Nieruchomości

Tylko szybkie i trafne decyzje gwarantują sukces inwestycji na rynku nieruchomości

Wyprzedzaj zmiany i zostań liderem na rynku nieruchomości 

Specyficzne dla tego rynku obszary działalności takie, jak działalność deweloperska, zarządzanie nieruchomościami, pozyskiwanie środków na finansowanie czy opracowywanie optymalnej struktury podatkowej inwestycji, wymagają nie tylko specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin, ale i doświadczenia w ich kompleksowym wdrażaniu.

Dodatkowo, lokalne i międzynarodowe uwarunkowania obejmujące źródła i instrumenty finansowania nieruchomości, a także zmiany w zakresie regulacji podatkowych powodują, że tylko szybkie i trafne decyzje gwarantują sukces inwestycji na rynku nieruchomości.

Zapewniamy wsparcie w opracowywaniu strategii i przygotowywaniu procesów inwestycyjnych, umożliwiając podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych, redukcję kosztów, tworzenie „wartości dodanej” co wpływa na poprawę wyników finansowych. Posiadamy wiedzę i doświadczenie obejmujące wszystkie główne segmenty rynku nieruchomości komercyjnych (segment nieruchomości handlowych, biurowych, magazynowych, hotelowych) oraz nieruchomości mieszkaniowych.

nieruchomości pwc polska

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie


Wspieramy firmy podczas przejęć i fuzji, dywersyfikacji portfela oraz podczas wchodzenia na rynki kapitałowe

Pomagamy osiągnąć zakładane cele szybciej, przy jednoczesnym minimalizowaniu ewentualnych zagrożeń. Posiadamy wiedzę zróżnicowaną zarówno pod kątem specyfiki rynków lokalnych w poszczególnych krajach, jak również z punktu widzenia kompleksowości oferowanych usług.

nieruchomosci

Finansowy, komercyjny oraz podatkowy przegląd due diligence

Oferujemy pełny finansowy, komercyjny oraz podatkowy przegląd due diligence dla firm rozważających nabycie lub sprzedaż poszczególnych nieruchomości, portfeli nieruchomości oraz/ lub zorganizowanych części przedsiębiorstw działających w sektorze nieruchomości. 

Celem przeglądu due diligence w przypadku nabycia jest zapewnienie kupującemu pełnego zrozumienia kluczowych ryzyk związanych z nieruchomością lub spółką, poprzez weryfikację oraz ocenę założeń leżących u podstaw transakcji. Daje to nabywcy kompleksowy obraz transakcj dodatkowo wzmacniając jego pozycję negocjacyjną.

Dowiedz się więcej o due diligence

Due diligence dla Sprzedającego (vendor due diligence) oraz wsparcie Sprzedającego

Vendor due diligence ma za zadanie zidentyfikowanie ewentualnych problemów, na które mogliby zwrócić uwagę potencjalni kupujący oraz zapewnia stronie sprzedającej najbardziej efektywne wyjście z inwestycji. Nasi specjaliści zajmujący się przeglądami vendor due diligence pracują wspólnie z kadrą zarządzającą firmy oraz jej doradcami w czasie trwania całego procesu, zapewniając identyfikację korzyści i zagrożeń oraz szybkie podejmowanie decyzji.

Wielu klientów zwraca się do nas także o wsparcie w procesie sprzedaży własnej firmy lub nieruchomości. Celem takiej analizy jest wskazanie Sprzedającemu problemów związanych z przedmiotem transakcji, jakie może poruszyć przyszły kupujący, zyskując tym samym czas na ich optymalne rozwiązanie.

Z naszych doświadczeń wynika, że wsparcie Sprzedającego może nie tylko przyśpieszyć i ułatwić proces sprzedaży, ale również istotnie zwiększyć przychód z transakcji. Zasadnicza różnica pomiędzy vendor due diligence a wsparciem Sprzedającego polega na tym, że ten ostatni proces zapewnia korzyści wyłącznie Sprzedającemu i jest przeznaczony tylko na jego wewnętrzne potrzeby.

Dowiedz się więcej do due diligence

Doradztwo podatkowe

Usługi podatkowe stanowią integralną część większości transakcji w sektorze nieruchomości i często to właśnie efekty podatkowe są głównymi czynnikami wpływającymi na opłacalność inwestycji. Szczególnie w przypadku dużych przedsięwzięć, planowanie już na etapie negocjacji pozwala na znalezienie optymalnej struktury transakcji dopasowanej do potrzeb zaangażowanych stron.

