Nowy podatek solidarnościowy dla najbogatszych oraz nowe obciążenie ZUS

31/10/18

Nowa danina oraz dodatkowe obciążenie w ZUS najprawdopodobniej będą obowiązywać już od 1 stycznia 2019 r.

W piątek 26 października 2018 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta. Oznacza to, że nowa danina oraz dodatkowe obciążenie w ZUS najprawdopodobniej będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Przypomnijmy, że wpływy z podatku mają zasilić nowoutworzony Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych („Fundusz”). Podpowiadamy, co to oznacza w praktyce.

 

Nowa danina solidarnościowa

Zgodnie z założeniami projektu, osoby uzyskujące w roku podatkowym dochody w wysokości przekraczającej kwotę  1 000 000 zł, będą obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej  w wysokości 4% od nadwyżki ponad tę kwotę.

Danina będzie należna od dochodów ze stosunku pracy oraz innych źródeł opodatkowanych progresywnie, a także działalności gospodarczej, w tym również opodatkowanej liniowo i niektórych kategorii dochodów kapitałowych (w tym z tytułu zbycia akcji i udziałów), a także z tytułu udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej (z wyłączeniem jednak m.in. odsetek i dywidend). Danina nie znajdzie zastosowania w stosunku do podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czy też korzystają z karty podatkowej.

Podatnicy będą składali odrębną deklarację podatkową w terminie przewidzianym dla rozliczenia rocznego z tytułu dochodów opodatkowanych PIT, czyli do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Dochód (rozumiany jako przychód minus koszty uzyskania) będzie mógł być pomniejszony o zapłacone przez podatnika (bądź potrącone ze środków podatnika przez płatnika) składki na ubezpieczenia społeczne. Kwota daniny nie będzie jednak mogła być zaliczona do kosztów podatkowych. Przepisy ustawy stanowią, że przepisy będą miały zastosowanie do dochodów osiągniętych w 2019 r., zatem pierwsze deklaracje o wysokości daniny solidarnościowej będą składane w terminie do 30 kwietnia 2020.

Co to oznacza dla podatników?

Analiza przepisów wskazuje,  że może dojść do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu – raz z tytułu „regularnego” PIT, a kolejny raz – podatkiem solidarnościowym. Obciążenie spowoduje zmniejszenie dochodu netto podatników osiągających najwyższe dochody. Osoby uzyskujące dochody np. ze sprzedaży akcji czy udziałów efektywnie zapłacą podatek wyższy niż według stawki 19% przewidzianej dla dochodów z kapitałów pieniężnych.

Dodatkowo, w zakres ustawy wchodzą też dochody uzyskane zagranicą. Generuje to potencjalne ryzyko potencjalnego podwójnego opodatkowania, ponieważ ustawa nie zawiera klauzuli, zgodnie z którą jej postanowienia należy stosować z uwzględnieniem zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Nowa składka na ZUS

Zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy, źródłem dochodów Funduszu będą również obowiązkowe składki na Fundusz naliczane od dochodów większości osób aktywnych zawodowo (również prowadzących działalność gospodarczą), osiągających dochody w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Składki będą pobierane przez płatników. 

W ostatecznym brzmieniu ustawy zrezygnowano z surowych sankcji za brak odprowadzenia składek – zastosowanie znajdą standardowe odsetki ustawowe. Wysokości składki nie wpisano do projektu ustawy – ma ją określić ustawa budżetowa. W 2019 roku składka ma być pobierana na zasadach obowiązujących obecnie w stosunku do składek na Fundusz Pracy. W uzasadnieniu projektu ustawy (nie stanowiącym jednak źródła prawa) wskazano, że kwota składki będzie wynosiła 0,15% podstawy naliczania składek (bez ograniczenia stosowanego dla składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) i będzie stanowiła część wartości składki odprowadzanej obecnie na Fundusz Pracy (co oznacza, że stawka 2,45% zostanie obniżona do 2,30%). W chwili obecnej ostateczna wersja ustawy budżetowej nie jest jeszcze znana.

Co to oznacza dla płatników?

Ustawa nie przewiduje konkretnego sposobu wysokości i poboru składki – te informacje znajdują się w uzasadnieniu ustawy. Jej literalne brzmienie nie koresponduje z tezą wynikającą z uzasadnienia, zgodnie z którą nowa składka będzie częścią wartości składki przewidzianej obecnie dla Funduszu Pracy. Nie jest zatem pewne, czy wraz z jej wprowadzeniem nie dojdzie do wzrostu kosztów pracy.  

 

Proces legislacyjny

Tekst ustawy wraz z uzasadnieniem jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Skontaktuj się z nami

Mariusz Ignatowicz

Partner

Tel.: +48 22 746 4795

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Dyrektor, Zespół ds. Podatków Pracowniczych

Tel.: +48 502 18 4764

Obserwuj nas