Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób kontaktujących się z nami

Wykonując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub inna spółka z sieci PwC, do której składasz zapytanie - lista spółek, z siedzibą w Warszawie (00-633)  przy ul. Polnej 11 lub (dalej jako: PwC lub administrator). 
 2. Dane osobowe administrator  będzie przetwarzał w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes PwC.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem następujących odbiorców:
  1. innym Firmom PwC tj. podmiotom powiązanym z administratorem w sieci firm PricewaterhouseCoopers. Informacje na temat lokalizacji Firm PwC są dostępne na stronie internetowej. Administrator może przekazać dane osobowe innym Firmom PwC w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PwC, o którym mowa w pkt 2;
  2. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi lub dostarczające towary lub informacje w tym usługi IT, (np. przetwarzanie danych, zarządzanie zasobami, dostawcy systemów informatycznych), w zakresie w jakim ma to zastosowanie do działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie;
  3. podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa np. organy nadzoru, organy ścigania czy sądy.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. Państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na podstawie:
  1. art. 45 ust. 1 RODO – decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja);
  2. art. 46 ust. 2 lit. c) RODO – standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (w przypadku pozostałych państw).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez PwC do czasu zakończenia sprawy, która jest przedmiotem zapytania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po upływie wskazanych okresów administrator będzie przechowywał dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez okres przedawnienia roszczeń.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.