Nowe zasady poboru podatku u źródła

18/11/18

24 sierpnia 2018 r. opublikowano projekt nowelizacji m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („CIT”).

Obecnie konsultacje społeczne zostały zakończone i projekt został w dniu 24 września zaakceptowany przez rząd. Projekt wprowadza nowe zasady dotyczące poboru podatku u źródła, które mogą mieć znaczący wpływ na obowiązki podatkowe zagranicznych podmiotów inwestujących w Polsce.

Szczegóły nowej procedury

Nowelizacja ustawy wprowadza nowy mechanizm pobierania podatku u źródła dla płatności przekraczających wartość 2 mln PLN rocznie (w przeliczeniu na jednego podatnika) – co do zasady, płatnik będzie zobowiązany pobrać podatek według krajowej stawki. Wykluczona zostanie możliwość niepobrania podatku u źródła, lub zastosowania obniżonej stawki podatkowej określonej w odpowiedniej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Nowe regulacje dotyczą również zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych (porównywalnych z polskimi), które obecnie są objęte zwolnieniem.

W przypadku płatności nieprzekraczających wartości 2 mln PLN w przeliczeniu na jednego podatnika, płatnik nadal będzie uprawniony do stosowania obniżonej stawki / zwolnienia podatkowego na zasadach stosowanych dotychczas (nowelizacja wprowadza jednak pewne dodatkowe wymogi dla płatnika).

Proces certyfikacji

Nowy mechanizm zezwala na niepobieranie podatku u źródła od płatności przekraczających wartość 2 mln PLN rocznie pod warunkiem, że podatnik złoży oświadczenie potwierdzające, że:

 1. Posiada dokumenty potwierdzające zasadność zastosowania obniżonej stawki podatku / zwolnienia od podatku u źródła;
 2. Nie posiada wiedzy na temat okoliczności wykluczających możliwość stosowania obniżonej stawki podatku  / zwolnienia od podatku u źródła.

Powyżej opisane wymogi nakładają na płatnika obowiązek przejścia przez obszerny proces certyfikacji, dla którego wytyczne nie zostały dotychczas dokładnie ustalone.

Warto podkreślić, że płatnik podlega obowiązkowi zapłaty podatku do momentu złożenia kompletu dokumentów oraz potwierdzenia poprawności informacji rozpatrywanych w trakcie procesu certyfikacji (mają zatem zastosowanie opłaty i kary, w tym kara pozbawienia wolności przewidziana Kodeksem Karnym Skarbowym). Dodatkowo, organ może nałożyć karę w wysokości 10-30% podstawy opodatkowania, jeżeli w trakcie przeprowadzania kontroli organ podatkowy zakwestionuje efekty procesu certyfikacji.

Zwrot podatku

Zgodnie z nowym mechanizmem, podatnik / płatnik ma prawo wnioskowania o zwrot podatku u źródła. Procedura ta będzie podobna do dotychczas obowiązującej (sformalizowana i wymagająca rozległej analizy materiałów źródłowych).

Opinia

Alternatywnie do wspomnianej powyżej metody zwrotu podatku, podatnik / płatnik, który poniósł ekonomiczny koszt podatku u źródła, a jednocześnie spełnia warunki określone w ustawie o CIT, może wnioskować do organu o opinię o stosowaniu zwolnienia podatnika z poboru podatku u źródła („Opinia”).

Opinia ta wydana zostanie w terminie do 6 miesięcy od otrzymania wniosku przez organ podatkowy i będzie  obowiązywać przez 36 kolejnych miesięcy. Wysokość opłaty od wniosku o wydanie Opinii wynosi 2,000 PLN.

Wniosek o wydanie Opinii może zostać odrzucony w przypadku, gdy:

 • podatnik nie spełnia warunków określonych w ustawie o CIT;
 • mogą mieć zastosowanie przepisy o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania;
 • zaistniały wątpliwości, co do zgodności ze stanem faktycznym dołączonej do wniosku dokumentacji;
 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż podatnik nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej w kraju swojej rezydencji podatkowej.

Jak możemy pomóc

PwC posiada obszerne doświadczenie w zakresie procedury zwrotu podatku u źródła, zarówno dla podmiotów z sektora asset management, jak również spółek holdingowych z siedzibą na terenie UE.

Nasz zespół  CIT/prawa UE oraz eksperci z zespołu ds. postępowań podatkowych posiadają dogłębną wiedzę w kwestii dokumentów wymaganych przez organ podatkowy podczas różnorodnych badań w zakresie porównywalności. Umożliwia to dostarczenie naszym klientom kompleksowych usług obejmujących:

 • opracowanie kryteriów niezbędnych do przejścia przez proces certyfikacji (np. dotyczących właściwego udokumentowania substancji spółki holdingowej);
 • opracowanie odpowiednich procedur potwierdzających posiadanie wszystkich wymaganych dokumentów (np. kiedy uzyskać certyfikaty rezydencji podatkowej);
 • wsparcie w procesie wnioskowania o wydanie Opinii; oraz
 • wsparcie w procesie wnioskowania o zwrot podatku u źródła.

Więcej o usługach WHT

Skontaktuj się z nami

Sławomir Krempa

Sławomir Krempa

Partner, Doradztwo podatkowe, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 874

Agata Oktawiec

Agata Oktawiec

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 864

Michał Małkiewicz

Michał Małkiewicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 605

Obserwuj nas