ESG – kompleksowe wsparcie dla firm

Od regulacji, raportowania i finansowania po strategiczną zmianę

Szanse i ryzyka związane z ESG mają realny i mierzalny wpływ na biznes, co nie może umknąć uwadze inwestorów, funduszy private equity oraz instytucji finansowych. Presja regulacyjna i rynkowa oraz nacisk ze strony właścicieli kapitału prowadzą do transformacji gospodarek światowych i firm.

Dowiedz się, jak możemy pomóc Ci rozwijać biznes dzięki ESG.

Skontaktuj się z nami

Kluczowe obszary ESG

E
S
G

Środowisko:
Emisja CO2 • Ślad węglowy produktu • Finansowanie wpływu na środowisko • Podatność na zmiany klimatyczne • Gospodarka wodna • Bioróżnorodność i gospodarowanie gruntami • Zaopatrzenie w surowce • Emisja toksyn i odpadów • Opakowania i odpady • Elektroodpady • Czyste technologie • Zielone budownictwo • Energia odnawialna

Społeczna odpowiedzialność:
Zarządzanie kadrą • Bezpieczeństwo i higiena pracy • Rozwój kapitału ludzkiego • Standardy dotyczące łańcuchów dostaw • Jakość i bezpieczeństwo produktów • Bezpieczeństwo chemiczne • Bezpieczeństwo finansowe produktu • Ochrona prywatności i danych • Odpowiedzialne inwestowanie • Ryzyka zdrowotne i demograficzne • Zweryfikowane źródła pochodzenia dostawców • Dostęp do usług komunikacyjnych • Dostęp do finansowania • Dostęp do opieki zdrowotnej • Możliwości w zakresie zdrowia i żywienia

Ład korporacyjny:
Zarządzanie i nadzór nad spółką • Polityki nadzoru nad łańcuchem dostaw • Raportowanie i komunikacja z interesariuszami • Różnorodność w składzie zarządu • Wynagrodzenie kadry kierowniczej • Etyka biznesowa • Unikanie praktyk monopolistycznych • Zapobieganie sytuacjom korupcjogennym • Stabilny system finansowania • Przejrzystość podatkowa

Wesprzemy Twoją firmę w następujących obszarach:

Więcej >

Więcej >

Więcej >

Więcej >

< Back

< Back
[+] Read More

Więcej >

Więcej >

Więcej >

Więcej >

< Back

< Back
[+] Read More

Więcej >

Więcej >

Więcej >

Więcej >

< Back

< Back
[+] Read More

Więcej >

Więcej >

Więcej >

Więcej >

< Back

< Back
[+] Read More

Więcej >

< Back

< Back
[+] Read More

Przykłady zrealizowanych przez nas projektów z zakresu ESG

Przykłady zrealizowanych przez nas projektów z zakresu ESG

Nasze doświadczenie:


Ocena wpływu na środowisko firmy z branży chemicznej

Wyzwanie klienta:

Wiodąca firma z branży chemicznej, której misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju, zwróciła się do nas z prośbą o przygotowanie modelu oszacowania jej realnego wpływu na środowisko i otoczenie. Biorąc pod uwagę skalę i różnorodność firmy, poszukiwała ram wystarczająco elastycznych, aby zmierzyć i ocenić jej oddziaływanie na społeczeństwo zarówno na poziomie całej korporacji, jak i na poziomie produktów.

Nasze rozwiązanie:

W czasie realizacji tego projektu blisko współpracowaliśmy z zespołem klienta, odpowiedzialnym za strategię zrównoważonego rozwoju. Dostosowaliśmy opracowany przez nas model TIMM (Total Impact Measurement and Management, Kompleksowy Pomiar i Zarządzanie Wpływem), poprzez zastosowanie powtarzalnego podejścia do monitorowania śladu korporacyjnego w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Analiza objęła operacje klienta, łańcuch dostaw, a także oddziaływanie na klientów. Zbadaliśmy wpływ firmy na PKB, incydenty związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, poprzez rozwój kapitału ludzkiego i wkład w zmianę klimatu i lokalne zanieczyszczenie powietrza. Wsparliśmy klienta także na poziomie decyzji inwestycyjnych i planowania kolejnych lokalizacji.


Wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju u producenta kawy

Wyzwanie klienta:

Globalny producent kawy potrzebował zbadać, w jakim stopniu jego strategia jest powiązana z celami zrównoważonego rozwoju (SDG) i jak można by wdrożyć tę strategię w oparciu o głębsze zrozumienie istotnych problemów, przed którymi stoją ich główni interesariusze.

Nasze rozwiązanie:

W pierwszym etapie projektu skupiliśmy się na zidentyfikowaniu i zmapowaniu kluczowych dla firmy interesariuszy. Następnie przeanalizowaliśmy wagę wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, przed którymi stał nasz klient. Kolejnym krokiem było przygotowanie macierzy powiązań ilustrującej, jak strategia klienta może oddziaływać na interesariuszy pod względem kryteriów zrównoważonego rozwoju. Takie ujęcie tematu pozwoliło na jasne wskazanie działań jakie powinien podjąć klient a także opracowanie wskaźników służących do oceny ich skuteczności.


Wdrożenie regulacji ESG w banku

Wyzwanie klienta:

Jeden z banków działających na terenie Unii Europejskiej zwrócił się do nas z prośbą o doradztwo i pomoc w opracowaniu ścieżki wdrożenia regulacji związanych z ESG.
Poza potrzebą spełnienia wymogów prawnych i dążenia do zrównoważonych finansów, klient chciał także dzięki temu wzmocnić swoją przewagę konkurencyjną.

Nasze rozwiązanie:

Przeprowadziliśmy analizę wpływu i zakresu niezbędnych regulacji UE, pomogliśmy także klientowi w zrozumieniu jak wymogi dotyczące zrównoważonych finansów przekładają się na uwarunkowania biznesowe, wsparliśmy w dopasowaniu portfolio produktów i klientów do taksonomii unijnej. W następnym kroku, wspólnie z zespołem zarządzania ryzykiem w banku, opracowaliśmy mapę danych, która pozwoliła na identyfikację kluczowych danych, ich właściwe zbieranie a także ich odpowiednią jakość. Analiza interesariuszy banku pozwoliła także określić następne kroki niezbędne do osiągnięcia pełnej zgodności raportowania z unijnymi regulacjami.


Przygotowanie raportu niefinansowego dla giełdy papierów wartościowych

Wyzwanie klienta:

Jedna z europejskich giełd papierów wartościowych zwróciła się do nas z prośbą o wsparcie w przygotowaniu raportu niefinansowego zgodnego ze standardami GRI oraz opracowaniu strategii ESG.

Nasze rozwiązanie:

Jednym z elementów naszych działań było przeprowadzenie dialogu z kluczowymi interesariuszami w zakresie ujawniania informacji niefinansowych i przygotowania raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Zdefiniowaliśmy również główne obszary ryzyk niefinansowych oraz przeprowadziliśmy międzynarodowy benchmarking najlepszych praktyk raportowania w branży, którą reprezentuje klient. Efektem naszych działań było opracowanie nowej strategii raportowania niefinansowego, a także ustalenie zakresu i usprawnienie sposobu pozyskiwania danych prezentowanych w raporcie ESG. Klient otrzymał również raport zrównoważonego rozwoju opracowany zgodnie ze standardem GRI, który uwzględnia wymagania oraz zalecenia następujących norm i wytycznych: Wytyczne i wskaźniki WFE ESG (2018); SASB Security & Commodity Exchange, Sustainability Accounting; CDP Climate Change (2019).


Przygotowanie procesu monitorowania strategii ESG w funduszu PE

Wyzwanie klienta:

Fundusz Private Equity potrzebował wsparcia w zakresie ustalenia celów i mierników oraz w procesie monitorowania operacjonalizacji strategii w obszarze ESG w swoich spółkach portfelowych.

Nasze rozwiązanie:

Wykonane przez nas prace obejmowały opracowanie metodyki kalkulacji ponad 200 wskaźników ESG, w tym identyfikację źródeł danych, określenie prawidłowego sposobu kalkulacji wskaźnika, a następnie przygotowanie założeń dla dashboardów przygotowywanych w technologii Power BI. Klient otrzymał od nas również wyliczenia dot. śladu węglowego organizacji.


