Sprawozdanie z działalności wg najlepszych praktyk rynkowych

Wymagania rynku odnośnie do komunikacji zewnętrznej spółek giełdowych nigdy dotąd nie były ostrzejsze, co oznacza dla emitentów, że budowanie i utrzymanie zaufania stało się istotnym wyzwaniem 

Inwestorzy oczekują nie tylko komunikacji wyników, ale także rzetelnej samooceny spółki, poznania planów na przyszłość oraz ryzyk związanych z jej działalnością. Wraz z rosnącymi oczekiwaniami rynku sprawozdanie z działalności stało się jednym z najważniejszych narzędzi służącym komunikacji z interesariuszami spółek giełdowych.

Wspieramy polskie spółki giełdowe w przygotowywaniu sprawozdań z działalności (SzD) o najwyższej jakości.

Sprawozdanie z działalności


Dlaczego warto opracować sprawozdanie z działalności (SzD) zgodne z najlepszymi praktykami rynkowymi?

Dowiedz się więcej>>

Dowiedz się więcej>>

Dowiedz się więcej>>

Dowiedz się więcej>>

Dowiedz się więcej>>

Dowiedz się więcej>>

< Back

< Back
[+] Read More

„Nasze rozmowy z inwestorami wskazały na potrzebę zwiększenia jakości raportów okresowych Grupy CCC. W odpowiedzi na te oczekiwania postanowiliśmy gruntownie zmienić formę i zakres naszego sprawozdania z działalności. Obecnie zawiera ono spójny i zrozumiały przekaz, skupiający się na naszych najważniejszych dokonaniach i objaśniający nasz model biznesowy i strategię. Nie mam wątpliwości, że działania te przyczyniły się do korzystnej zmiany w postrzeganiu Grupy CCC.”

Piotr Nowjalis, Członek Rady Nadzorczej CCC S.A.


W jaki sposób wspieramy emitentów w dostosowaniu SzD do najlepszych praktyk na rynku kapitałowym?

Dostosowanie SzD do specyfiki branży, w której działa spółka

Wiele SzD jest opracowywanych głównie w oparciu o wymogi regulacyjne, których zakres jest uniwersalny dla wszystkich emitentów. Wysokiej jakości SzD powinno być natomiast dostosowane do branżowych standardów i tłumaczyć, w jaki sposób przedsiębiorstwo funkcjonuje w swoim otoczeniu. Przeprowadzamy analizę porównawczą spółek z branży oraz przedstawiamy najlepsze praktyki stosowane w kraju i za granicą, a następnie wspieramy emitentów w przygotowaniu SzD z wykorzystaniem tej wiedzy.

Krótszy i prostszy przekaz

Wśród niektórych emitentów panuje przekonanie, że im więcej informacji zostanie ujawnionych w SzD, tym większa będzie jego wartość dla inwestorów. Skutkuje to powstawaniem bardzo obszernych i mało czytelnych dokumentów. Dokonujemy przeglądu struktury SzD i zakresu ujawnień i na tej podstawie pomagamy spółkom zdecydować, które z nich warto pozostawić, a które usunąć bądź zaprezentować w innej formie, w celu uzyskania bardziej czytelnego i zrozumiałego przekazu.

Zaktualizowanie zakresu ujawnień do najnowszych regulacji

Pomagamy dostosować ujawnienia w zakresie Alternatywnych Mierników Wyniku (Alternative Performance Measures) do nowych wytycznych ESMA. Ponadto wspieramy emitentów we wdrożeniu unijnych wymogów dotyczących ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności.

Większa użyteczność analizy operacyjnej i finansowej

Często spotykanym błędem jest sporządzanie analizy finansowej opartej na nieadekwatnych lub mało istotnych pozycjach ze sprawozdania finansowego. Ponadto spółki zbyt rzadko prezentują dane operacyjne, co przejawia się kilkukrotnie większą częstotliwością ujawniania wskaźników finansowych niż niefinansowych. Pomagamy wybrać najważniejsze dla danej spółki elementy ze sprawozdania finansowego oraz wskaźniki finansowe i operacyjne, a następnie odpowiednio dostosować ich prezentację.

Stworzenie szablonu SzD

Stworzenie szablonu SzD który można wykorzystać podczas kolejnych okresów sprawozdawczych. Dzięki naszemu wsparciu zwiększona zostaje efektywność procesu poprzez stworzenie odpowiedniego szablonu SzD, który pozwala skrócić czas potrzebny na jego przygotowanie w kolejnych okresach. Ponadto, opracowane przez nas dedykowane narzędzia IT i aplikacje pomagają zautomatyzować cały proces raportowania, co skutkuje m.in. znaczną oszczędnością czasu oraz zmniejsza ryzyko błędu podczas przygotowywania SzD.

Bardziej atrakcyjna forma wizualna i większa czytelność

Czytelny sposób prezentacji informacji (m.in. z wykorzystaniem odpowiednich diagramów, schematów, wykresów i elementów graficznych) jest istotnym elementem podwyższającym użyteczność i wartość marketingową SzD. Jednocześnie jest to element często zaniedbywany podczas tworzenia raportów okresowych. Na podstawie najlepszych praktyk stosowanych w kraju i za granicą, rekomendujemy odpowiednie rozwiązania w tym zakresie.

Skontaktuj się z nami

Tomasz Konieczny

Tomasz Konieczny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4285

Bartosz Margol

Bartosz Margol

Partner, rynki kapitałowe i raportowanie finansowe, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 855

Kamil Wardzyński

Starszy Menedżer, rynki kapitałowe i raportowanie finansowe, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 815

Obserwuj nas