Podsumowanie zmian planowanych od 1 stycznia 2018 r. w PIT oraz ZUS

14/11/17

W ostatnim czasie Senat przyjął bez poprawek ustawę zmieniającą przepisy o PIT

Ustawa oczekuje obecnie na podpis Prezydenta RP. Ustawa zawiera istotne zmiany dotyczące m.in. opodatkowania programów motywacyjnych, kosztów uzyskania przychodów z tytułu rozporządzenia prawami autorskimi, limitów zwolnień z podatku, wysokości kwoty wolnej oraz ryczałtu od najmu. Jednocześnie rozpoczął się proces legislacyjny dotyczący zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

Zmiany w opodatkowaniu programów motywacyjnych

Znacząca zmiana dotyczy programów motywacyjnych opartych na akcjach. Rozszerzono możliwość odroczenia opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu nabycia lub objęcia akcji do momentu ich sprzedaży również na akcje spółek spoza obszaru UE/EOG. Preferencja dotyczy podatników nabywających akcje spółek, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państw, które zawarły z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Kluczowe zmiany dotyczą ponadto ograniczenia preferencji do osób związanych ze spółką umową o pracę lub umową cywilnoprawną, z której przychody zaliczane są do działalności wykonywanej osobiście. Jednocześnie objęto preferencją nie tylko osoby uprawnione bezpośrednio do nabycia lub objęcia akcji, ale również akcji nabytych lub objętych w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji innych praw majątkowych.

W kwestii samych programów motywacyjnych preferencja dotyczy tych z nich, które będą zorganizowane bezpośrednio przez pracodawcę będącego spółką akcyjną lub spółką akcyjną dominującą. Dodatkowo nowelizacja wprowadza wymóg utworzenia programu motywacyjnego na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki (zamiast wymogu przyznawania akcji na podstawie uchwały ww. organu).

W przypadku programów motywacyjnych opartych na pochodnych instrumentach finansowych nowelizacja wprowadza zasadę, zgodnie z którą uzyskanie przychodów w wyniku realizacji praw z papierów wartościowych lub z pochodnych instrumentów finansowych objętych lub nabytych jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, jest zaliczane do tego źródła przychodów, w ramach którego świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie zostało uzyskane. 

 

Zmiany dotyczące opodatkowania twórców

Zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy od początku roku 2018 podniesiony zostanie limit kosztów uzyskania przychodów z tytułu rozporządzenia prawami autorskimi. Limit wyniesie 85 528 zł rocznie. Jednocześnie ograniczono grono autorów uprawnionych do skorzystania z możliwości odliczenia wspomnianych kosztów. Uprawnienie to będzie przysługiwać jedynie tym autorom, którzy uzyskują przychody z konkretnych rodzajów działalności, m.in. działalności twórczej i artystycznej w wybranych dziedzinach, działalności badawczo-rozwojowej, naukowo dydaktycznej, produkcji audiowizualnej, publicystycznej i dziennikarskiej. Pozostałe osoby, które obecnie korzystają z możliwości odliczania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, mogą utracić to prawo od 1 stycznia przyszłego roku.

 

Wyższe limity zwolnień

Znowelizowana ustawa wprowadza od 1 stycznia 2018 r. wyższe limity zwolnień z PIT m.in. dla:

  • Świadczeń finansowanych z ZFŚS z 380 zł do 1.000 zł;
  • Zapomóg otrzymywanych z tytułu indywidulanych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci finansowanych m.in. z ZFŚS - bez limitu, z innych źródeł – z 2.280 zł do 6.000 zł;
  • Świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów od byłego pracodawcy – z 2.280 zł do 3 000 zł;
  • Wygranych w konkursach i grach oraz nagród związanych ze sprzedażą premiową z 760 zł do 2.000 zł.

 

Nowa wysokość kwoty wolnej od podatku

Od 1 stycznia 2018 r. kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 8 000 zł. Równocześnie utrzymano tzw. degresywną kwotę zmniejszającą podatek dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania nieprzekraczającą 127 000 zł. Kwota zmniejszająca podatek wyniesie w zależności od podstawy opodatkowania od 1 440 zł przy podstawie nieprzekraczającej 8 000 zł do 0 zł dla podstawy opodatkowania wyższej niż 127.000 zł.   

 

Zmiany w zryczałtowanym podatku od najmu

Nowelizacja ustawy wprowadza nowy sposób opodatkowania najmu podatkiem zryczałtowanym. Po przekroczeniu w danym roku podatkowym progu 100.000 zł przychodu z tego źródła, zastosowanie znajdzie nowa stawka 12,5 % (zamiast 8,5%). 

 

Wzrost kosztów płacy

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza  zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek (tj. 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy). Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie zatem odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta będzie obowiązywać również w odniesieniu do składek płaconych za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych. W praktyce zmiana będzie miała negatywny wpływ na wysokość wynagrodzenia netto osób zarabiających powyżej 10 000 zł brutto, a także oznacza podwyższenie kosztów płacy dla pracodawców.

 

Proces legislacyjny

Ustawa zmieniająca przepisy o PIT oraz projekt ustawy dotyczący zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są dostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym webinarium we wtorek  21 listopada o godz.10:00, gdzie szerzej powiemy o wprowadzonych zmianach.

Skontaktuj się z nami

Mariusz Ignatowicz
Partner
Tel.: +48 22 746 4795
Email

Joanna Narkiewicz-Tarłowska
Dyrektor, Zespół ds. Podatków Pracowniczych
Tel.: +48 502 18 4764
Email

Obserwuj nas