Innovation Box – ulga podatkowa z tytułu sprzedaży innowacyjnych rozwiązań

28/08/18

W dniu 24 sierpnia 2018 r. Rząd opublikował projekt ustawy zakładającej szereg zmian w podatkach dochodowych, w tym wprowadzenie nowego mechanizmu umożliwiającego znaczące obniżenie opodatkowania dochodu uzyskiwanego z praw własności intelektualnej – tzw. Innovation Box. 

 

Innovation Box

Obniżenie stawki podatku

Przygotowany przez Rząd projekt ustawy przewiduje m.in. wprowadzenie Innovation Box, polegającego na obniżeniu poziomu opodatkowania dochodu uzyskiwanego z praw własności intelektualnej do 5%, przy czym wysokość ww. dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym może podlegać każdorazowo obniżeniu. Podstawą do takiej corocznej korekty dochodów ma być relacja skumulowanych kosztów poniesionych na wytworzenie danego prawa własności intelektualnej w ramach samodzielnie prowadzonych prac B+R oraz kosztów podwykonawstwa. Wszystkim podatnikom korzystającym z Innovation Box będzie przysługiwało prawo do preferencji podatkowej do czasu wygaśnięcia danego prawa, czyli np. w przypadku patentu na wynalazek przez 20 lat.

Warunki skorzystania z obniżonej stawki podatku

Stawką preferencyjną zostały objęte: patent, dodatkowe prawa ochronne na wynalazek lub dla patentu na produkt leczniczy, lub środek ochronny roślin, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, lub produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu, lub nowych odmian roślin i zwierząt, a także prawo do programu komputerowego. Warunkiem do skorzystania z projektowanej preferencji będzie prowadzenie własnej działalności B+R związanej z rozwojem, wytworzeniem lub ulepszaniem składnika własności intelektualnej. Warunkiem skorzystania z preferencyjnej stawki podatku będzie ponadto wyodrębnienie dochodu jej podlegającego w księgach rachunkowych.

Domknięcie podatkowych preferencji dla innowacyjności

Nowe przepisy domykają polskie preferencje podatkowe dla działalności innowacyjnej uzupełniając już funkcjonującą ulgę B+R. Dotychczas przedsiębiorca wprowadzający wynalazek na rynek obciążony był z tego tytułu standardowym podatkiem dochodowym. Z tego tytułu przysługiwała mu jedynie ulga kalkulowana na podstawie poniesionych kosztów kwalifikowanych na opracowanie np. właśnie wynalazku. Należy oczekiwać, że współistnienie Innovation Box z obecnie Tax & Legal Alert obowiązującą ulgą B+R okaże się istotnym wsparciem dla działalności innowacyjnej.

Status projektu ustawy

Zgodnie z założeniami projektodawców przepisy wprowadzające Innovation Box wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Skontaktuj się z nami

Marcin  Sidelnik

Marcin Sidelnik

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 961

Grzegorz Kuś

Grzegorz Kuś

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 208

Barbara  Brzezińska

Barbara Brzezińska

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 467

Obserwuj nas