Nasi licencjonowani doradcy podatkowi współpracują z deweloperami, firmami zarządzającymi nieruchomościami, funduszami emerytalnymi, funduszami typu REIT, firmami ubezpieczeniowymi, bankami oraz wieloma innymi uczestnikami rynku nieruchomości by zapewnić możliwie najkorzystniejszą strukturę podatkową dla zaplanowanych transakcji. Zakres naszych usług podatkowych obejmuje m.in.:

  • przegląd podatkowy typu due diligence,
  • wsparcie Sprzedającego,
  • doradztwo w przypadku międzynarodowych struktur podatkowych,
  • doradztwo podatkowe przy transakcjach krajowych,
  • obsługę zagranicznych funduszy inwestujących w nieruchomości,
  • fuzje i przejęcia, likwidacje i reorganizacje.

Maksymalizacja przepływów po opodatkowaniu jest możliwa dzięki starannemu badaniu, planowaniu i przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Dysponujemy rzetelną wiedzą i doświadceniem we wszelkich aspektach podatkowych transakcji, zarówno przy transakcjach obejmujących pojedyncze nieruchomości, portfele nieruchomości oraz nieruchomości w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Dowiedz się wiecej o doradztwie podatkowym

Wycena

Oferując pragmatyczne podejście do szacowania wartości nieruchomości, zapewniamy najwyższej jakości, niezależne wyceny, które pozwalają firmom prawidłowo zrozumieć wartość posiadanych aktywów oraz zobowiązań, a tym samym podejmować świadome decyzje biznesowe i inwestycyjne. Nasze usługi są ukierunkowane na konkretne potrzeby klienta i mają im towarzyszyć w ocenie projektów deweloperskich, fuzjach i przejęciach, refinansowaniu, restrukturyzacji oraz innych przedsięwzięciach.

Począwszy od wstępnej wyceny aż do momentu wydania końcowego raportu, zapewniamy udział wykwalifikowanych specjalistów zarówno z lokalnymi, jak również z międzynarodowymi uprawnieniami (RICS). Nasi eksperci znają rynek nieruchomości oraz rozumieją złożony wpływ czynników istotnych dla oszacowania wartości.

Dowiedz się więcej o wycenach


Od momentu, gdy nieruchomość staje się elementem majątku firmy, oferujemy usługi z obszaru zarządzania aktywami

Naszym celem jest pomoc w podniesieniu wartości aktywów oraz bieżącym zwiększaniu dochodów generowanych przez nieruchomość (w przypadku nieruchomości inwestycyjnych). Wskazujemy również naszym klientom najbardziej efektywne opcje wyjścia z inwestycji oraz oferujemy nasze wsparcie również na tym etapie.

nieruchomosci

Wsparcie w procesie inwestycyjnym

Przejrzysta i spójna strategia w zakresie inwestycji na rynku nieruchomości umożliwia firmom dostosowanie portfeli nieruchomości do wymagań biznesowych oraz zabezpiecza wartość aktywów w dłuższej perspektywie.

Oferujemy wsparcie w budowie strategii inwestycyjnej na rynku nieruchomości, jak również na każdym etapie procesu inwestycyjnego, w tym m.in. w analizach optymalnego zagospodarowania nieruchomości, wyborze lokalizacji inwestycji, przygotowaniu studium wykonalności, prowadzeniu inwestycji, okresowym przeglądzie portfeli nieruchomości.

W przypadku przedsiębiorstw sprywatyzowanych pomagamy w podejmowaniu działań mających na celu podniesienie wartości posiadanych przez nie nieruchomości.

Wsparcie użytkowników nieruchomości

Efektywne zarządzanie nieruchomościami wpływa na działalność operacyjną przedsiębiorstwa jak też przekłada się bezpośrednio na wynik finansowy. Nieruchomości powinny być kompleksowo zarządzane, począwszy od zdefiniowana założeń biznesowych aż po dostarczanie bieżących usług eksploatacyjnych.

Istota budowania wartości w procesie zarządzania polega na maksymalizacji wyniku poprzez działania własne a jeśli taka jest potrzeba, również przy zarządzaniu zewnętrznym, jednak zawsze uwzględniając nadrzędne cele oraz strategię przedsiębiorstwa.

