Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF

Niniejsza publikacja przedstawia przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez Unię Europejską (MSSF) fikcyjnej grupy kapitałowej zajmującej się produkcją, handlem hurtowym i detalicznym (Grupa KASZUBY S.A.).

Grupa KASZUBY S.A. sporządzała już skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF, w związku z czym, w jej przypadku nie ma zastosowania MSSF 1 - „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”. Wytyczne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego według MSSF po raz pierwszy dostępne są na stronie internetowej www.pwc.com/ifrs.

Niniejsza publikacja opiera się na wymogach standardów i interpretacji MSSF, które obowiązują w Unii Europejskiej w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 r.

Komentarz PwC, zaznaczony na szaro, dołączono celem wyjaśnienia szczegółowych zasad prezentacji szeregu trudniejszych zagadnień. Komentarze dotyczą prezentacji: bilansu, sprawozdania z wyniku, sprawozdania z całkowitych dochodów; sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych, podsumowania najważniejszych zasad rachunkowości, oraz zarządzania ryzykiem finansowym.

Skontaktuj się z nami

Marta Madejska

Dyrektor

Tel.: +48 22 746 4139

Obserwuj nas