Polityka prywatności

Zobowiązanie PwC w sprawie ochrony prywatności

Wprowadzenie

Ochrona prywatności jest w PwC Polska sp. z o.o. (dalej „PwC Polska” lub „my”) traktowana szczególnie, a niniejsze oświadczenie szczegółowo opisuje nasze podejście do tych kwestii. Korzystając z tej strony i podając swoje dane osobowe, zgadzają się Państwo na wykorzystanie tych danych przez PwC Polska zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia o zachowaniu poufności. W przypadku pytań dotyczących kwestii ochrony prywatności, prosimy o kontakt mailowy na adres privacypl@pl.pwc.com

Zbieranie danych

Zbieramy wyłącznie dane osobowe i informacje, dobrowolnie w tym celu podawane przez osoby odwiedzające naszą stronę internetową. Od osób odwiedzających naszą stronę uzyskujemy ograniczone dane, obejmujące imię i nazwisko, stanowisko, adres firmy, adres email, numer telefonu i faksu. Dane osobowe są zazwyczaj zbierane w celu:

  • Rejestracji w zakresie niektórych usług na stronie internetowej
  • Zapytania o dalsze informacje
  • Przekazania zamówionych materiałów
  • Przyjęcia życiorysu

Osoby odwiedzające naszą stronę mogą również wysyłać do nas wiadomość za jej pośrednictwem. Wiadomości zawierają login i adres email użytkownika oraz dodatkowe informacje, na których zawarcie we wiadomości użytkownik wyraził zgodę.

Wykorzystanie danych

W przypadku przekazania nam danych osobowych, wykorzystamy je zgodnie z celem ich przekazania, określonym w momencie ich przekazania (lub gdy jest oczywisty w kontekście przekazania danych). Przykładowe cele wykorzystania danych podane są w sekcji „Zbieranie danych” powyżej. Państwa dane, mogą zostać również wykorzystywane do kontaktu w celu przekazania informacji o działalności PwC Polska, świadczonych usługach i wydarzeniach lub innych informacji, które mogą Państwa zainteresować; mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania takich informacji kontaktując się z nami w sposób podany poniżej w sekcji „Rezygnacja z subskrypcji”.

Na naszych stronach internetowych nie zbieramy ani nie przetwarzamy danych identyfikacyjnych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych ani nie rozsyłamy wiadomości w imieniu osób trzecich.

Administrator danych

PwC Polska sp. z o.o. (z siedzibą przy ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa, Polska) jest administratorem wszelkich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem tej strony internetowej i przetwarza te dane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) z późn. zm.

Ujawnianie osobom trzecim

Uwzględniając wartość Państwa danych stosujemy wszelkie niezbędne środki, aby je chronić podczas ich przetwarzania.

Dane osobowe, które zostały przekazane firmie PwC Polska, mogą być ujawniane innym firmom należącym do sieci PricewaterhouseCoopers, jeśli jest to niezbędne do realizacji celu, w jakim osoba odwiedzająca naszą stronę podała te dane. Państwa dane osobowe mogą również być przekazywane usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje dla PwC Polska, w tym firmom świadczącym usługi informatyczne, zarządzania tożsamością, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych krajów. Mogą to być kraje nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub takie, które nie posiadają przepisów zapewniających szczególną ochronę danych osobowych. Przekazując dane osobowe za pośrednictwem tej strony, odwiedzający wyraża jednoznaczną zgodę na przekazywanie tych danych w celu realizacji jego dobrowolnych zgłoszeń.

PwC Polska sp. z o.o. może ujawnić Państwa dane osobowe organom nadzorującym przestrzeganie prawa, regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane firmom należącym do sieci PricewaterhouseCoopers ani osobom trzecim w celach wtórnych lub niezwiązanych z zasadniczym celem podania tych danych, o ile w momencie uzyskania danych nie zaznaczono inaczej. Jeśli istnieje możliwość, że dane te zostaną przekazane, osoba odwiedzająca stronę zostanie najpierw poproszona o zgodę.

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy ogólnie przyjęte standardy bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, aby chronić dane osobowe i informacje przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. W szczególności zapewniamy przestrzeganie wszystkich stosownych zobowiązań do zachowania poufności oraz technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu i niezgodnemu z prawem ujawnianiu i przetwarzaniu takich informacji i danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Dostęp do identyfikacyjnych danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy PwC Polska, którzy zgodzili się zachować poufność tych danych. Zgodnie z polityką PwC Polska, do ochrony danych stosowana jest technologia SSL/TLS (secure socket layer/transport layer socket) przeznaczona do ochrony transmisji danych przez Internet.

Dostęp do informacji

Jeśli chcą Państwo zaktualizować dane osobowe podane za pośrednictwem tej strony, prosimy zrobić to przez stronę, na której pierwotnie dokonali Państwo rejestracji lub wysłać do nas email na adres privacypl@pl.pwc.com

Nie przyjmujemy odpowiedzialności za bieżącą weryfikację aktualności przechowywanych danych osobowych. W miarę możliwości, gdy firma PwC Polska zostanie powiadomiona o tym, że dane osobowe podane za pośrednictwem strony internetowej są już nieaktualne, dokona odpowiednich korekt na podstawie zaktualizowanych informacji podanych przez zweryfikowanego użytkownika.

W razie potrzeby szczegółowych informacji, które podali nam Państwo za pośrednictwem tej strony, mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do tych informacji i mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z powyższego adresu email. Możemy pobrać opłatę za dostęp zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rezygnacja z subskrypcji

W przypadku chęci zrezygnowania z otrzymywania korespondencji lub rejestracji, użytkownik może skorzystać z instrukcji podanych na odpowiedniej stronie lub w wiadomościach przesyłanych przez nas osobom odwiedzającym naszą stronę, albo wysłać do nas email na adres privacypl@pl.pwc.com

Przechowywanie danych

Dane osobowe przekazane nam przez Państwa będą przechowywane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane lub wynikający z przepisów.

Na przykład, dane kontaktowe osób odwiedzających stronę (np. informacje wygenerowane podczas rejestracji potrzebnej do uzyskania dostępu do określonych obszarów na stronie) będą przechowywane przez okres potrzebny do pełnej realizacji zlecenia lub do momentu, w którym użytkownik zażąda od nas usunięcia tych informacji. Informacje z list mailingowych, posty w dyskusjach i wiadomości email są przechowywane wyłącznie przez okres uważany za potrzebny do realizacji zleceń użytkowników.

Pliki cookie

Używamy małych plików tekstowych zwanych „cookies”, które są umieszczane na twardych dyskach Państwa komputerów, aby pomóc w zapewnieniu bardziej spersonalizowanej obsługi. Korzystanie z cookies jest obecnie standardową procedurą stosowaną przez większość portali internetowych. Jeśli jednak korzystanie z nich Państwu nie odpowiada, większość przeglądarek umożliwia swoim użytkownikom rezygnację z używania plików cookie. W takiej sytuacji nie mogą Państwo dokonać tej rejestracji, jak również inne funkcje strony mogą nie działać prawidłowo. Po zakończeniu wizyty na naszej stronie użytkownik zawsze może usunąć plik cookie ze swojego systemu, jeśli ma takie życzenie. Szczegółowe informacje w tym zakresie znaleźć można na stronie o plikach cookies.

Obserwuj nas