Usługi dla rynków kapitałowych

Oferujemy wsparcie przy transakcjach na publicznym i niepublicznym rynku kapitałowym, ocenę opcji pozyskiwania finansowania oraz współpracy z inwestorami instytucjonalnymi poszukującymi możliwości ekspansji.

Posiadamy sprawdzone i długotrwałe relacje z instytucjami zapewniającymi finansowanie jak również posiadamy wiedzę w zakresie analizowania możliwości oraz tworzenia kompleksowych opcji pozyskiwania finansowania.

Dowiedz się więcej o rynkach kapitałowych

Finansowanie projektów

Jako czynni uczestnicy rynku, na którym pozyskiwane jest finansowanie inwestycji w nieruchomości, zapewniamy naszym klientom usługi obejmujące pomoc w pozyskiwaniu korzystnych źródeł finansowania zarówno na potrzeby realizacji pojedynczych projektów jak również szerszych zamierzeń inwestycyjnych.

Co więcej, jako podmiot niezależny, który nie jest stroną finansującą, nie preferujemy żadnych konkretnych instrumentów finansowania. Z kolei, z perspektywy instytucji finansujących, nasz usługi polegające na sporządzaniu raportów finansowych na temat potencjalnego kredytobiorcy zapewniają optymalnie wiarygodne i rzetelne dane finansowe.

Dowiedz się więcej o fianansowaniu projektów

Zarządzanie nieruchomościami

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami jest kluczowym elementem wpływającym na efektywne wykorzystanie nieruchomości posiadanych przez firmę jak również na podniesienie ich wartości. Minimalnym wymogiem stawianym dla zarządzania nieruchomościami jest utrzymanie wartości majątku na stałym poziomie.

W naszych usługach idziemy o krok dalej wyznaczając sobie jako cel stałe podnoszenie wartości nieruchomości. By sprostać temu wyzwaniu oraz by lepiej zrozumieć zadania zarządcy nieruchomości, staramy się „wcielić” w jego rolę na każdym etapie cyklu życia danej nieruchomości (włączając w to planowanie i budowę).

Wierzymy, że efektywne funkcjonowanie obiektów jest kluczowym czynnikiem wpływającym na zadowolenie najemców a przez to także na optymalizację przepływów pieniężnych.

Restrukturyzacja, doradztwo dla podmiotów w trudnej sytuacji finansowej

Nieruchomości niedochodowe oraz te generujące wysokie koszty mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na finansową kondycję całego przedsiębiorstwa. Niedochodowość lub potencjalna niedochodowość może wynikać z wielu powodów, np. nieadekwatnej struktury finansowania, złego zarządzania czy nieprzewidzianych zmian zewnętrznych.

Jako rezultat pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstwa, banki, firmy ubezpieczeniowe czy inni inwestorzy stają z kolei przed problemem zagrożonych kredytów czy administrowania portfelem zabezpieczonych takimi kredytami nieruchomości. By nie dopuścić do takiej sytuacji, niezbędna jest restrukturyzacja słabo prosperujących nieruchomości lub całych przedsiębiorstw. 

Dowiedz się więcej o restrukturyzacji

Wsparcie przy projektach inwestycyjnych

Ryzyko, złożoność oraz wysokie nakłady finansowe to nierozłączne cechy dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. Zbyt często zdarza się, że w czasie trwania projektu wzrastają koszty oraz wydłuża się czas realizacji, lub po prostu okazuje się, że efekty przedsięwzięcia coraz bardziej odbiegają od pierwotnych założeń.

Taka sytuacja zagraża wdrażaniu strategii, odwraca uwagę zarządu, może prowadzić do konieczności ubiegania się o dodatkowe finansowanie, a w najgorszym wypadku – może prowadzić do utraty płynności finansowej. Zakończenie przedsięwzięcia inwestycyjnego sukcesem jest najwyższym priorytetem właścicieli firmy, na równi z wprowadzaniem skutecznych narzędzi kontroli oraz zarządzaniem ryzykiem projektu.

Dodatkowo, niezaprzeczalnym faktem jest to, iż każde przedsięwzięcie inwestycyjne jest niepowtarzalne oraz że charakteryzuje się odmiennymi założeniami, zagrożeniami oraz ograniczeniami. To oznacza, że przedsięwzięcia inwestycyjne są z natury rzeczy niepowtarzalne i wymagają elastycznego oraz dynamicznego podejścia w celu zapewnienia dostatecznej kontroli jak również realizacji zgodnej z założeniami.

