Proces rozpatrywania reklamacji

1.     W przypadku, gdy Klient uważa, że sposób realizacji szkolenia nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu jego przeprowadzenia, ma on prawo do złożenia reklamacji.

2.      Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: pwc.academy@pl.pwc.com w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia szkolenia lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron szkolenie miało być przeprowadzone.

3.      Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko lub nazwę Klienta,

  • adres lub siedzibę Klienta,

  • dane szkolenia, którego dotyczy umowa, oraz przedmiot reklamacji wraz z opisem zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia szkolenia.

4.      Reklamacje są rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Klienta zostaje wysłany e-mail zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację. Jeśli skarga nie może być rozpatrzona w powyższym terminie, informujemy Klienta o przyczynie opóźnienia oraz proponujemy inny termin rozwiązania sprawy.

5.      W przypadku, gdy Klient nie stosuje się do warunków postępowania reklamacyjnego, jego reklamacja może nie zostać rozpatrzona.

W sprawach niedotyczących merytorycznych aspektów szkolenia, możliwy jest bieżący kontakt z koordynatorem szkoleń przypisanym do danego projektu, który odpowiada na wszelkie pytania w możliwie najszybszym terminie.