Raportowanie finansowe w dobie COVID-19

23/04/20

Wpływ COVID-19 na raportowanie finansowe spółek publicznych przejawiać się będzie głównie w ocenie sytuacji operacyjnej i możliwości kontynuowania działalności, ale także poprzez konieczność dostosowania ujawnień MSSF

Wymóg przejrzystości informacji o wpływie COVID-19 na sytuację przedsiębiorstwa

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wydał zalecenia zgodnie z którymi Emitenci powinni zapewnić przejrzystość informacji o faktycznych i potencjalnych skutkach koronawirusa COVID-19 w swoim końcowym raporcie finansowym za 2019 rok lub – jeśli nie został on jeszcze sfinalizowany lub w innym przypadku – w swoich śródrocznych raportach finansowych. Zakres informacji powinien być możliwie jak najbardziej oparty na analizie jakościowej oraz ilościowej ich działalności, sytuacji finansowej i wyników finansowych.

Przesunięcie terminów publikacji raportów w Polsce

Na wniosek Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej uwzględniono możliwość przesunięcia terminu sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji rocznych sprawozdań finansowych o dwa miesiące względem dotychczasowych regulacji. Dotyczy to:

 • jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
 • jednostkowych i skonsolidowanych raportów za pierwszy kwartał 2020 r.

 

Jak szacować i ujawniać wpływ COVID-19 w sprawozdaniach finansowych MSR/MSSF spółek publicznych?

Sprawdź materiały z webinarium: Wpływ COVID-19 na raportowanie finansowe spółek publicznych

Obejrzyj nagranie z webinarium
loading-player

Playback of this video is not currently available

Sprawdź prezentację

Jakie efekty pandemii koronawirusa Covid-19 będą miały wpływ na spółki teraz i w przyszłości?

Obecnie

1

Spadek aktywności konsumentów i przedsiębiorców

2

Przestoje w fabrykach, problemy z utrzymaniem łańcucha dostaw

3

W niektórych branżach kompletny zastój w działalności

4

Zmienność na rynkach walutowych (nagłe osłabienie złotego względem EUR i USD)

5

Gwałtowne spadki na rynkach akcji

6

Zmienność cen na rynkach surowców (np. ropa naftowa)

7

Wyzwania związane z pracą zdalną tam gdzie jest ona możliwa

8

W niektórych branżach problemy z obsadą stanowisk pracy

9

Ryzyko złamania umów z klientami, dostawcami i finansującymi przedsiębiorstwa


W przyszłości

Widmo globalnej recesji i wzrostu bezrobocia

Bankructwa w otoczeniu spółek (klienci, dostawcy, podwykonawcy)

Trudniejszy dostęp do finansowania, konieczność renegocjacji umów

Kluczowe obszary do rozważenia w zakresie ujawnienia wpływu epidemii koronawirusa Covid-19 w sprawozdaniu finansowym

1. Wpływ na działalność operacyjną i jej ewentualne zagrożenia

Wiele podmiotów, bezpośrednio lub pośrednio odczuje skutek aktualnej sytuacji w Polsce i na świecie, jednakże wpływ na każdy z nich będzie odmienny. Kluczowe jest, aby w ocenie sytuacji operacyjnej, w tym także często ocenie możliwości kontynuacji działalności opierać się na racjonalnych faktach, szacunkach i oczekiwaniach co do przyszłości oraz otwarcie komunikować się z rynkiem by nie utracić wiarygodności.

 

 

View more

2. Wycena aktywów niefinansowych

Czasowe zawieszenie lub ograniczenie działalności, spadek popytu, zmniejszenie generowanych zysków zarówno samej spółki jak i jej kontrahentów to wszystko może prowadzić do powstania przesłanek utraty wartości aktywów, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Dotychczas stosowane podejście do testów może nie być odpowiednie, a przyjmowane założenia wymagają rewizji i aktualizacji, co jest szczególnie trudne w tak nieprzewidywalnej sytuacji w jakiej się znajdujemy.

 

View more

3. Utrata wartości aktywów finansowych

Wprowadzone przez MSSF 9 podejście oczekiwanej straty kredytowej, w sytuacji gdy bardzo wiele podmiotów boryka się z problemami z płynnością, może być szczególnie trudne w zaaplikowaniu. Tym bardziej istotne jest, aby było wykonane prawidłowo i odzwierciedlało jak najlepiej oczekiwania spółki co do przyszłości.

Przyjęte przez spółki modele i scenariusze w większości przypadków nie przewidywały sytuacji z jaką spółki się aktualnie zmagają.

 

View more

4. Wahania wartości godziwej

Duże wahania cen na rynkach nie pozostaną bez wpływu na wartości aktywów wykazywanych w wartościach godziwych. W szczególności te oparte bezpośrednio o wartości rynkowe podlegają istotnym zmianomi mogą powodować istotny wpływ na strukturę bilansu.

Również modele wyceny do wartości godziwej z poziomu 3 mogą wymagać aktualizacji i uwzględnienia zmienności na rynku, co wymaga podjęcia kolejnych osądów i szacunków.

 

View more

5. Ujawnianie informacji w raportach i sprawozdaniach finansowych

Wątpliwości może budzić kwestia na jaki moment należy uwzględnić wpływ zdarzeń wywołanych pandemią, jaki zakres ujawnień jest w takiej sytuacji odpowiedni by właściwie poinformować interesariuszy o standingu spółki, czy skorzystać z przesunięcia terminu raportowania i w jakiej formie przekazywać informacje.

Z uwagi na dużą niepewność aktualnej sytuacji zaprezentowane ujawnienia, szczególnie w odniesieniu do przyjętych założeń, szacunków i poczynionych osądów mogą znacząco wpłynąć na zrozumienie i postrzeganie sytuacji finansowej, wpływu COVID-19 na działalność spółki oraz możliwość jej kontynuacji.

 

View more


Skutki COVID-19 wymagają szybkich, ale i przemyślanych działań operacyjnych w zakresie raportowania finansowego ze strony zarządów firm:

 1. Ustalenie kluczowych dla spółki wskaźników finansowych i ich bieżące monitorowanie
 2. Przegląd i aplikacja zmian dotyczących modelu utraty wartości i przyjętych założeń i szacunków (ECL)
 3. Opracowanie ujawnień związanych  z wpływem COVID-19  w sprawozdaniach finansowych za rok 2019 oraz raportowaniu śródrocznym
 4. Uwzględnienie wpływu COVID-19 na metodologię i przyjęte założenia odnośnie rozpoznawania przychodów
 5. Przegląd i aplikacja zmian dotyczących modeli utraty wartości aktywów niefinansowych i przyjętych założeń i szacunków
 6. Opracowanie informacji przekazywanych na rynek w ramach raportów bieżących
 7. Działania dotyczące restrukturyzacji finansowania:
  • zmiana struktury źródeł finansowania
  • modyfikacja warunków finansowania
  • monitoring covenantów
  • renegocjacja umów leasingowych
 8. Analiza instrumentów w ramach rachunkowości zabezpieczeń
 9. Uwzględnienie w danych finansowych innych kwestii, taki jak:
  • kary za niedotrzymanie warunków kontraktów
  • wpływ rządowej "tarczy antykryzysowej" (obowiązkowe obniżki czynszów, otrzymane wsparcie, itd.)

 

Skontaktuj się z nami

Tomasz Konieczny

Tomasz Konieczny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4285

Katarzyna Podgórna

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681

Paweł Wesołowski

Paweł Wesołowski

Partner, lider sektora mediów i rozrywki, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4247

Obserwuj nas