Szkolenia MSSF, Akademia PwC

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Szkolenie MSSF/ Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Warszawa, 9 listopada 2017, Biuro PwC w Warszawie

Kraków, 17 listopada 2017, Biuro PwC w Krakowie

 

Modul XXIV Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego - Szkolenie zalicza 8 godzin doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów. 

WPROWADZENIE:

Podczas szkolenia przedstawimy

Kompleksowe omówienie zmian w prawie bilansowym obowiązującym polskie podmioty gospodarcze, które miały lub będą miały miejsce w 2016 i 2017 r. W szczególności:

 • uzyskanie wiedzy o zmianach w polskim prawie bilansowym w latach 2015-2017, w tym ewentualnych zmianach planowanych; − uzyskanie wiedzy o zmianach w MSSF, które powinny być stosowane w sprawozdaniach finansowych za okresy roczne rozpoczynające się od 1 stycznia 2016 r.;
 • uzyskanie wiedzy o zmianach w MSSF, które będą stosowane w sprawozdaniach finansowych za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2017 r. i później.
 • Omówienie najważniejszych praktycznych skutków wdrażanych zmian.
 • Uzyskana wiedza powinna przełożyć się na praktyczną umiejętność biegłego rewidenta w zakresie oceny co do prawidłowego sporządzenia sprawozdań finansowych za lata 2016 oraz 2017 ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian regulacyjnych.

Uzyskana wiedza powinna także umożliwić biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia koniecznych zmian zasad rachunkowości.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie.
Zmiany w polskim prawie bilansowym

 • Cel szkolenia
 • Zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.
 • Zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.
 • Omówienie istotnych kwestii regulowanych nowymi krajowymi standardami rachunkowości (KSR nr 10) i stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości
 • Zmiana do KSR nr 7 obowiązująca od 1 stycznia 2016 r.

2. Zmiany w MSSF zatwierdzone przez UE, które są obowiązujące dla sprawozdań finansowych sporządzanych za 2016

 • Zmiany do MSSF 11 dotyczące nabycia udziału we wspólnej działalności.
 • Zmiany do MSR 16 i MSR 38 dotyczące amortyzacji.
 • Zmiany do MSR 27 dot. metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych.
 • Ulepszenia do MSSF (cykl 2012-2014).
 • Inicjatywa dotycząca ujawnień – zmiany do MSR 1.
 • Zmiany do MSR 16 oraz MSR 41– rolnictwo: uprawy roślinne.
 • Zmiany do MSR 19 – programy określonych świadczeń: składki pracownicze

3.      Zmiany w MSSF Zmiany w MSSF, które będą obowiązujące dla sprawozdań finansowych sporządzanych za 2017

 • Zmiana do MSR 12: Ujęcie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu niezrealizowanych strat.
 • Inicjatywa dotycząca ujawnień – zmiana do MSR 7.
 • Zmiana do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28: Jednostki inwestycyjne – zastosowanie wyjątku od konsolidacji

4.      Inne zmiany w MSSF

 • MSSF 9 „Instrumenty finansowe”.
 • MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”.
 • MSSF 16„Leasing”.
 • MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności”.
 • Zmiana do MSSF 10 i MSR 28: Sprzedaż lub wniesienie aktywów między inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnikiem wspólnego przedsięwzięcia

PROWADZĄCY:

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa, Starszy Menedżer w Dziale Audytu i Doradztwa Księgowego PwC.

Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych i doradztwie na rzecz spółek leasingowych i funduszy inwestycyjnych oraz innych instytucji rynku kapitałowego i sektora finansowego.

Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z zakresu polskich zasad rachunkowości, jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Charakteryzuje ją bardzo dobra znajomość regulacji prawnych oraz zasad funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego w Polsce.

Posiada polskie kwalifikacje biegłego rewidenta, wpisana do Rejestru biegłych rewidentów.

Prowadziła liczne szkolenia, zarówno dla pracowników jak i klientów PwC.

Obecnie (od 2010 r.) jest członkiem zespołu technicznego PwC i specjalizuje się w obsłudze sektora finansowego oraz MSSF. Bierze udział w dyskusjach globalnych na temat zmian i nowych standardów MSSF.

LICZBA UCZESTNIKÓW:

Liczba uczestników w grupie ograniczona do 20 osób, aby zapewnić jak najlepszą interaktywność.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 

 • 295 zł + 23% VAT (specjalna cena dla Biegłych Rewidentów)
 • 695 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz dyplom ukończenia szkolenia.

Rabat*: -10% w przypadku zapisu co najmniej 2 osób z jednej firmy lub zapisu na co najmniej 2 szkolenia Akademii PwC.

*Rabaty nie dotyczą szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów

Godziny zajęć: 9:00-16:00

Termin nadsyłania zgłoszeń: upływa 3 dni przed planowaną datą szkolenia.

Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 3 dni przed datą szkolenia.

Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu szkolenia.