eConsolidation

ułatwia sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz z działalności, a także raportów zarządczych w wielowalutowych Grupach Kapitałowych

Poprawia nadzór nad przebiegiem całego procesu konsolidacji. Strukturyzuje go oraz automatyzuje wybrane działania.

eConsolidation to autorskie rozwiązanie PwC, zaprojektowane przez biegłych rewidentów. Składa się z pakietów i arkuszy konsolidacyjnych, które działają w oparciu o MS Excel, są łatwe we wdrożeniu, przyjazne i intuicyjne dla użytkownika oraz znacznie tańsze niż dedykowane systemy do konsolidacji 

Zaimplementowane w nich formuły i makra pozwalają zachować spójność danych i przejrzystość dokonywanych przekształceń, korekt i wyłączeń konsolidacyjnych oraz eliminują ryzyko popełnienia błędu przez użytkownika. 

Podczas każdego projektu eConsolidation jest dostosowywane do potrzeb i wymogów oraz specyfiki działalności danej Grupy Kapitałowej, w zgodzie z MSSF lub ustawą o rachunkowości. 

Pracownicy działów finansowo-księgowych dodatkowo otrzymują wsparcie w postaci warsztatów i szkoleń związanych z procesem konsolidacji, a na późniejszym etapie użytkowania mogą korzystać z pomocy dedykowanych pracowników HelpDesk w PwC. 

econsolidation pwc

Weryfikacja

Automatyczna weryfikacja prawidłowości danych źródłowych, jak również działań wykonywanych w samym arkuszu konsolidacyjnym i spójności danych w nim zawartych.

Monitorowanie

Możliwość monitorowania statusu wypełnienia pakietów, a także automatycznego porównywania i identyfikacji różnic pomiędzy poszczególnymi wersjami plików.

Edycja

Proste wprowadzanie modyfikacji w ramach grupy kapitałowej, np. dodanie spółki, zmiana metody konsolidacji. Automatyczne tworzenie historii grupy kapitałowej.

Spójność i przejrzystość

Spójne wprowadzanie i usuwanie korekt i wyłączeń konsolidacyjnych. Możliwość wygenerowania listy wszystkich korekt w każdej chwili.

Poznaj możliwości eConsolidation

Transakcje

Repozytorium danych o transakcjach na kapitałach Możliwość uzgodnienia transakcji wewnątrzgrupowych, a zarazem stworzenie podstawy do korekt konsolidacyjnych

Zestawienie obrotów i sald

Szybkie wprowadzanie danych, dzięki połączeniu z zestawieniem obrotów i sald - możliwość wykorzystania struktury wypełniania not w kolejnych latach.

Bilans otwarcia

Przenoszenie bilansów otwarcia na kolejne okresy.

Waluty

Automatyczne przeliczenie danych jednostek raportujących w innych walutach. Łatwość w zarządzaniu kursami walutowymi, dzięki plikowi zbierającemu dane o kursach walut.

Noty

Łatwość nawigacji pomiędzy notami wraz z możliwością bezpośredniego transferu do ostatecznego sprawozdania w pliku MS Word oraz możliwość ukrycia pustych linii, niewykorzystywanych w danym okresie raportowym.

Raporty

Możliwość tworzenia raportów kwartalnych i rocznych w jednym narzędziu, dzięki opcji wyłączania not.

Uniwersalność

Obsługa kilku języków równocześnie - możliwość zmiany języka narzędzia i sprawozdania jednym kliknięciem. Dowolna ilość wersji językowych w jednym pliku!

eConsolidation odpowiada na najczęstsze wyzwania w procesie konsolidacji:

Duża liczba dublujących się lub niespójnych źródeł danych wykorzystywanych w procesie konsolidacji oraz częste zmiany wprowadzane do danych źródłowych stanowiących podstawę przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych;

Raportowanie danych finansowych przez konsolidowane spółki w różnym układzie, niejednolita prezentacja transakcji gospodarczych na poziomie poszczególnych linii sprawozdania finansowego przez poszczególne spółki podlegające konsolidacji;

Manualne wprowadzanie danych ze spółek konsolidowanych i związana z tym pracochłonna aktualizacja po każdej zmianie;

Brak spójności pomiędzy korektami wprowadzonymi na poziomie bilansu i rachunku wyników a korektami wprowadzanymi do not.

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681

Radomił Maślak

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 223