Financial Crime Unit (FCU)

Financial Crime Unit (FCU) to powstałe w PwC centrum kompetencyjne skupiające najlepszych ekspertów z obszaru Anti-Money Laundering (AML) - dziedziny usług finansowych specjalizującej się w zapobieganiu wprowadzania do legalnego obrotu środków pochodzących z nielegalnych źródeł oraz finansowania terroryzmu.

Burzliwe wydarzenia w globalnej polityce i gospodarce na przestrzeni ostatnich lat przewartościowały pojęcie ryzyka i sprawiły, że instytucje finansowe znalazły się pod rosnącą presją ze strony regulatorów.  Wykrywanie prób prania pieniędzy, przeciwdziałanie rozwojowi przestępczości zorganizowanej i zapobieganie wspieraniu terroryzmu to podstawowe wyzwania stojące przed instytucjami działającymi w nowoczesnym systemie finansowym. Instytucje te o pomoc zwracają się właśnie do PwC Financial Crime Unit.

Jednostka Financial Crime to czwarta tego typu placówka PwC na całym świecie. Pozostałe działają obecnie w Stanach Zjednoczonych, Irlandii Północnej i Indiach.

The Financial Crime Unit (FCU) is PwC's competence center that brings together the top experts in the field of Anti-Money Laundering (AML) - an area of financial services that focuses on preventing illicit funds from being integrated into the legal financial system.

Turbulent global political and economical affairs of the recent years have led to the reappraisal of the very concept of risk, putting financial institutions under an ever-mounting pressure from the regulatory authorities. Detecting attempts of money laundering, countering the growth of organized crime and combatting the financing of terrorism are the core challenges faced by the institutions operating within the modern financial system.

These institutions turn to the PwC Financial Crime Unit for assistance.

The FCU is PwC's fourth such competence center in the world. The other three currently operate in the USA, Northern Ireland and India.

Lokalizacje:

Gdańsk, Warszawa 

Jakie projekty realizują eksperci FCU? / What projects are delivered by the FCU's experts?

Dla naszych klientów - banków i innych uczestników rynku finansowego - coraz większe znaczenie ma dokładanie wszelkich starań, by poznać swych klientów, zidentyfikować osoby stojące za ich środkami oraz określić ryzyko dla wykorzystania oferowanych im usług i produktów  w nielegalnych celach. Dzięki wiedzy i doświadczeniu pomagamy naszym klientom poradzić sobie z tym obciążeniem oraz wywiązać się z zobowiązań - zarówno wobec regulatorów, jak i wobec społeczeństwa. Efektywny program AML to dla naszych klientów nie tylko realne korzyści finansowe w postaci uniknięcia wysokich kar za wykryte nieprawidłowości. Przede wszystkim oznacza on poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji - wiedzę, że posiada się solidne zabezpieczenie przed działalnością przestępców.

Projekty, które realizuje FCU są bardzo różnorodne -  pracujemy dla dużych, globalnych banków oraz dla mniejszych, bardziej lokalnych instytucji. Nasze zespoły pracowały m. in. nad stworzeniem procedur "Know-Your-Client" (KYC) na potrzeby przeglądu całych populacji klientów wysokiego ryzyka, dokonywały analizy aktywności na kontach klientów w poszukiwaniu czerwonych flag, wyszukiwały i dokumentowały występowanie wśród klientów banku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz pracowały nad usprawnianiem i automatyzowaniem istniejących procesów u naszych klientów.

 

For our clients - banks and other financial market participants  - it is becoming increasingly important to exercise due diligence and learn more about their customers, identify the beneficial ownership of the funds and assess the risk of using services and products for illicit purposes. Our knowledge and experience helps our clients in coping with this burden and comply with both their regulatory and social responsibilities. An effective AML program means not only tangible financial savings in the form of avoided regulatory fines for a bank. It is primarily a means toward a more secure and stable business environment and the knowledge, that the institution is safeguarded against criminal activity.

