Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Kolejne istotne zmiany w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej

27/08/18

W dniu 24 sierpnia 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy zawierający istotne zmiany w zakresie podatków dochodowych i Ordynacji Podatkowej.

Celem nowych przepisów jest uproszczenie prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych, wprowadzenie nowych zachęt podatkowych w tym zakresie z jednoczesnym dalszym uszczelnianiem systemu podatkowego. Planowane data wejścia w życie proponowanych zmian to 1 stycznia 2019 r.

Główne zmiany mające na celu uproszczenia oraz wprowadzenie nowych zachęt podatkowych

 • 5% preferencyjna stawka podatku PIT i CIT od dochodów z praw własności intelektualnej będących efektem prac badawczo-rozwojowych (Innovation Box);
 • 9% preferencyjna stawka podatku CIT dla podatników, których przychody nie przekraczają w roku podatkowym 1,2 mln EUR;
 • dodatkowe odliczenie hipotetycznych odsetek (notional deduction - maksymalnie do 250 tys. PLN w roku podatkowym) od własnego kapitału w przypadku pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój;
 • nowe rozwiązania odnoszące się do nabywania pakietów wierzytelności, w szczególności pozwalające na rozpoznanie pełnej bazy kosztowej nabycia wierzytelności z zastrzeżeniem braku możliwości rozpoznania strat dla celów podatkowych;
 • zwolnienie z podatku u źródła odsetek i dyskonta, uzyskanych przez nierezydentów z tytułu euroobligacji;
 • uregulowanie skutków podatkowych obrotu walutami wirtualnymi.

Główne zmiany w zakresie uszczelniania systemu podatkowego

 • wprowadzenie tzw. exit tax, czyli podatku od przeniesienia majątku za granicę lub zmiany rezydencji podatkowej podatnika;
 • wprowadzenie tzw. mandatory disclosure rules tj. obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych;
 • dalsze zmiany do przepisów dotyczących obejścia prawa podatkowego zarówno w zakresie ogólnej klauzuli obejścia prawa jak i szczegółowych klauzul znajdujących się w przepisach o podatkach dochodowych;
 • wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w sytuacji zastosowania przepisów o obejściu prawa podatkowego;
 • całkowicie nowy mechanizm rozliczania podatku u źródła w odniesieniu do płatności przekraczających 2 mln PLN rocznie do danego podatnika – zasadniczo płatnik będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła przy zastosowaniu stawki krajowej. Podatnik lub płatnik, który poniósł ekonomiczny koszt podatku będzie mógł następnie wystąpić o zwrot podatku do władz skarbowych;
 • dalsze zmiany w zakresie tzw. regulacji CFC

Co to dla mnie oznacza?

Ilość i doniosłość proponowanych zmian w istotny sposób wpłynie na rozliczenia podatkowe.

Skontaktuj się z nami

Rafał Dróbka

Rafał Dróbka

Partner zarządzający, Doradztwo transakcyjne

Tel.: +48 22 746 4994

Sławomir Krempa

Sławomir Krempa

Partner, Doradztwo podatkowe

Tel.: +48 22 746 6874

Obserwuj nas