Outsourcing księgowy

Łączymy nowoczesne technologie, sprawdzone procesy oraz wiedzę i doświadczenie

Wszystko po to, by klienci powierzający nam swoje usługi mieli pewność, że są zarządzane w sposób kompleksowy. Zapewniamy prowadzenie ksiąg, rozliczeń podatkowych, przygotowanie list płac oraz usługi powiązane z bieżącym funkcjonowaniem działu księgowości i administracji kadrowej.

Potrzebujesz naszej pomocy z outsourcingiem usług księgowych?

Wyślij zapytanie ofertowe

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług outsourcingu księgowości?

Współpraca z nami:

 • pozwala na redukcję pracochłonności i kosztów osobowych związanych z prowadzeniem księgowości, obliczaniem podatków i rozliczeniami pracowniczymi;
 • minimalizuje ryzyka nieznajomości przepisów podatkowych czy też ich niewłaściwej interpretacji;
 • daje możliwości oszczędności podatkowych, jakie zostaną zidentyfikowane;
 • daje profesjonalną pomoc z nastawieniem na długofalową współpracę i osiąganie wspólnych korzyści;
 • wspiera Państwa biznes poprzez odpowiednią komunikację , informacje potrzebne do podejmowania decyzji;
 • daje nowe spojrzenie na Państwa sprawy księgowe i podatkowe wsparte ugruntowaną wiedzą i znajomością praktycznych zagadnień.

Jak możemy pomóc Twojej firmie w outsourcingu księgowym?

Prowadzenie ksiąg

Nasze usługi obejmują kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami polskiej ustawy o rachunkowości, jak również w oparciu o standardy międzynarodowe.

Proponujemy Państwu także opracowanie planu kont, sporządzenie miesięcznych oraz rocznych raportów dla potrzeb grupy, sporządzanie raportów do GUS i NBP oraz usługi związane z zamknięciem roku obrotowego (sporządzenie sprawozdania finansowego). 

Oferujemy:

 • ułożenie planu kont księgowych oraz schematu informacji wspomagających;
 • przygotowanie bazy danych w systemie finansowo – księgowym;
 • ewidencję dokumentów otrzymywanych do Państwa i kontrahentów;
 • raportowanie danych finansowych do zarządu firmy oraz grupy zgodnie z Państwa wymogami;
 • przygotowanie statutowych sprawozdań finansowych oraz pomoc w sporządzeniu sprawozdania zarządu z działalności;
 • przygotowanie sprawozdań i raportów dla Narodowego Banku Polskiego i Głównego Urzędu Statystycznego;
 • współpraca z audytorami;
 • usługi niestandardowe, takie jak: rekonstrukcja ksiąg, przygotowanie ksiąg na podstawie innych rejestrów, etc.

View more

Raportowanie podatkowe

Nasza usługa obejmuje sporządzanie na podstawie ksiąg kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych oraz VAT za dany okres lub rok podatkowy oraz przygotowanie odpowiednich deklaracji podatkowych. Przygotowujemy również zestawienia podsumowujące podatek VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz deklaracje Intrastat

Nasze prace w ramach przygotowania rozliczeń z tytułu CIT obejmują kompleksowe przygotowanie miesięcznych kalkulacji oraz rocznego zeznania CIT-8. W szczególności, usługi te zawierają przygotowanie:

 • miesięcznych oraz rocznej kalkulacji CIT wraz ze szczegółowymi informacjami;
 • zestawienia przedstawiającego różnice pomiędzy wynikiem księgowym brutto, a wynikiem podatkowym;
 • rocznego zeznania CIT-8 wraz ze stosownymi załącznikami sporządzonego na podstawie rocznej kalkulacji CIT;
 • innych formularzy, jeśli okażą się niezbędne;
 • kwoty podatku należnego, który Spółka zobowiązana jest przelać na rachunek bankowy urzędu skarbowego. Spółka jest odpowiedzialna za dokonanie przelewu przed upływem ustawowego terminu płatności.