Audyt oraz doradztwo księgowe

Oferujemy szeroki wachlarz usług zapewniając ich najwyższą jakość. Nasze usługi pozwolą spółkom zarówno sprostać obowiązującym wymogom prawnym, jak i dostarczą informacji na temat najlepszych praktyk w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci uzyskali pełne zrozumienie sytuacji finansowej oraz skutków operacji biznesowych prowadzonych przez spółkę.

Zapewniamy również wsparcie w zakresie usprawnienia systemu wewnętrznego i zewnętrznego raportowania, a także systemu kontroli wewnętrznej, tak aby sprawozdania finansowe oraz inne raporty przygotowywane przez spółki spełniały wymogi prawa. Ponadto wspomagamy naszych klientów w procesie wdrożenia standardów rachunkowości takich jak Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz wykonujemy usługi audytu wewnętrznego.

Dowiedz się więcej o usługach audytorskich

Rewitalizacja oraz doradztwo dla sektora publicznego

W transakcjach na rynku nieruchomości dużą rolę odgrywają podmioty sektora publicznego, z którymi współpraca wiąże się z wypełnieniem wymogów związanych z postępowaniem przetargowym. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie procedur obowiązujących w sektorze publicznym, jego uwarunkowań, priorytetów oraz otoczenia, w jakim funkcjonuje.

Współpracujemy zarówno z prywatnymi jak i państwowymi firmami przy różnego rodzaju zleceniach o charakterze publicznym, jak chociażby budownictwo komunalne, rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej, budowa obiektów sportowych, zamówienia ze strony służby zdrowia. Posiadamy również pełna wiedzę na temat specyfiki związanej z rewitalizacją polskich miast.

Zapewniamy wszechstronne doradztwo poczynając od studium wykonalności a kończąc na szczegółowych planach finansowych i zaangażowaniu w proces negocjacyjny.

Dowiedz się więcej o usługach doradczych dla sektora publicznego


Oferujemy wsparcie prawne, biznesowe i finansowe przy zawieraniu lub negocjacji umowy najmu

Wspieramy również przy projektach z zakresu zarządzania zmianą: analizę kultury organizacyjnej, wdrożenia z zakresu nowych technologii i doradztwo prawne w sprawach pracowniczych.

 

Dowiedz się więcej o usłudze:

#dobrynajempwc

 


Holistyczne rozwiązania ESG dla całościowej transformacji

Oferujemy kompleksowe podejście skrojone na potrzeby sektora nieruchomości, które pomoże Ci określić i wdrożyć strategię ESG.

Strategia ESG dla inwestorów w nieruchomości

Nasi eksperci pomagają inwestorom poprzez włączenie ESG do ich strategii. Bierzemy pod uwagę wymagania interesariuszy i regulatorów. Pomagamy zdefiniować strategiczne cele ESG dla Twojej organizacji i przygotować analizy luk. W ten sposób zapewniamy holistyczną i ukierunkowaną transformację ESG Twojej firmy. Ta transformacja obejmuje oparte na portfelu, aktywne zarządzanie różnymi rodzajami ryzyka, takimi jak ryzyko wynikające ze zmian klimatycznych oraz wymagania inwestorów końcowych w zakresie społecznych aspektów aktywów.

Przegląd due diligence ESG jako część finansowego due diligence

Nasi eksperci przeanalizują czynniki ESG na poziomie aktywów, portfela, i podmiotu. Określimy możliwości poprawy dla aktywów w odniesieniu do zdefiniowanych, specyficznych dla rynku kryteriów ESG.

Green Bonds

Nasi eksperci ds. finansów i nieruchomości doradzą Ci przy planowanej emisji zielonych obligacji. PwC może Ci pomóc na przestrzeni szeregu etapów emisji zielonych obligacji. Oferowane usługi:

  • Analiza dostępnych opcji finansowania

  • Opracowanie 'green bond framework'

  • Wsparcie w przygotowaniu do ratingu ESG, w tym także w przygotowaniu do uzyskania niezależnej opinii (second-party opinion) od zewnętrznej firmy oceniającej ESG

  • Wsparcie w przygotowaniu raportowania w zakresie green bond framework


Nasi eksperci pomogą Twojej organizacji zoptymalizować koszty związane z zarządzaniem umowami najmu.