Wsparcie w przejściu na zeroemisyjność producenta samochodów

Wyzwanie klienta:

Jeden z największych producentów aut podjął decyzję o tym, że w perspektywie kilku lat chciałby prowadzić działalność zeroemisyjną oraz potencjalnie „wyczyścić” swój ślad węglowy za przeszłość. W tym zakresie podjął decyzję, że nie chce dłużej korzystać z energii elektrycznej pochodzącej z węgla a chce postawić na własne źródła wytwarzania energii elektrycznej oparte wyłącznie o odnawialność (np. fotowoltaika, wiatraki etc.).

Nasze rozwiązanie:

Wspieramy klienta zarówno w wyborze najkorzystniejszego źródła wytwarzania energii elektrycznej, jak również w późniejszym dostosowaniu się klienta do regulacji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej (uzyskanie koncesji, rozliczenie podatku akcyzowego, prowadzenie ewidencji etc.). Współpracujemy z zespołem klienta, który łączy w sobie zarówno wiedzę podatkowo-prawną jak i techniczną związaną z utrzymaniem ruchu w fabryce. Z uwagi na naszą szeroką wiedzę i doświadczenie w tym zakresie mogliśmy pomóc klientowi zarówno w zakresie typowo technicznych kwestii związanych z energią elektryczną, jak i w doradztwie prawno-podatkowym.


Wsparcie w dopełnieniu obowiązku raportowego dystrybutora smarów

Wyzwanie klienta:

Klient prowadzi dystrybucję smarów w całej UE. W związku z wprowadzeniem unijnego rejestru SCIP i PCN został zobowiązany do bieżącego raportowania odnośnie substancji niebezpiecznych, które wprowadza do obrotu na terytorium UE. Brak dopełnienia tych formalności może oznaczać dla niego wysokie kary finansowe (przykładowo w Portugalii do 5 mln EUR, w Polsce do 50 tys. EUR etc.).

Nasze rozwiązanie:

Klientowi dostarczamy analizę substancji, jednocześnie określając które z nich są niebezpieczne. Dodatkowo w jego imieniu wysyłamy do rejestru potrzebne zgłoszenia, które pozwalają mu dopełnić formalności w tym zakresie i tym samym uniknąć kar finansowym. Z uwagi na to, że przedmiotowe regulacje mają charakter unijny a nie krajowy jest to compliance prowadzony na poziomie europejskim.


Wsparcie firmy z branży handlowej w pozyskaniu finansowania

Wyzwanie klienta:

Klient z branży handlu detalicznego zdecydował się na budowę nowego zautomatyzowanego magazynu, aby usprawnić swój łańcuch dostaw, zastosować sterowanie za pomocą niskoenergochłonnej technologii eliminującej pomyłki i ograniczającej emisję związaną z nieefektywnymi transportami. Aby móc zrealizować tę inwestycję, klient poprosił nas o wsparcie w uzyskaniu finansowania.

Nasze rozwiązanie:

Udzieliliśmy klientowi kompleksowego wsparcia w zakresie wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji, które obejmowało takie elementy jak:

  • Analiza dostępnych opcji finansowania pod zamierzenie inwestycyjne

  • Weryfikacja spełnienia warunków formalnych

  • Asysta w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej i dyskusjach z jednostką, która tymi środkami dysponuje

  • Bieżące wsparcie w rozliczeniu i raportowaniu inwestycji.


Wdrożenie projektu “zero waste” w firmie z branży piekarniczej

Wyzwanie klienta:

Wdrożenie projektu “zero waste” dla klienta z branży piekarniczej, który poszukiwał możliwości ponownego przetworzenia swoich odpadów produkcyjnych.

Nasze rozwiązanie:

Przeprowadziliśmy dla klienta analizę możliwości pozyskania finansowania publicznego na budowę instalacji przetwarzania odpadów, dzięki której mógł pozyskać surowiec do odrębnego procesu produkcyjnego. Analiza obejmowała także przegląd dostępnych programów dotacyjnych i ulg podatkowych na prace badawczo-rozwojowe nad nową technologią umożliwiającą ponowne przetworzenie surowca.

Dowiedz się, jak możemy pomóc Ci rozwijać biznes dzięki ESG

Skontaktuj się z nami

Tomasz Barańczyk

Partner, leader of ESG initiatives, Warszawa, PwC Polska

+48 22 746 4852

Email

Dorota Franczukowska

Senior Manager, PwC Polska

+48 519 507 685

Email

Obserwuj nas