnych i mających na celu uniknięcie opodatkowania, przedsiębiorcy będą tracić prawo do zwolnienia z datą dokonania pierwszego takiego zidentyfikowanego działania, co w konsekwencji będzie rodzić konieczność zwrotu wykorzystanego zwolnienia podatkowego.”

Rafał Pulsakowski Starszy Menedżer w zespole Innowacji i B+R, Dotacji i Ulg w PwC

Skontaktuj się z nami

Andrzej Jacek Jarosz

Andrzej Jacek Jarosz

Partner

Tel.: +48 502 184 608

Rafał Pulsakowski

Rafał Pulsakowski

Dyrektor, Pomoc Publiczna i Innowacje

Tel.: +48 502 184 206

Obserwuj nas