Podsumowanie planowanych od 1 stycznia 2018 r. zmian w PIT

09/10/17

Rada Ministrów przyjęła 3 października 2017 r. nową wersję projektu ustawy zmieniającej przepisy dotyczące PIT

Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. wysokości kwoty wolnej, limitów zwolnień z podatku, ryczałtu od najmu, terminu złożenia oświadczenia o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania oraz opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach programów motywacyjnych. Proces legislacyjny nadal trwa, niemniej jednak już teraz warto zapoznać się z proponowanymi zmianami.

Podsumowanie planowanych od 1 stycznia 2018 r. zmian w PIT


Najważniejsze zmiany w PIT

Zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku

Według projektu, od 1 stycznia 2018 r. kwota zmniejszająca podatek wyniesie: 

 • 1.440 zł – dla podstawy opodatkowania nieprzekraczającej 8.000 zł;
 • 1.440 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną według wzoru: 883,98 zł x (podstawa opodatkowania-8.000 zł)/5.000 zł dla podstawy opodatkowania w przedziale 8.000,01 – 13.000 zł;
 • 556,02 zł – dla podstawy opodatkowania w przedziale 13.000,01 zł – 85.528 zł;
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę wyliczoną według wzoru: 556,02 zł x (podstawa opodatkowania-85.528 zł zł)/41.472 zł dla podstawy opodatkowania w przedziale 85.528,01 – 127.000 zł;
 • 0 zł – dla podstawy opodatkowania wyższej niż 127.000 zł.

View more

Wyższe wynagrodzenia dla twórców

Od 1 stycznia 2018 r. podniesiony zostanie limit 50% kosztów uzyskania przychodów, jaki mogą stosować twórcy z tytułu przeniesienia praw autorskich. Wyniesie on 85.528 zł.

View more

Nowe limity zwolnień

W nowo opublikowanym projekcie ustawy zaproponowano m.in. wprowadzenie wyższych limitów zwolnień z PIT dla: 

 • Świadczeń finansowanych z ZFŚS z 380 zł do 1.000 zł;
 • Zapomóg otrzymywanych z tytułu indywidulanych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci finansowanych m.in. z ZFŚS - bez limitu, z innych źródeł – z 2.280 zł do 6.000 zł;
 • Świadczeń spoza ZFŚS otrzymanych od pracodawcy z tytułu uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola do 1.000 zł;
 • Dopłat do wypoczynku dzieci pracowników – z 760 zł do 2.000 zł;
 • Świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów od byłego pracodawcy – z 2.280 zł do pełnego zwolnienia (bez limitu);
 • Wygrane w konkursach i grach oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową z 760 zł do 2.000 zł.

View more

Zmiany w opodatkowaniu programów motywacyjnych

Nowy projekt utrzymuje wprowadzone pierwszym projektem postanowienia dotyczące opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu udziału w programach motywacyjnych opartych na akcjach lub w związku z realizacją praw z pochodnych instrumentów finansowych. Szczegółowe omówienie zmian znajduje się w publikacji Istotne zmiany w ustawie PIT w zakresie programów motywacyjnych opartych na akcyjnych i pochodnych instrumentach finansowych - nowe plany Ministerstwa Finansów. W opublikowanym 26 września projekcie utrzymano postanowienia w zakresie preferencji w postaci odroczenia powstania przychodu do momentu  sprzedaży akcji. Skorzystają z niej osoby, związane ze spółką umową o pracę lub umową cywilnoprawną, z której przychody zaliczane są do działalności wykonywanej osobiście pod warunkiem m.in:

 • Spełnienia przez program definicji programu motywacyjnego zawartej w ustawie o PIT;
 • Otrzymania akcji spółki akcyjnej/jednostki dominującej z siedzibą w UE/EOG; 
 • Utworzenia programu motywacyjnego na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej (zamiast wymogu przyznawania akcji na podstawie uchwały ww. organu);

W przypadku natomiast uzyskania przychodów z realizacji praw z papierów wartościowych lub z pochodnych instrumentów finansowych uzyskanych w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, są one zaliczane do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane. 

W nowym projekcie dodano przepis, który pozwala na wyeliminowanie podwójnego opodatkowania. W przypadku realizacji prawa z pochodnych instrumentów lub papierów wartościowych możliwe będzie zaliczenie do kosztów - przychodu rozpoznanego na otrzymaniu tych praw.

View more

Zmiany w uregulowaniach dotyczących podatku zryczałtowanego oraz najmu

Zgodnie z projektowanymi przepisami, z opodatkowania najmu podatkiem zryczałtowanym nadal będą mogli korzystać wszyscy podatnicy. Jednak po przekroczeniu w danym roku podatkowym progu 100.000 zł przychodu z tego źródła, zastosowanie znajdzie stawka 12,5 % (zamiast 8,5%). Zmiana obowiązywałaby już od 1 stycznia 2018 r.

Z kolei projekt ustawy dotyczący wprowadzania uproszczeń dla przedsiębiorców przewiduje wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu opodatkowania przychodów z tytułu najmu. Oświadczenie powinno być złożone do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód).

Zaproponowano również zmianę co do sposobu informowania urzędu o kwartalnym sposobie opłacania ryczałtu – teraz taka informacja będzie wskazywana w zeznaniu składanym za rok, w którym zastosowano kwartalne wpłaty.

View more

Skontaktuj się z nami

Joanna Narkiewicz-Tarłowska
Dyrektor, Zespół ds. Podatków Pracowniczych
Tel.: +48 502 18 4764
Email

Obserwuj nas