Podatek u źródła (WHT)

Kompleksowe usługi dla Twojej firmy

Potrzebujesz przeprowadzić analizę rzeczywistego właściciela?
Potrzebujesz przygotować przegląd podatkowy WHT?
Obawiasz się kontroli podatkowej?
Nie wiesz, czy możesz zastosować zwolnienie z podatku u źródła?

 

Zapytaj o wsparcie w zakresie podatku u źrodła

Zmiany w przepisach o podatku u źródła

W 2019 roku rozpoczęła się modyfikacja przepisów dotyczących poboru podatku u źródła (“WHT”) w Polsce. Począwszy od 2022 roku obowiązujący dotychczas mechanizm zwolnienia u źródła (ang. relief at source) został częściowo zastąpiony mechanizmem obowiązkowego poboru oraz ewentualnego zwrotu (ang. pay and refund). W rezultacie znacznej zmianie uległ zarówno zakres obowiązków płatnika WHT, od którego wymaga się dochowania należytej staranności, jak i jego odpowiedzialność (z uwagi na wprowadzenie dodatkowych sankcji).

Jednocześnie wejście w życie części przepisów było wielokrotnie odraczane rozporządzeniami, które również zmieniały zakres ich obowiązywania. Same przepisy były kilkakrotnie nowelizowane m.in. w zakresie nowego mechanizmu obowiązkowego poboru oraz terminów składania oświadczeń WH-OSC. Dodatkowo niejednolita linia interpretacyjna oraz orzecznicza w zakresie tego, co dokładnie obejmuje wspomniana wyżej należyta staranność, powoduje liczne problemy praktyczne w stosowaniu nowych przepisów o WHT.

Podatek u źródła - pomagamy na każdym etapie działania

Przed dokonaniem płatności

Koncepcja rzeczywistego właściciela (beneficial owner, BO) jest coraz częściej wykorzystywana przez organy podatkowe do podważania zwolnień i obniżonych stawek podatku u źródła (WHT) wobec płatności dywidend, odsetek i należności licencyjnych dokonanych kilka lat wstecz aż do tych z dnia dzisiejszego. Nasze wsparcie będzie polegało na:

 • Przygotowaniu kwestionariusza oraz wskazaniu dokumentów i informacji, które powinny być zgromadzone w celu potwierdzenia spełnienia warunku rzeczywistego właściciela.
 • Przeprowadzeniu niezależnej weryfikacji mającej na celu wydanie oceny, czy spełniony jest warunek rzeczywistego właściciela oraz czy odbiorca płatności dysponuje adekwatną substancją biznesową.
 • Przygotowaniu podsumowania wyników z analizy oraz rekomendacji w formie dostosowanej do państwa potrzeb, tj. zwięzłego komentarza mailowego, pisemnego memorandum, defence file’a dla potrzeb uzasadnienia decyzji o złożeniu formularza WH-OSC lub tzw. “Should level opinion”, którą można wykorzystać np. dla potrzeb ubezpieczenia od ryzyka związanego z podatkiem u źródła.

Opinia o stosowaniu preferencji jest dokumentem potwierdzającym formalne uprawnienie podatnika do stosowania zwolnienia lub preferencji w podatku u źródła.

W ramach naszego wsparcia w przygotowaniu Opinii WHT przeprowadzamy weryfikację stanu faktycznego, w szczególności substancji biznesowej oraz statusu odbiorcy płatności jako beneficjenta rzeczywistego. Opinia wydana w oparciu o wniosek przygotowany przez nas pozwala ograniczyć ryzyko późniejszego sporu z organami podatkowymi w razie kontroli oraz ryzyko karno-skarbowe po stronie członków zarządu.

Nasze wsparcie w zakresie przygotowania i złożenia wniosków o Opinie WHT do polskich organów podatkowych obejmuje:

 • Przygotowanie projektu wniosku (w języku polskim)
 • Zgromadzenie niezbędnych dokumentów (załączników do wniosku) oraz zorganizowanie ich tłumaczenia na język polski
 • Wsparcie w złożeniu wniosku do polskich organów
 • Odpowiadanie na ewentualne dodatkowe pytania urzędu w oparciu o udzielone pełnomocnictwo

Wspieramy podatników w weryfikacji procesu należytej staranności.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Obecny mechanizm poboru podatku u źródła („WHT”) nakłada na płatników obowiązek dochowania i udokumentowania należytej staranności poprzez zweryfikowanie odbiorcy płatności (niezależnie od natury płatności i kwoty) oraz zebranie odpowiednich informacji i dokumentów uzasadniających stosowanie preferencji.

W praktyce, z uwagi na brak definicji, liczne modyfikacje przepisów, rozbieżności interpretacyjne oraz brak oficjalnych wytycznych, proces dochowania należytej staranności jest wysoce problematyczny i czasochłonny. Spisywanie skomplikowanych procedur w tym zakresie staje się kosztowne i nieefektywne. Oferujemy kompleksowe wsparcie bazując na bogatym doświadczeniu zdobytym przez naszych ekspertów w projektach merytorycznych (opinie, analizy, postępowania), technologicznych dotyczących tworzenia dedykowanych narzędzi oraz aplikacji a także zdobytym w toku pracy u klientów. Oferujemy m.in.

