Wejście na giełdę

Wsparcie dla spółek planujących debiut na giełdzie

Opracowujemy kompleksowe i efektywne modele funkcjonowania firm na rynkach kapitałowych. Wspieramy proces przygotowania do debiutu.

Proces, który musi przejść firma, aby uzyskać status spółki publicznej, wymusza zwiększenie przejrzystości jej działalności oraz przyjęcie długoterminowej strategii biznesowej

Świadczymy usługi dla polskich i zagranicznych spółek zainteresowanych przeprowadzeniem oferty publicznej lub prywatnej papierów wartościowych w Polsce. Współpracujemy także z podmiotami polskimi, które chcą wprowadzić do obrotu lub zaoferować papiery wartościowe na rynkach międzynarodowych, w tym w USA.

Współpracujemy zarówno z małymi podmiotami, które po raz pierwszy występują w roli emitenta na rynku publicznym, jak i z dużymi korporacjami międzynarodowymi, które regularnie korzystają z możliwości finansowania na krajowym i globalnym rynku kapitałowym.

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie transakcji

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa finansowego, począwszy od wsparcia w opracowaniu strategii biznesowej i finansowej oraz w określeniu najwłaściwszej opcji finansowania, poprzez pomoc w wyborze pozostałych doradców i w przygotowaniu prospektu emisyjnego, aż po wsparcie w spotkaniach z inwestorami i w sprzedaży papierów wartościowych. Występujemy w charakterze doradcy zarządu oraz właścicieli, albo w charakterze niezależnego biegłego rewidenta odpowiedzialnego za badanie, przegląd oraz weryfikację informacji finansowych w prospekcie emisyjnym. 

W ramach tych działań wspomagamy również spółki w konwersji sprawozdań finansowych na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), czy też na amerykańskie standardy rachunkowości (US GAAP). Pomagamy im także dostosować strukturę kontroli wewnętrznej oraz system raportowania do wymogów obowiązujących spółki publiczne.

Pomagamy w każdym aspekcie przygotowania spółki do obowiązujących wymagań wobec spółek publicznych:

Audyt i usługi atestacyjne

 • Badania i przeglądy sprawozdań finansowych, w tym wydzielonych/ połączonych sprawozdań finansowych
 • Doradztwo księgowe
 • Konwersja na MSSF
 • Listy poświadczające (comfort letters)
 • Raporty na temat prognoz finansowych lub wyników szacunkowych
 • Raporty na temat informacji finansowych pro forma

IPO

 • Przygotowanie do wejścia na giełdę
 • Zarządzanie procesem lPO
 • Wybór rynku
 • Wymogi dopuszczeniowe, obowiązki bieżące i okresowe
 • Strategia oraz equity story
 • Prezentacja informacji finansowych pro forma
 • Przygotowanie części biznesowych i finansowych prospektu emisyjnego (w tym Przeglądu Sytuacji Operacyjnej i Finansowej)
 • Wybór i praca z bankami inwestycyjnymi l domami maklerskimi
 • Kontakty z organem nadzoru
 • Due diligence finansowe, biznesowe l operacyjne
 • Raporty na temat kapitału obrotowego
 • Raporty na temat procadur raportowania finansowego

Finanse i księgowość

 • Sprawne zamknięcie miesiąca/roku i przygotowanie sprawozdań finansowych
 • Usprawnienia w zakresie raportów zarządu oraz procesów budżetowania
 • Projektowanie i usprawnianie systemów kontroli wewnętrznych
 • Tworzenie centrów usług wspólnych (shared service centres) IT
 • Wybór systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie projektami migracji danych
 • Zarządzanie projektami w ramach integracji/separacji systemów
 • Bezpieczeństwo danych

Nadzór, ryzyko i zgodność

 • Wymogi w zakresie ładu korporacyjnego
 • Wdrożenie zasad ładu korporacyjnego (struktura, polityka i raportowanie)
 • Pomoc w tworzeniu rad nadzorczych i komitetów
 • Ustanowienie funkcji audytu wewnętrznego
 • Ustanowienie funkcji relacji inwestorskich

Wyceny

 • Wycena przedsiębiorstwa
 • Modelowanie finansowe
 • Narzędzia prezentacyjne do analizy wrażliwości i scenariuszy

Corporate Finance

 • Analiza opcji strategicznych (IPO/private equity/dług)
 • Opracowanie i wdrożenie strategii finansowej
 • Modelowania przepływów pieniężnych
 • Organizacja transakcji z inwestorem strategicznym lub finansowym, negocjacje w zakresie finansowania dłużnego, instrumentów pochodnych i hedgingu
 • Doradztwo w zakresie ratingów
 • Restrukturyzacja zadłużenia i negocjacje z wierzycielami

Doradztwo podatkowe

 • Przeglądy podatkowe
 • Analiza efektywnej stawki podatkowej w grupie przed i po lPO
 • Struktura podatkowa grupy, w tym umiejscowienie spółki holdingowej
 • Struktura podatkowa pozyskanego kapitału, jego wykorzystania oraz możliwości w zakresie uznania kosztów transakcji za koszty uzyskania przychodów
 • Strukturyzacja w zakresie cen transferowych
 • Opinie na temat przychodów i kosztów podatkowych
 • Opinie na temat źródeł ryzyka podatkowego
 • Korespondencja z organami podatkowymi

Doradztwo prawne

 • Struktura grupy od strony prawnej z uwzględnieniem jednostek zagranicznych
 • Zakładanie spółek celowych lub joint ventures w Polsce lub za granicą
 • Due diligence prawne
 • Sporządzanie umów dotyczących pożyczek i zabezpieczeń

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Modele wynagrodzeń kadry zarządzającej (z uwzględnieniem aspektów podatkowych)
 • Plany opcyjne
 • Ujawnianie zasad wynagradzania kadry zarządzającej w raportach rocznych

Szkolenia, warsztaty i seminaria

 • Szkolenia i warsztaty na temat lPO
 • Warsztaty z kadrą zarządzającą (strategia, zarządzanie, finanse, logistyka, zarządzanie projektami)
 • Szkolenia z zakresu MSSF i innych zasad rachunkowości
 • Szkolania z zakresu zarządzania relacjami inwestorskimi

Skontaktuj się z nami

Tomasz Konieczny

Tomasz Konieczny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4285

Bartosz Margol

Bartosz Margol

Partner, rynki kapitałowe i raportowanie finansowe, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 855

Obserwuj nas