Aplikacja wspierająca zgodność z MSSF 9 dla branży niefinansowej

Wypełnij wymogi MSSF 9

Test klasyfikacji aktywów dłużnych (SPPI)

Ocena instrumentów finansowych wg kryteriów testu SPPI - ang. solely payments of principal and interest, czyli warunku płatności tylko kapitału i odsetek 

Strata oczekiwana

Oszacowanie oczekiwanej straty w przypadku analizy indywidualnej wiąże się z koniecznością oceny sytuacji finansowej drugiej strony umowy

 

Aplikacja do MSSF 9 stworzona na bazie arkuszy MS Excel jest prosta w obsłudze i intuicyjna dla użytkownika.

Nie wymaga instalacji żadnego innego oprogramowania, czy ingerencji ze strony działu IT.

Na etapie przekazywania aplikacji zapewniamy warsztaty wprowadzające w zakresie zastosowania standardu MSSF 9, a później dodatkowe bieżące doradztwo. 

 

loading-player

Playback of this video is not currently available

Oceń aktywa finansowe w aplikacji do MSSF 9 dla branży niefinansowej

Wykonaj test SPPI

 1. Formularz SPPI – zawiera zestaw pytań pozwalających na dokonanie oceny, czy dany instrument finansowy, np. pożyczka, spełnia warunek „płatności tylko kapitału i odsetek”
 2. W zależności od udzielonych odpowiedzi:
  • instrument spełnia test i jest dalej wyceniany metodą kosztu zamortyzowanego;
  • instrument nie spełnia testu, w wyniku czego następuje konieczność przeprowadzenia benchmark testu; lub
  • instrument nie spełnia testu, w wyniku czego następuje konieczność jego wyceny do wartości godziwej.

View more

Oszacuj oczekiwaną stratę kredytową należności handlowych

 1. Narzędzie dokonuje analizy historii spłat faktur;
 2. Użytkownik zamieszcza z systemu księgowego jedynie podstawowe dane dotyczące faktur handlowych;
 3. Na podstawie zamieszczonych danych – uzyskujemy oczekiwane poziomy odpisów dla danej grupy należności.

View more

Oszacuj wartość godziwą lub oczekiwaną stratę kredytową pożyczki lub innych instrumentów finansowych

Wartość godziwa

 1. Moduł ten pozwala na dokonanie oceny drugiej strony umowy na podstawie danych finansowych…
 2.  …a następnie – na bazie uzyskanej oceny – oszacowanie rynkowej stopy dyskontowej, która powinna posłużyć do zdyskontowania oczekiwanych przepływów pieniężnych.

Oczekiwana strata kredytowa

 1. Narzędzie dokonuje analizy ryzyka związanego z drugą stroną umowy – na moment rozpoznania instrumentu, jak i na dany dzień bilansowy;
 2. Dzięki formularzowi w narzędziu, po udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań – uzyskamy możliwość klasyfikacji danego instrumentu do Stopień 1, Stopień 2, Stopień 3.
 3. Otrzymanym wynikiem jest decyzja dotycząca wysokości szacunkowego odpisu, który należy ująć w księgach w danym roku obrotowym.

View more

Oceń istotność różnicy między wyceną udziałów mniejszościowych metodą kosztu historycznego a wyceną metodą wartości godziwej

 1. Narzędzie dokonuje uproszczonej analizy mnożnikowej na podstawie wskaźników branżowych;
 2. Dzięki narzędziu możliwe jest wstępne oszacowanie, czy różnica między wyceną metodą kosztu historycznego a szacunkiem wartości godziwej jest istotna, a tym samym, czy konieczne jest dokonanie osobnej, kompleksowej wyceny do wartości godziwej.

View more

Sprawdź, jak aplikacja odpowiada na główne wymogi MSSF 9

Obejrzyj nagranie z webinarium

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Podgórna

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681

Bartłomiej Duchnowski

Bartłomiej Duchnowski

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 722

Obserwuj nas