 • Analizę płatności (tzw. health check) - Przegląd dokumentów, rozmowy z pracownikami celem kwalifikacji płatności i wskazania wymaganych dokumentów i informacji.
 • Licencję na WHT Navigator - Cyfrowe narzędzie do efektywnego dokumentowania należytej staranności (raport generuje się jednym kliknięciem).
 • Konfigurację procedury - konfigurację WHT Navigatora przez ekspertów PwC w oparciu o pozyskane dokumenty i informacje.
 • Bieżące wsparcie - Abonament, w ramach którego udzielamy bieżącego wsparcia oraz zmian w konfiguracji procedury.

Po dokonaniu płatności

Prowadzimy przegląd płatności dokonanych przez Państwa na rzecz osób niebędących polskimi rezydentami podatkowymi. W celu oceny charakteru transakcji dokonywanych przez Państwa oraz ustalenia możliwości zastosowania zwolnienia lub obniżonych stawek WHT wynikających z poszczególnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub przepisów ustawy o CIT:

 • Przygotujemy kwestionariusz zawierający pytania do Państwa oraz do odbiorcy płatności, jak również listę dokumentów, których weryfikacja  pozwoli nam ocenić, czy dany odbiorca płatności może skorzystać z określonej płatności;
 • Przeprowadzimy szczegółową analizę ogólnych przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania ("GAAR") oraz tego, czy przepisy te mogą mieć zastosowanie przy ocenie kwalifikowalności do preferencyjnego systemu WHT;
 • Dokonamy przeglądu i podsumowania aktualnie zmieniających się wyroków sądowych w podobnych sprawach;
 • Przeprowadzimy przegląd faktów i okoliczności (w tym dokumentów korporacyjnych) w celu oceny, czy spełnione są wymogi określone w polskim systemie WHT;

Na podstawie otrzymanych dokumentów i/lub informacji ustalimy czy w odniesieniu do każdej oddzielnej transakcji zastosowano odpowiednią stawkę WHT (lub zwolnienie z WHT). Na tym etapie zweryfikujemy również, które transakcje kwalifikują się do obowiązku złożenia formularzy ORD-U. W przypadku stwierdzenia przez nas nieprawidłowości w zakresie podatku u źródła w odniesieniu do poszczególnych transakcji, ustalimy prawidłową kwotę podatku u źródła do zapłaty (z uwzględnieniem odpowiednich kursów wymiany walut) wraz z odsetkami karnymi.

Podatek u źródła budzi w ostatnich latach szczególne zainteresowanie organów podatkowych. Dynamicznym zmianom podlegają nie tylko same przepisy, ale również praktyka ich stosowania. Jest to również obszar szczególnie weryfikowany przez fiskusa i spodziewamy się, że w 2024 r. liczba kontroli w tym zakresie będzie w dalszym ciągu rosła. Eksperci PwC szacują, że poziom ustaleń w WHT w ramach kontroli celno-skarbowych w ostatnich 5 latach przekroczył 1 miliard zł.

Jednocześnie, jak wynika z oficjalnej informacji o działalności sądów administracyjnych w 2022 roku, Wojewódzkie Sądy Administracyjne uwzględniły aż 30 proc. skarg na rozstrzygnięcia organów skarbowych.

W ramach naszego wsparcia świadczone usługi mogą objąć w szczególności:

 • Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące wszelkich ewentualnych kwestii oraz zapytań podnoszonych przez organy podatkowego w toku kontroli.
 • Analizę oraz przygotowanie wymaganych pism, w tym szczególnie odpowiedzi na wezwania, protokoły, wnioski, wyjaśnienia i odwołania do odpowiednich organów podatkowych.
 • Reprezentowanie w oparciu o pełnomocnictwo przed organami podatkowymi (przy składaniu pism oraz w kontaktach z przedstawicielami organów).
 • Wsparcie w zakresie opracowania alternatywnych / ugodowych metod zakończenia sporu na możliwie wczesnym etapie (tj. przed wystąpieniem na drogę sądową).
 • Doradztwo i wsparcie w zakresie ryzyk związanych z potencjalnymi sankcjami karno-skarbowymi.
 • Wsparcie w toku postępowania sądowoadministracyjnego, w tym przygotowywanie skarg, skarg kasacyjnych oraz innych pism procesowych, jak również reprezentowanie spółki na rozprawach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

WHT Refund Solution to usługa wspierająca podatnika w zakresie postępowania nadpłatowego w podatku u źródła. 