Z naszym wsparciem Twoja organizacja będzie mogła podejmować lepsze decyzje biznesowe dzięki dogłębnemu zrozumieniu portfela umów najmu, zapewnieniu integralności danych, ograniczeniu ryzyka oraz bardziej ustrukturyzowanemu raportowaniu.

Dowiedz się więcej

nieruchomosci

Świadczenie pełnego zakresu usług miesięcznego oraz rocznego raportowania podatkowego dla spółek z branży nieruchomości.

Naszym celem jest nie tylko terminowe przygotowywanie bieżących rozliczeń podatkowych, ale także bycie Państwa wsparciem w zakresie śledzenia zmian podatkowych wpływających na prowadzoną działalność oraz ochrona wartości inwestycji w długoterminowej perspektywie.

Nasz zespół ekspertów dedykowany spółkom z branży nieruchomości, posiadający wszechstronną wiedzę na temat sprawozdawczości podatkowej oraz ustawodawstwa charakteryzującego sektor nieruchomości, z chęcią wesprze Państwa dostarczając informacji o najlepszych praktykach rynkowych.

Więcej o usługach sprawozdawczości podatkowej

Nasze usługi łączą nowoczesną technologię, efektywność procesów oraz wieloletnie doświadczenie. Wsparcie PwC może przynieść realną zmianę obecnych procesów sprawozdawczości podatkowej poprzez elastyczny model współpracy i możliwość dostosowania się do formatu otrzymywanych danych. Aby sprostać temu wyzwaniu, pracujemy na jednej wspólnej platformie komunikacyjnej – Engagement Center. Engagement Center upraszcza i usprawnia bieżący obieg informacji, umożliwiając stały dostęp do rezultatów naszych prac. Engagement Center umożliwia Państwu i zespołowi PwC wspólne planowanie prac związanych z projektem, wymianę danych i dokumentów oraz monitorowanie postępów prac.

Sprawozdawczość podatkowa nie polega już tylko na składaniu raz w roku zeznania podatku dochodowego dla osób prawnych. Ponieważ organizacje zobligowane są do ciągłego dostosowywania się do zmian związanych z cyfryzacją organów podatkowych, ewolucji prawa podatkowego i zmieniających się warunków gospodarczych, kwestie z zakresu sprawozdawczości podatkowej stają się obecnie strategiczną decyzją biznesową. Usługi z zakresu sprawozdawczości podatkowej dostarczają firmom bieżących informacji mających wpływ na procesy decyzyjne oraz zmniejszają obciążenia związane z koniecznością samodzielnego monitorowania zmian przepisów.

Oferowane usługi sprawozdawczości podatkowej

Możemy pomóc Państwu w wypełnieniu wszystkich obowiązków sprawozdawczości podatkowej, nie tylko w zakresie obsługi CIT i VAT, ale także tych dotyczących podatku u źródła, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych itp. Oprócz obowiązków w zakresie sprawozdawczości podatkowej oferujemy wsparcie w zakresie sprawozdawczości dla celów statystycznych oraz raportowań dla Narodowego Banku Polskiego.

Przeglądy podatkowe dla spółek nieruchomościowych

Podczas przeglądu sprawdzimy poprawność obliczeń podatkowych za wybrane miesiące/lata.

Inne usługi dla spółek nieruchomościowych

Oferujemy również wsparcie w zakresie obowiązków sprawozdawczych dedykowanych w szczególności spółkom z branży nieruchomości, w szczególności obowiązującego od 2022 roku obowiązku raportowania informacji o strukturze grupy nieruchomościowej czy pomoc w zakresie zwrotu minimalnego podatku przychodów z budynków. 

W naszej codziennej pracy ściśle współpracujemy z innymi zespołami branżowymi (takimi jak zespoły transakcyjne oraz zespół cen transferowych) i dzielimy się wiedzą w celu świadczenia zintegrowanych usług sprawozdawczości podatkowej. Pragniemy towarzyszyć naszym Klientom na każdym etapie realizacji wszystkich obowiązków sprawozdawczych, którym podlegają.

Skontaktuj się z nami

Kinga Barchoń

Kinga Barchoń

Partner, Sektor Nieruchomości, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 178

Marta Pabiańska

Marta Pabiańska

Partner, Podatki, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 688

Piotr Wyszogrodzki

Piotr Wyszogrodzki

Partner, PwC Polska

Obserwuj nas