The project delivered in the FCU are very diverse - we assist both large, global banks and smaller, local institutions. Our teams have performed an array of tasks, including creating "Know-Your-Client" (KYC) procedures for the purposes of  high-risk client review, performing analysis of the clients' transactional activity scanning for red flags, assessing and documenting instances of politically exposed persons in the client population, as well as working on streamlining, improving and automating processes already in place. 

View more

Dlaczego warto dołączyć do FCU? / Why should you join the Financial Crime Unit?

Szukamy tych przed którymi nic się nie ukryje!

W realiach zmieniającego się rynku finansowego, niezliczonych transakcji, różnych typów i struktur podmiotów prawnych, skomplikowanego prawodawstwa i coraz to nowych sposobów omijania prawa przez przestępców, naturę pracy specjalistów w Financial Crime Unit  oddaje porównanie do pracy detektywa. Aktywne wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji z różnych źródeł, pogłębiona analiza złożonych zestawów danych, umiejętności dostrzegania wzorców podejrzanej aktywności i innych czerwonych flag w skomplikowanej mozaice danych klienckich, kompletowanie materiału "dowodowego" oraz reagowanie na poczynione ustalenia zgodnie z obowiązującymi przepisami - to wszystko elementy codziennej pracy każdego specjalisty w PwC Financial Crime Unit.

 

We are searching for those, who allow nothing to get past them…

In the ever-changing landscape of the financial market, countless transactions, numerous types and structures of legal entities, complex legislation and the unyielding creativity of fraudsters in their attempts to circumvent the law, the nature of the work carried out by the FCU specialists is best described by an analogy to the detective work. Actively searching and securing information from various sources, performing thorough analyses of complex data sets, picking up patterns of suspicious behavior and other red flags in the intricate mosaic of client data, collecting evidence and acting on the in line with the relevant regulations - all of this constitutes an essential part of every PwC Financial Crime Unit specialist.

View more

Kogo szukamy? / Whom are we looking for?

Nie musisz być absolwentem ekonomii i finansów - w PwC Financial Crime Unit szukamy zarówno specjalistów z doświadczeniem jak i absolwentów i  studentów kierunków prawnych, lingwistycznych czy IT.  Praca w FCU to interdyscyplinarna mieszanka z pogranicza finansów, prawa, polityki i kultury, która pozwala osobom wywodzącym się z różnych środowisk świetnie odnaleźć się w naszym centrum.  Najważniejsze dla nas są umiejętności analitycznego myślenia i bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

You don't have to be a graduate of economy or finance. In the PwC Financial Crime Unit we look for both specialists with ample experience as well as graduates and students of law, linguistics or IT. Working in the FCU is an interdisciplinary affair, connecting finance, law, politics and culture, allowing people with disparate backgrounds to align and excel in our firm. Analytical thinking skills and a very good knowledge of English are our fundamental requirements.

View more

Co oferujemy? / What we offer?

Naszym Kandydatom oferujemy ścieżki rozwoju, zależnie od ich zainteresowań i posiadanych umiejętności i predyspozycji:
- pogłębianie wiedzy z zakresu AML celem osiągnięcia statusu eksperta (Policy & Compliance SME),
- nabranie kompetencji pozwalających efektywnie zarządzać zespołami (TL),
- budowanie wiedzy z zakresu analizy i optymalizacji procesów (Process SME),
- projektowanie oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla branży finansowej (Technology),
- poznanie zasad project management by technicznie i merytoryczne wspierać dostarczane w FCU projekty (PMO)  

 

We are offering our candidates a development path that is aligned with their interests, skills and competences:
- furthering knowledge in the AML field toward attaining an expert status (Policy & Compliance SME)
- developing competences in effective team management (Operations TL)
- building knowledge in the area of process analysis and optimization (Process SME)
- designing and implementing cutting-edge technological solutions for the financial sector (Technology)
- learning the project management principles to provide technical and methodological support to the projects carried out within the FCU (PMO)

View more

Skontaktuj się z nami

Human Capital

Tel.: +48 22 746 4000

Obserwuj nas