Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze zmianami w unijnych przepisach z 2018r.

RODO to największa zmiana w ochronie danych osobowych od 20 lat

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) jest stosowane wprost. Oznacza to bezpośrednie stosowanie przepisów przez wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. Zastąpiło ono przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.

Firmy miały czas na wdrożenie wymagań rozporządzenia do 25 maja 2018 r. Teraz przedsiębiorcy muszą dbać o zapewnienie zgodności z przepisami – jest to proces ciągły, a nie jednorazowe działanie.

Naruszenie przepisów wiąże się z ryzykiem nałożenia na przedsiębiorstwa kary finansowej do 20 mln euro lub 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa

Najważniejsze zmiany, które wprowadziło RODO

Wdrożenie przepisów RODO zmieniło podejście do ochrony danych osobowych w organizacji. Nowe wymagania obejmują konieczność analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych, dostosowania dokumentacji i procedur do nowych przepisów oraz uwzględnienia szerokich praw osób, których przetwarzane dane dotyczą.

Administratorzy danych muszą być przygotowani do stosowania nowych lub rozszerzonych obowiązków, takich jak:

 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
 • uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania;
 • stosowanie domyślnej ochrony danych osobowych;
 • przeprowadzanie oceny skutków przetwarzania danych;
 • zarządzanie realizacją uprawnień podmiotów danych, w tym prawem dostępu do danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych czy prawem do wycofania zgody;
 • zarządzanie incydentami związanymi z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Jak pomagamy w zakresie RODO?


Wdrożenie RODO w organizacji

 • Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych
 • Analiza luki
 • Analizy ryzyka i skutków dla przetwarzania danych (DPIA)
 • Przygotowanie dokumentów, procedur, analiz
 • Dostosowanie IT/SEC m.in. poprzez opracowanie dokumentacji dot. przetwarzania danych oraz środki organizacyjne i techniczne służące ochronie danych osobowych

Audyt powdrożeniowy

 • Analiza metodyki wdrożenia RODO w organizacji
 • Sprawdzenie kompletności rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzania
 • Analiza procesów biznesowych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych
 • Analiza poziomu dojrzałości organizacji w zakresie zgodności z RODO

Transfery transgraniczne

 • Identyfikacja obszarów, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych poza EOG
 • Opracowanie zasad i wymagań dotyczących bezpiecznego transferu danych osobowych poza EOG
 • Opracowanie wzorów klauzul umownych i innych istotnych dokumentów w celu zapewnienia pełnej zgodności transferu z RODO

kliknij w strzałki powyżej aby powiększyć


Utrzymanie zgodności z RODO

 • Stały system kontroli wewnętrznej w zakresie RODO
 • Radar ryzyka dla Zarządu
 • Cykliczne audyty powdrożeniowe
 • Wsparcie Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer)
 • Wsparcie przy realizacji praw podmiotów danych
 • Weryfikacja dostawców i zarządzanie ryzykiem stron trzecich
 • Analiza wpływu nowych czynności, procesów
 • Aktualizacja dokumentów, procedur
 • Privacy by design dla nowych rozwiązań biznesowych
 • Zarządzanie cyklem życia danych (Data Lifecycle Management)
 • Rekonfiguracja / doskonalenie istniejących rozwiązań bezpieczeństwa IT
 • Analizy zasadności wdrożenia nowych rozwiązań bezpieczeństwa IT
 • Szkolenia – budowanie świadomości
 • Asysta podczas kontroli Organu Nadzorczego

kliknij w strzałki powyżej aby powiększyć


Incydenty bezpieczeństwa

 • Proaktywne zarządzanie incydentami
 • Analiza podatności na incydenty i badanie skuteczności zabezpieczeń (STRIKE)
 • PwC jako Managed Security Service Provider (MSSP) Security Operations Center
 • Wsparcie prawne, bezpieczeństwa informacji oraz usługi śledcze w reagowaniu na incydenty
 • Wsparcie w komunikacji z Regulatorem i podmiotami, których dotyczy incydent

kliknij w strzałki powyżej aby powiększyć


E-learning RODO

Wszechstronne szkolenie online z zakresu RODO oraz bezpieczeństwa danych dla pracowników Twojej firmy, celem którego jest zbudowanie i podniesienie świadomości nt. wymogów rozporządzenia. Dzięki naszemu e-learningowi Twoi pracownicy zdobędą nie tylko teoretyczną prawniczą, ale także praktyczną wiedzę niezbędną do pracy i bezpiecznego postępowania z danymi osobowymi.

kogo dotyczy RODO?

Kogo dotyczy
RODO?

wszystkich​ przedsiębiorców​ przetwarzający​ch​ dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej

do kiedy należy wdrożyć RODO

Co powinieneś robić po wejściu w życie RODO?

ciągle dbać o zapewnienie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych

Jakie kary grożą za niedostosowanie się do RODO

Jakie kary nakłada ustawodawca RODO?

do 20 mln euro lub 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa

Skontaktuj się z nami

Michał Mastalerz

Michał Mastalerz

Prezes PwC w Polsce, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4000

Marcin Makusak

Marcin Makusak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 718

Paulina Komorowska-Mrozik

Paulina Komorowska-Mrozik

Counsel, Head praktyki IP / IT, Danych Osobowych i Konsumentów, Co-head praktyki Konkurencji, radca prawny, PwC Legal, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 777

Obserwuj nas