Zmiany w MSSF i sprawozdawczości spółek publicznych

19 zmian

w MSSF wprowadza uproszczenia, ale i dodatkowe obowiązki, w tym ujawnienia w obowiązujących standardach, a także nowe kluczowe standardy

3 nowe

rewolucyjne standardy: MSSF 9, MSSF 15 oraz MSSF 16 wstrząsną sprawozdawczością finansową większości spółek

2018 rok

to czas wejścia w życie obowiązku zamieszczenia skutków finansowych stosowania nowych standardów

Rok 2018 to rok dużych zmian w dziedzinie rachunkowości. Zadaniem Komitetów Audytu jest monitorowanie procesu implementacji tych zmian na potrzeby sprawozdawczości finansowej spółek publicznych.

W 2018 r. zaczęły obowiązywać dwa nowe standardy dotyczące rozpoznawania przychodow (MSSF 15) oraz instrumentów finansowych (MSSF 9). Pomimo, że minęło wiele lat od dnia publikacji nowych standardów do momentu kiedy zaczęły obowiązywać, implementacja nowych wytycznych sprawia trudności wielu podmiotom. Zastosowanie tych standardów jest wyzwaniem dla całej organizacji, gdyż wymaga odpowiednich zmian zarówno w procesach związanych z księgowością, jak i w działach operacyjnych.

 

Śledzenie zmian MSSF nie jest łatwe ze względu na ilość wprowadzanych zmian w istniejących regulacjach, a także publikację całkiem nowych standardów.

Ważne jest, aby członkowie Komitetów Audytu oraz służby finansowe spółek publicznych mieli świadomość, jak zmiany w MSSF wpłyną na sprawozdania finansowe jednostek działających w Polsce. Niniejsza publikacja, wychodząc naprzeciw potrzebom członków Komitetów Audytu oraz służb finansowych spółek publicznych, stanowi podsumowanie wszystkich oczekiwanych zmian w MSSF na lata 2018 - 2021.

Dużym ułatwieniem może być zestawienie standardów według daty ich obowiązywania, wraz z informacją na temat statusu ich zatwierdzenia przez Unię Europejską. Pomoże to szybko zorientować się, które standardy mogą mieć wpływ na daną organizację. Następnie zamieściliśmy krótki opis zmian w MSSF, uzupełniając go wypowiedziami naszych ekspertów na temat możliwego wpływu na jednostki działające w Polsce. 

Niemniej istotne są nowe wymogi w zakresie sprawozdawczości spółek, m.in. obowiązki dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej oraz wymogi nowego rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zwracamy także uwagę na zmiany w zakresie raportowania biegłego rewidenta. 

Rok 2018 to rok dużych zmian w dziedzinie rachunkowości w związku z wejściem w życie dwóch nowych standardów dotyczących rozpoznawania przychodów (MSSF 15) oraz instrumentów finansowych (MSSF 9). Natomiast, w roku 2019, wejdzie w życie kolejny nowy standard MSSF 16 dotyczący umów leasingowych. Pomimo, że minęło wiele lat od dnia publikacji nowych standardów do momentu kiedy zaczęły obowiązywać, implementacja nowych wytycznych sprawia trudności wielu podmiotom. Tymczasem zastosowanie nowych standardów jest przedmiotem zainteresowania zarówno inwestorów jak i organów nadzoru, w tym m.in. ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), który domaga się odpowiednich ujawnień w sprawozdaniach finansowych emitentów.

Tomasz Konieczny, Partner PwC

Rok 2018 oraz 2019 jest to bardzo ważny czas dla spółek stosujących MSSF w związku z obowiązkiem implementacji nowych standardów: MSSF 15 - dotyczący ujmowania przychodów oraz MSSF 9- dotyczący instrumentów finansowych, a także nowy standard dotyczący leasingu – MSSF 16 (obowiązujący od 2019 r.). 

Różne branże są dotknięte przez te nowe standardy w różnym stopniu. MSSF 9, przynoszący m.in. nowy model utraty wartości, odczują przede wszystkim jednostki sektora finansowego, nie mniej jednak również jednostki spoza sektora finansowego, posiadające zaledwie środki pieniężne i należności odczują efekt nowego standardu. Dla podmiotów niefinansowych znaczącą zmianą jest wejście w życie MSSF 15. W szczególności zmiany wynikające z tego standardu odczują te jednostki, które do tej pory stosowały zasady rachunkowości oparte o rozwiązania branżowe. 

Dodatkowo, w 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie o raportach bieżących i okresowych, które wprowadza dodatkowe wymogi sprawozdawcze dla spółek publicznych, m.in. oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu, oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą wraz z uasadnieniem dotyczącej sprawozdania z dzialalności i sprawozdania finansowego.

 

Komitet Audytu

MSSFowe rewolucje, czyli od czego zacząć?

MSSF 9: Instrumenty finansowe oraz rachunkowość zabezpieczeń

Nowy standard MSSF 9 zastąpi wytyczne zawarte w MSR 39. Będzie miał bardzo duży wpływ zarówno na instytucje finansowe (w szczególności model strat kredytowych), jak i wszystkie inne podmioty niefinansowe (np. w zakresie odpisów na należności).

 

Więcej o MSSF9

MSSF 15: Przychody z umów z klientami

MSSF 15 to nowy standard dotyczący przychodu, który zastąpi wszystkie dotychczasowe standardy z tego zakresu. Nowy standard będzie miał wpływ na większość jednostek stosujących MSSF, a największych zmian powinny spodziewać się te jednostki działające w branży deweloperskiej, telekomunikacyjnej oraz handlu detalicznego; niemniej jednak, również podmioty z innych branż też będą dotknięte tym standardem.

 

Więcej o MSSF15

MSSF 16: Leasing

MSSF 16 Leasing rozpoczął nową erę w rachunkowości leasingu - przynajmniej dla leasingobiorców! Nowy standard, który zastąpi MSR 17 wymaga, aby leasingobiorca wykazywał praktycznie wszystkie umowy leasingu w bilansie. W przypadku leasingobiorców, którzy zawierają umowy klasyfikowane jako leasing operacyjny, może to mieć ogromny wpływ na sprawozdanie finansowe.

 

Więcej o MSSF16

Skontaktuj się z nami

Tomasz Konieczny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4285

Marta Madejska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4139

Radomił Maślak

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 223

Marta Stypułkowska-Molga

Starszy menedżer

Tel.: +48 502 184 074

Obserwuj nas