Zmiany w MSSF i sprawozdawczości spółek publicznych. Przewodnik dla Komitetu Audytu i sporządzających sprawozdania finansowe

Zdecydowanie najważniejszą zmianą istniejących standardów jest zmiana MSR 1 wynikająca z inicjatywy poprawy ujawnień w sprawozdaniach finansowych. Zmiany te służą poprawie przejrzystości sprawozdania finansowego i mogą mieć wpływ na to jak prezentowany jest bilans i sprawozdanie z wyniku finansowego – zalecam wnikliwe przyjrzenie się w jaki sposób zapisy te mogą być zastosowane przez Państwa jednostkę do lepszego prezentowania informacji finansowej.

Marta Madejska, dyrektor w zespole doradztwa księgowego

Zamysłem tej publikacji jest zestawienie i krótkie przedstawienie wszystkich nadchodzących zmian MSSF zatwierdzonych przez Radę MSSF

Uzupełnieniem zestawienia są wypowiedzi naszych ekspertów na temat możliwego wpływu danego standardu na jednostki działające w Polsce.

Odnosimy się również do:

  • zmian w raportowaniu biegłego rewidenta, zarówno w zakresie nowego sprawozdania z badania jak i dodatkowego sprawozdania dla Komitetu Audytu,
  • wymogów dotyczących publikacji informacji niefinansowych.

Publikacja będzie przydatna dla członków Komitetów Audytu
w rozmowach z nadzorowaną spółką na temat nadchodzących zmian. 

Będzie ona również pomocna dla sporządzających sprawozdania finansowe
w celu wczesnego rozpoczęcia procesu analizy wpływu zmian na sprawozdawczość finansową spółki oraz przygotowania całej organizacji na ich implementację.

Publikacja aktualizowana jest w momencie, gdy publikowane zostają nowe standardy MSSF lub inne istotne zmiany dotyczące sprawozdawczości. W ramach ostatniej aktualizacji, która miała miejsce we wrześniu 2016 r. do publikacji dodaliśmy opisy i komentarze dotyczące:

  • opublikowanych zmian do MSSF 2 "Płatności oparte na akcjach" oraz MSSF 4 "Umowy ubezpieczeniowe", 
  • zmiany przepisów prawa w zakresie badania sprawozdań finansowych (wejście w życie Rozporządzenia 537/2014 UE),
  • uchwalonych regulacji dotyczących ujawnienia informacji na temat różnorodności oraz projektu zmian w przepisach w zakresie ujawnienia informacji niefinansowych,
  • nowych wymogów w zakresie raportowania bieżącego i okresowego (wejście w życie Market Abuse Regulation - "Rozporządzenie MAR" oraz przepisów wdrażających Dyrektywę Transparency II).

Tabela zmian MSSF jest aktualizowana na bieżąco - ostatnia aktualizacja miała miejsce w dniu 18 stycznia 2017 r

Skontaktuj się z nami

Tomasz Konieczny

Partner

Tel.: +48 22 746 4285

Marta Madejska

Dyrektor

Tel.: +48 22 746 4139

Radomił Maślak

Dyrektor

Tel.: +48 502 184 223

Obserwuj nas