Skip to content Skip to footer

Loading Results

Strategia podatkowa firmy - wsparcie dla firm

Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej

W dniu 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy będą mieli 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego na opublikowanie informacji na stronie internetowej oraz przekazanie odpowiedniej informacji do urzędu.

Za niedopełnienie tego obowiązku przewidywana jest kara w wysokości do 250 000 PLN. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?

Wyślij zapytanie ofertowe

Kogo obowiązuje nowy wymóg?

 • Podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym
 • podatkowe grupy kapitałowe

Lista takich podmiotów jest corocznie publikowana przez Ministerstwo Finansów.

Który rok podatkowy jako pierwszy został objęty wymogiem?

W ustawie brak jest przepisów przejściowych określających pierwszy rok podatkowy objęty obowiązkiem publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej, więc kwestia ta budzi wątpliwości. Natomiast w komunikacie opublikowanym przez Ministerstwo Finansów wskazano, że pierwszego raportowania należy dokonać już w 2021 roku za rok 2020.

Ze względu na fakt, że informacja o realizowanej strategii podatkowej będzie bezpośrednio odnosiła się m.in. do strategii podatkowej oraz procesów i procedur podatkowych obowiązujących w 2020 r., sugerujemy aby już teraz zacząć weryfikację kompletności i efektywności wymaganych obszarów. Jest to niezbędne do tego, aby w informacji, która będzie opublikowana na Państwie stronie www i dostępna dla wszystkich zainteresowanych opisać elementy w odpowiednim kształcie zgodnie ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym rekomendujemy,  aby już teraz zacząć weryfikację kompletności i efektywności wymaganych obszarów. Jest to niezbędne do tego, aby w informacji, która będzie opublikowana na Państwie stronie www i dostępna dla wszystkich zainteresowanych opisać elementy w odpowiednim kształcie zgodnie ze stanem faktycznym.

Jakie informacje należy opublikować?

Podatnicy będą musieli przygotować i ujawnić informacje dotyczące m.in.:

 • stosowanych procedur i procesów dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
 • liczby przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki,
 • transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,
 • dokonywania rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
 • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych,
 • złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej (WIS) i wiążącej informacji akcyzowej (WIA),
 • dobrowolnych formach współpracy z organami KAS. 

Powyższy katalog jest katalogiem otwartym, a sama informacja ma być sporządzona z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności.

Nowelizacja nie definiuje, czym jest strategia podatkowa oraz jakie procedury powinien posiadać podatnik. Aby wypełnić powyższe obowiązki, w przypadku braku opublikowania w tym zakresie wyjaśnień przez Ministerstwo Finansów, konieczne może być sięgnięcie do odrębnych ustaw i regulacji (np. Wytycznych w Zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego dotyczących współpracy z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w ramach Umowy o współdziałanie), a także wskazanie sposobu podejmowania decyzji w sprawach podatkowych i uczestniczących w tym osób (ew. komórek organizacyjnych).

Wsparcie oferowane naszym klientom w procesie aplikowania do Programu Współdziałania z Krajową Administracją Skarbową uwidoczniło poziom skomplikowania tematyki związanej ze strategią podatkową oraz konieczność głębokiego zrozumienia procesów podatkowych.

< Back

< Back
[+] Read More

Nasze wsparcie strategii podatkowej Twojej firmy

Wymóg posiadania strategii podatkowej i publikowania informacji o jej realizacji jest kolejnym krokiem w stronę zwiększenia transparentności podatkowej. Z tego względu opublikowanie informacji na stronie www powinno być elementem finalizującym przygotowanie strategii podatkowej dostosowanej do indywidualnych wymagań, branży i specyfiki biznesowej. 

Przygotowanie informacji na stronę www powinno być zatem poprzedzone wsparciem w ramach poniższych modułów:


Ocena gotowości Klienta do publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej.

W ramach tego modułu analizujemy procesy i procedury przy zastosowaniu Tax Management Maturity Model (T3M), istniejącą dokumentację oraz prowadzimy rozmowy i warsztaty z pracownikami Klienta. Tematyka poruszana podczas warsztatów obejmuje m.in.:

 • środowisko biznesowe i podatkowe,
 • przygotowywanie rozliczeń podatkowych,
 • zarządzanie ryzykiem podatkowym,
 • kontrole wewnętrzne,

i uwzględnia Wytyczne Ministerstwa Finansów w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego.


Przygotowanie strategii podatkowej określającej m. in. cele oraz środki umożliwiające prawidłową realizację obowiązków podatkowych;

Strategia powinna się odnosić do kwestii takich jak:

 • wizja i misja podatkowa,
 • długoterminowe cele podatkowe, 
 • podejście Klienta do ograniczania ryzyka podatkowego,
 • poziom akceptowalnego ryzyka podatkowego,
 • poziom zaangażowania organu zarządzającego,
 • zarządzanie ryzykiem podatkowym czy
 • raportowanie podatkowe. 

Przygotowanie polityki opisującej ład podatkowy i adresującej kwestie związane z potencjalną odpowiedzialnością karnoskarbową

W celu uregulowania podziału obowiązków poszczególnych działów oraz zatrudnionych w nich osób w zakresie rozliczeń podatkowych, a przez to ograniczenie ryzyka odpowiedzialności osobistej (karnej lub karnoskarbowej) członków zarządu oraz innych osób odpowiedzialnych za sprawy finansowe Spółki, rekomendujemy przygotowanie osobnej polityki. Może ona obejmować następujące zagadnienia:

 • ogólne zasady podziału odpowiedzialności,
 • proces konsultacyjno – decyzyjny,
 • ogólny podział obowiązków przy prowadzeniu rozliczeń podatkowych,
 • zasady współpracy oraz komunikacji z osobami kontrolującymi w trakcie kontroli,
 • zasady postępowania w przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości,
 • ogólne zasady postępowania na wypadek prowadzenia postępowania karnego skarbowego.

Przeprowadzenie przeglądu poprawności rozliczeń podatkowych

Nasze wsparcie może także polegać na merytorycznej weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych. W celu identyfikacji obszarów ryzyka przejrzymy główne transakcje, przeprowadzimy rozmowy i sprawdzimy kalkulacje podatkowe. Przegląd podatkowy typowo dotyczy CIT, VAT lub PIT, ale może także objąć podatek od nieruchomości czy akcyzę.

Mamy bogate doświadczenie zdobyte podczas projektów oceny funkcji podatkowej z wykorzystaniem globalnej metodyki Tax Management Maturity Model (T3M), przygotowywania strategii i polityk podatkowych oraz najnowsze dotyczące wspierania klientów w przystąpieniu do Programu Współdziałania z Krajową Administracją Skarbowę. 

Wspieramy klientów w przygotowywaniu informacji medialnych, dbając nie tylko o poprawne wypełnienie obowiązku wobec organów skarbowych, ale także odpowiedni odbiór informacji przez kontrahentów i pracowników.

Jeżeli zastanawiasz się, czy wymóg dotyczy Twojej spółki i jak zabrać się do jego realizacji, nasi eksperci chętnie Ci pomogą.

Skontaktuj się z nami

Mikołaj Woźniak

Mikołaj Woźniak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 449

Andrzej Zubik

Andrzej Zubik

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 689

Dorota Bokszczanin-Domalewska

Dorota Bokszczanin-Domalewska

Dyrektorka, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 830

Michał Rams

Michał Rams

Partner, Lider Zespołu White Collar Crime, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 859

Obserwuj nas