Projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

08/06/18

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

W ubiegłym tygodniu opublikowany został rządowy projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione. 

Projekt ten przewiduje m.in.:

  • rozszerzenie katalogu przestępstw objętych ustawą;
  • objęcie ustawą podmioty zagraniczne, jeżeli czyn zabroniony został popełniony w Polsce lub w Polsce materializują się jego skutki;
  • brak konieczności uprzedniego skazania osoby fizycznej jako warunek odpowiedzialności podmiotu zbiorowego;
  • podwyższenie wysokości kar pieniężnych, które mogą zostać nałożone na podmioty zbiorowe, do 30 mln złotych (w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają obecnie analizy, czy tego progu nie podnieść do kwoty 50 mln złotych);
  • dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przez podmiot zbiorowy (w określonych okolicznościach);
  • sankcje za wyciąganie negatywnych konsekwencji wobec sygnalistów;
  • obowiązek wdrożenia skutecznych rozwiązań w zakresie wykrywania i zapobiegania popełnianiu czynów zabronionych, w tym m.in. korupcji i praniu brudnych pieniędzy;
  • odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony popełniony w związku z ruchem przedsiębiorstwa (np. wypadek, katastrofa) w wyniku niezachowania reguł ostrożności, nawet jeżeli nie ustalono sprawcy czynu.

Projekt przewiduje retroaktywne działanie przepisów, tj. w odniesieniu do części przestępstw, w tym do przestępstw skarbowych, które zostały popełnione przed wejściem w życie nowelizacji ustawy, zastosowanie w określonych przypadkach znajdą przepisy nowej ustawy.

Projekt znajduje się obecnie w fazie konsultacji.

 

 

Skontaktuj się z nami

Angelika Ciastek-Zyska
Starszy Menedżer
Tel.: +48 519 507 289
Email

Obserwuj nas