Przedmiotowa usługa obejmuje weryfikację zasadności złożenia wniosku, jego przygotowanie oraz reprezentację płatnika lub podatnika w postępowaniu zwrotowym. Dzięki WHT Refund Solution mają Państwo możliwość ciągłego monitorowania postępów związanych z procesem zwrotu środków oraz interaktywną współpracę z PwC. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Wnioski o zwrot podatku pobranego u źródła od odsetek i należności licencyjnych płaconych do podatników ze stratą (w oparciu o niezgodność lokalnych przepisów z prawem UE oraz orzecznictwo TSUE) 

22 listopada 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie (Sofina, C-575/17), w którym stwierdził naruszenie prawa UE w sytuacji, gdy spółka niebędąca rezydentem Francji, otrzymując daną płatność podlega opodatkowaniu u źródła (tj. na zasadach zryczałtowanych), podczas gdy spółka będąca rezydentem Francji, otrzymując taką samą płatność, opodatkowuję ją na zasadach ogólnych. Oznacza to, że ta spółka zapłaci podatek wyłącznie w sytuacji, gdy jej wynik będzie dodatni. W praktyce, jeśli obie spółki (krajowa oraz zagraniczna) wykazują straty, lub mają wystarczające koszty uzyskania przychodu, spółka krajowa (rozliczająca się na zasadach ogólnych) nie zapłaci podatku, podczas gdy spółka zagraniczna (od której pobiera się podatek u źródła) musi zapłacić podatek.

O ile przedmiotowy wyrok dotyczył dywidend (które w polskich przepisach podlegają opodatkowaniu u źródła niezależnie od tego, czy wypłacane są do rezydentów, czy do nierezydentów), konkluzje z niego płynące znajdują naszym zdaniem zastosowanie do płatności odsetkowych oraz licencyjnych. W takim bowiem przypadku nierezydenci otrzymujący takie płatności z Polski (o ile nie korzystają ze zwolnienia) podlegają opodatkowaniu u źródła (tj. bez możliwości rozliczenia z ewentualnymi stratami w kraju siedziby) podczas gdy rezydenci rozliczają je na zasadach ogólnych (tj. z możliwością ewentualnego rozliczenia z wykazanej straty).

W ramach naszego wsparcia oferujemy przeprowadzenie kompleksowej analizy możliwości wykorzystania uprawnień wynikających z przedmiotowego orzeczenia TSUE w ramach Państwa działalności.

Oferujemy także wsparcie w postaci przygotowania oświadczenia WH-OSC wraz z instrukcją, jak je złożyć oraz informacją o najczęściej pojawiających się błędach i sugestią ich potencjalnego rozwiązania.

Złożenie oświadczenia WH-OSC jest jedną z dwóch opcji (obok otrzymania opinii o stosowaniu preferencji WHT) pozwalających na niestosowanie obowiązującego od 2022 roku mechanizmu “pay and refund” przy wypłatach powyżej 2 mln PLN w ciągu roku na rzecz danego kontrahenta. 

Nasze doświadczenie pokazuje, że podczas pierwszego składania oświadczenia mogą pojawić się różne problemy natury technicznej, które sprawią, że nie zostanie ono złożone w sposób prawidłowy.

Dlaczego PwC?

Doświadczenie

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy posiadają zarówno bogatą wiedzę teoretyczną, jak również praktyczne doświadczenie w obszarze międzynarodowych transakcji podatkowych.

Kompleksowe wsparcie

Wspieramy w każdym obszarze podatku u źródła, zarówno przed dokonaniem płatności, jak i po niej, w przeglądach WHT, czy działaniach związanych z wystąpieniem o zwrot nadpłaconego podatku.

Współpraca międzynarodowa

Jesteśmy częścią globalnej organizacji, dlatego jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie biznesowe potrzeby przedsiębiorstw.

Ograniczenie ryzyka

Dokonujemy przeglądu podatkowego i proponujemy metody minimalizacji poziomu potencjalnego ryzyka.

Źródła wiedzy

Webinaria

Playback of this video is not currently available

55:41

Agata Oktawiec, Paweł Wielgoławski

Z końcem września Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwany, nowy projekt objaśnień podatkowych dotyczących poboru podatku u źródła. Obejrzyj nagranie z webinarium i dowiedz się co to oznacza dla podatników.

Długość: 55:41

Playback of this video is not currently available

59:50

Karol Dziedzic, Paweł Wielgoławski

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium, podczas którego eksperci PwC omówili nowe przepisy w zakresie podatku u źródła oraz powiedzieli jak przygotować się na kontrolę w tym obszarze.

Długość: 59:50

Playback of this video is not currently available

58:06

Karol Dziedzic, Paweł Wielgoławski

Na skutek licznych zmian wprowadzonych w przepisach, kontrole w podatku u źródła (WHT) są coraz częstsze i bardziej skrupulatne. Podatnicy muszą być również przygotowani na stosowanie mechanizmu pay&refund, który wejdzie w życie już 1 stycznia 2022 roku. Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium.

Długość: 58:06

Playback of this video is not currently available

57:53

Agata Oktawiec, Błażej Kuźniacki

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium, którego tematem jest rzeczywisty właściciel i kluczowe aspekty w postępowaniach dotyczących podatku u źródła.

Długość: 57:52


Aktualności

Podatek u źródła

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Agata Oktawiec

Agata Oktawiec

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 864

Michał Małkiewicz

Michał Małkiewicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 605

Wiktor Samborowski

Wiktor Samborowski

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 50 72 44

Obserwuj nas