Przejście z MSR 17 na MSSF 16 w 4 krokach

19/09/18

Jak podejść do zmiany, aby być gotowym na 1 stycznia 2019 r.?

Projekt wdrożenia MSSF 16 może okazać się skomplikowany dla spółek, które posiadają dużo umów najmu, dzierżawy czy leasingu.

Dotychczasowy sposób zarządzania tymi umowami może okazać się niewystarczający, aby prawidłowo rozpoznać prawo do użytkowania aktywa i korespondujące zobowiązanie w sprawozdaniu finansowym zgodnie z nowymi regulacjami.

Czasu na dostosowanie zostało niewiele.

 


Jak efektywnie podejść do projektu
wdrożenia MSSF 16?

 

Krok 1 

Kontrakty

Projekt przejścia na MSSF 16 należy rozpocząć od uporządkowania wszystkich umów leasingowych w firmie

Ten etap projektu obejmuje:

 • Ustalenie, jakie umowy są objęte zakresem MSSF 16
 • Zlokalizowanie umów w firmie, zbadanie ich kompletności i formatu
 • Stwierdzenie, jakie rodzaje umów najmu/dzierżawy i ile umów w naszej firmie będzie objętych zakresem projektu

Krok 2

Dane

Kluczową rolę w procesie przejścia na MSSF 16 odgrywają dane określające warunki umowy – na ich podstawie wyliczane są wartości rozpoznawanych aktywów i pasywów.

Ten etap projektu obejmuje:

 • Zbieranie umów najmu z wielu źródeł
 • Automatyczne lub ręczne przenoszenie kluczowych informacji do postaci cyfrowej
 • Identyfikacja luki w danych i ich uzupełnienie o dane niezbędne dla MSSF 16

Krok 3

Zarządzanie umowami

Należy zaprojektować nowe procesy biznesowe, które pozwolą na sprawne zarządzanie umowami – tak, aby każda nowa umowa lub każda modyfikacja warunków dotychczasowej umowy znalazła swoje odzwierciedlenie w danych.

Ten etap projektu obejmuje:

 • Sprawdzenie poprawności, jakości i kompletności danych
 • Konfiguracja systemu do zarządzania kontraktami leasingowymi
 • Migracja danych do docelowego narzędzia
 • Zaprojektowanie procesów biznesowych i kontroli wokół narzędzia i zmian w umowach

Krok 4

Narzędzie do leasingu

Dobrym rozwiązaniem jest wdrożenie dedykowanego narzędzia IT wspierającego zarządzanie umowami i niezbędne kalkulacje.

Dedykowany program z odpowiednimi algorytmami zapewni:

 • rachunkowość i sprawozdawczość zgodną z MSSF 16
 • prawidłowe obliczanie zobowiązań i kosztów leasingu oraz prawa do użytkowania aktywa i jego amortyzacji
 • odpowiednią klasyfikację zobowiązań i aktywów
 • informacje do ujawnień dot. zapadalności zobowiązań


 


Gotowy na raportowanie leasingu!Masz odpowiednie informacje finansowe, aby:

 • Kompletnie i poprawnie zaksięgować wpływ standardu na bilans otwarcia (BO) i kolejne okresy
 • Łatwo i prawidłowo skonsolidować dane
 • Zapewnić odpowiednie planowanie i budżetowanie (w zakresie kosztu amortyzacji i przepływów ze zobowiązań)
 • Sporządzić kompletne i poprawne raportowanie zewnętrzne i wewnętrzne
 • Dostarczyć dane o dobrej jakości i szczegółowości dla kontrolingu


 

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Podgórna

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681

Anna Wójtowicz

Anna Wójtowicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 447

Obserwuj nas