Narzędzie do konsolidacji sprawozdań finansowych

Usprawnij sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz z działalności, a także raportów zarządczych w wielowalutowych Grupach Kapitałowych

Popraw nadzór nad przebiegiem całego procesu konsolidacji. Strukturyzuje go oraz automatyzuje wybrane działania.

Narzędzie do konsolidacji sprawozdań finansowych to autorskie rozwiązanie PwC, zaprojektowane przez biegłych rewidentów. Składa się z pakietów i arkuszy konsolidacyjnych, które działają w oparciu o MS Excel, są łatwe we wdrożeniu, przyjazne i intuicyjne dla użytkownika oraz znacznie tańsze niż dedykowane systemy do konsolidacji 

Zaimplementowane w nich formuły i makra pozwalają zachować spójność danych i przejrzystość dokonywanych przekształceń, korekt i wyłączeń konsolidacyjnych oraz eliminują ryzyko popełnienia błędu przez użytkownika. 

Podczas każdego projektu narzędzie jest dostosowywane do potrzeb i wymogów oraz specyfiki działalności danej Grupy Kapitałowej, w zgodzie z MSSF lub ustawą o rachunkowości. 

Pracownicy działów finansowo-księgowych dodatkowo otrzymują wsparcie w postaci warsztatów i szkoleń związanych z procesem konsolidacji, a na późniejszym etapie użytkowania mogą korzystać z pomocy dedykowanych pracowników HelpDesk w PwC.

Weryfikacja

Automatyczna weryfikacja prawidłowości danych źródłowych, jak również działań wykonywanych w samym arkuszu konsolidacyjnym i spójności danych w nim zawartych.

Monitorowanie

Możliwość monitorowania statusu wypełnienia pakietów, a także automatycznego porównywania i identyfikacji różnic pomiędzy poszczególnymi wersjami plików.

Edycja

Proste wprowadzanie modyfikacji w ramach grupy kapitałowej, np. dodanie spółki, zmiana metody konsolidacji. Automatyczne tworzenie historii grupy kapitałowej.

Spójność i przejrzystość

Spójne wprowadzanie i usuwanie korekt i wyłączeń konsolidacyjnych. Możliwość wygenerowania listy wszystkich korekt w każdej chwili.

Poznaj możliwości narzędzia do konsolidacji sprawozdań finansowych

Transakcje

Repozytorium danych o transakcjach na kapitałach Możliwość uzgodnienia transakcji wewnątrzgrupowych, a zarazem stworzenie podstawy do korekt konsolidacyjnych

Zestawienie obrotów i sald

Szybkie wprowadzanie danych, dzięki połączeniu z zestawieniem obrotów i sald - możliwość wykorzystania struktury wypełniania not w kolejnych latach.

Bilans otwarcia

Przenoszenie bilansów otwarcia na kolejne okresy.

Waluty

Automatyczne przeliczenie danych jednostek raportujących w innych walutach. Łatwość w zarządzaniu kursami walutowymi, dzięki plikowi zbierającemu dane o kursach walut.

Noty

Łatwość nawigacji pomiędzy notami wraz z możliwością bezpośredniego transferu do ostatecznego sprawozdania w pliku MS Word oraz możliwość ukrycia pustych linii, niewykorzystywanych w danym okresie raportowym.

Raporty

Możliwość tworzenia raportów kwartalnych i rocznych w jednym narzędziu, dzięki opcji wyłączania not.

Uniwersalność

Obsługa kilku języków równocześnie - możliwość zmiany języka narzędzia i sprawozdania jednym kliknięciem. Dowolna ilość wersji językowych w jednym pliku!

Narzędzie odpowiada na najczęstsze wyzwania w procesie konsolidacji:

Duża liczba dublujących się lub niespójnych źródeł danych wykorzystywanych w procesie konsolidacji oraz częste zmiany wprowadzane do danych źródłowych stanowiących podstawę przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych;

Raportowanie danych finansowych przez konsolidowane spółki w różnym układzie, niejednolita prezentacja transakcji gospodarczych na poziomie poszczególnych linii sprawozdania finansowego przez poszczególne spółki podlegające konsolidacji;

Manualne wprowadzanie danych ze spółek konsolidowanych i związana z tym pracochłonna aktualizacja po każdej zmianie;

Brak spójności pomiędzy korektami wprowadzonymi na poziomie bilansu i rachunku wyników a korektami wprowadzanymi do not.

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Podgórna

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681

Anita Bartwicka

Anita Bartwicka

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 264