Strategia podatkowa przedsiębiorstwa - wsparcie dla firm

Usługi wsparcia w zakresie obowiązku publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej

Podatnicy mają 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego na opublikowanie informacji o realizowanej strategii podatkowej na stronie internetowej oraz przekazanie odpowiedniej informacji do urzędu.

Obowiązek wszedł w życie 1 stycznia 2021 r., wprowadzony ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Za jego niedopełnienie  przewidywana jest kara w wysokości do 250 000 PLN.

Potrzebujesz pomocy w opracowaniu
strategii podatkowej i informacji
 o jej realizacji?

Wyślij zapytanie ofertowe

Aby wypełnić nowe obowiązki konieczne może być sięgnięcie do odrębnych ustaw i regulacji.

Niezbędna będzie weryfikacja kompletności procedur i efektywności procesów podatkowych.

Nowelizacja ustawy o CIT nie definiuje, czym jest strategia podatkowa oraz jakie procedury powinien posiadać podatnik. W przypadku braku opublikowania w tym zakresie wyjaśnień przez Ministerstwo Finansów, konieczne może być sięgnięcie do odrębnych ustaw i regulacji (np. Wytycznych w Zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego dotyczących współpracy z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w ramach Umowy o współdziałanie), a także wskazanie sposobu podejmowania decyzji w sprawach podatkowych i uczestniczących w tym osób (ew. komórek organizacyjnych).

Jest to niezbędne do tego, aby w informacji o realizowanej strategii podatkowej, która będzie opublikowana na Państwie stronie www i dostępna dla wszystkich zainteresowanych: mediów, kontrahentów i organów skarbowych, opisać elementy w odpowiednim kształcie, zgodnie ze stanem faktycznym. 

Pomożemy Ci opracować strategię podatkową oraz informację o realizowanej strategii podatkowej

Obsługujemy już ponad 50 firm z listy podmiotów objętych obowiązkiem przez Ministerstwo Finansów!

Oferujemy wsparcie na każdym etapie:

Ocena gotowości

Oceniamy poziom przygotowania firmy do publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej.


W ramach tego modułu analizujemy procesy i procedury przy zastosowaniu metodyki PwC Tax Management Maturity Model (T3M). Przeglądamy, istniejącą dokumentację oraz prowadzimy rozmowy i warsztaty z pracownikami.


Tematyka poruszana podczas warsztatów obejmuje m.in.:

 • środowisko biznesowe i podatkowe,
 • przygotowywanie rozliczeń podatkowych,
 • zarządzanie ryzykiem podatkowym,
 • kontrole wewnętrzne,

i uwzględnia Wytyczne Ministerstwa Finansów w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego.

Strategia podatkowa

Przygotowujemy strategię podatkową określającą m. in. cele oraz środki umożliwiające prawidłową realizację obowiązków podatkowych.


Strategia obejmuje w szczególności następujące elementy:

 • wizja i misja podatkowa,
 • długoterminowe cele podatkowe,
 • podejście do ograniczania ryzyka podatkowego,
 • poziom akceptowalnego ryzyka podatkowego,
 • poziom zaangażowania organu zarządzającego,
 • zarządzanie ryzykiem podatkowym
 • raportowanie podatkowe.

Polityka ładu podatkowego

Przygotowujemy politykę opisującą ład podatkowy i adresującą kwestie związane z potencjalną odpowiedzialnością karnoskarbową.


W celu uregulowania podziału obowiązków poszczególnych działów oraz zatrudnionych w nich osób w zakresie rozliczeń podatkowych, a przez to ograniczenie ryzyka odpowiedzialności osobistej (karnej lub karnoskarbowej) członków zarządu oraz innych osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe Spółki, rekomendujemy przygotowanie osobnej polityki. Może ona obejmować następujące zagadnienia:

 • ogólne zasady podziału odpowiedzialności,
 • proces konsultacyjno – decyzyjny,
 • ogólny podział obowiązków przy prowadzeniu rozliczeń podatkowych,
 • zasady współpracy oraz komunikacji z osobami kontrolującymi w trakcie kontroli,
 • zasady postępowania w przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości,
 • ogólne zasady postępowania na wypadek prowadzenia postępowania karnego skarbowego.

Przegląd rozliczeń podatkowych

Przeprowadzamy przegląd poprawności rozliczeń podatkowych


Nasze wsparcie może także polegać na merytorycznej weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych. W celu identyfikacji obszarów ryzyka przejrzymy główne transakcje, przeprowadzimy rozmowy i sprawdzimy kalkulacje podatkowe. Przegląd podatkowy zwykle dotyczy CIT, VAT lub PIT, ale może także objąć podatek od nieruchomości czy akcyzę.

Mamy bogate doświadczenie praktyczne 

Zdobyliśmy je podczas projektów oceny funkcji podatkowej z wykorzystaniem globalnej metodyki PwC Tax Management Maturity Model (T3M), przygotowywania strategii i polityk podatkowych, oraz najnowsze, dotyczące wspierania w przystąpieniu do Programu Współdziałania z Krajową Administracją Skarbowę. 


Wspieramy w przygotowywaniu informacji medialnych

Dbamy nie tylko o poprawne wypełnienie obowiązku wobec organów skarbowych, ale także odpowiedni odbiór informacji przez kontrahentów i pracowników.

Wymóg posiadania strategii podatkowej i publikowania informacji o jej realizacji jest kolejnym krokiem w stronę zwiększenia transparentności podatkowej.
Z tego względu opublikowanie informacji na stronie www powinno być jedynie elementem finalizującym przygotowanie strategii podatkowej, dostosowanej do indywidualnych wymagań, branży i specyfiki biznesowej. 

“Doświadczenie zdobyte podczas współpracy z firmami aplikującymi do Programu Współdziałania z Krajową Administracją Skarbową uwidoczniło poziom skomplikowania tematyki związanej ze strategią podatkową. Podanie do wiadomości publicznej informacji o realizowanej strategii podatkowej powinno być dobrze przemyślane i poprzedzone analizą procesów podatkowych oraz oceną ryzyka. To przełoży się na budowanie zaufania i relacje z klientami, kontrahentami oraz organami skarbowymi, a także będzie stawiać firmę w dobrym świetle w oczach społeczeństwa i mediów.”

Dorota Bokszczanin, dyrektorka w PwC, ekspertka w obszarze raportowania i doradztwa podatkowego

Poznaj odpowiedzi na najtrudniejsze pytania o elementy, terminy i zakres nowego obowiązku w zakresie strategii podatkowej! 

Przeczytaj artykuł

Sprawdź, jak publikacja informacji o realizowanej strategii podatkowej może wpływać na budowanie pozytywnego wizerunku firmy!

Obejrzyj wideo

Skontaktuj się z nami

Mikołaj Woźniak

Mikołaj Woźniak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 449

Andrzej Zubik

Andrzej Zubik

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 689

Dorota Bokszczanin

Dorota Bokszczanin

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 830

Michał Rams

Michał Rams

Partner PwC Legal, Lider Zespołu White Collar Crime, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 859

Obserwuj nas