Rozliczenia podatku VAT obejmują przygotowanie rejestrów oraz deklaracji VAT, w tym:

 • sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT na podstawie dokumentacji;
 • przedstawianie propozycji traktowania wybranych transakcji, które mogłyby wpływać na wysokość zobowiązania podatkowego;
 • sporządzanie deklaracji VAT w oparciu o rejestry VAT;
 • informowanie o kwocie podatku VAT do zapłaty;
 • sporządzanie deklaracji VAT-UE – informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, a także korekty deklaracji VAT-UE;
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji Intrastat (jeśli będzie to wymagane);
 • wskazanie kwoty potencjalnego zwrotu podatku VAT na deklaracji VAT oraz przygotowywanie wniosków o zwrot podatku VAT (w razie potrzeby).

Ponadto proponujemy usługę przeglądu podatkowego w Państwa firmie. Usługa taka jest rekomendowana dla podmiotów, które chcą:

 • potwierdzić zgodność rozliczeń podatkowych, zwłaszcza przygotowanych przez zewnętrznych dostawców;
 • zoptymalizować swoje rozliczenia podatkowe poprzez weryfikacje możliwości zmniejszenia obciążeń i lepszego planowania podatkowego.

Nasz zespół oferuje Państwu weryfikację klasyfikacji podatkowych transakcji, weryfikację kalkulacji, przeglądy wypełnionych deklaracji, przygotowanie raportu podsumowującego ryzyka podatkowe oraz nasze rekomendacje i pomysły optymalizujące. Efekty naszego przeglądu chętnie z Państwem omówimy podczas spotkania podsumowującego. Nasze przeglądy często kończą się wymiernymi oszczędnościami w rozliczeniach podatkowych.

View more

Outsourcing kadr i płac

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie naliczania płac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych z uwzględnieniem stałych i zmiennych składników wynagrodzeń np. premii pracowniczych, nadgodzin, urlopów oraz wynagrodzeń za czas choroby pracownika.

Dbamy również o prawidłowe, zgodne z kodeksem pracy, administrowanie teczkami personalnymi i całą dokumentacją dotyczącą stosunku pracy i urlopów.

Przygotowujemy deklaracje rozliczeniowe do ZUS, PFRON oraz urzędu skarbowego. Współpracujemy z tymi instytucjami w zakresie przygotowanej dokumentacji w przypadku jakichkolwiek pytań.

Zakres usług obejmuje także pomoc w procesie zatrudniania nowych oraz odchodzących pracowników. Dbamy o to, żeby procesy kadrowe i płacowe realizowane dla Państwa były zgodne z przepisami, efektywne i łatwe w realizacji.

Powyższe usługi z zakresu administracji kadrowo - płacowej oprócz tradycyjnej metody ich realizacji, w uzgodnionym z Klientem zakresie, mogą być równolegle świadczone w systemie dostępu on-line.

W ramach outsourcingu kadr i płac oferujemy Państwu między innymi:

 • naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem dodatków i potrąceń;
 • naliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem;
 • sporządzanie deklaracji PIT i ZUS w imieniu pracodawcy;
 • przygotowywanie dokumentacji płacowej dla firmy i jej pracowników;
 • przygotowywanie raportów dla potrzeb rachunkowości finansowej i zarządczej;
 • asysta przy płatnościach wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne;
 • przygotowywanie i składanie rocznych informacji o dochodach/deklaracji (PIT-11, PIT-4R, PIT-40);
 • tworzenie i administracja teczek personalnych;
 • ewidencja i kontrola wymiaru urlopów pracowniczych;
 • monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP;
 • przygotowywanie świadectw pracy;
 • przygotowywanie i rozliczanie list płac dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych;
 • sporządzanie informacji o przychodach z innych źródeł (PIT-8C).

Oferujemy rozwiązania „szyte na miarę” uwzględniające specyfikę struktury obowiązującej w Państwa firmie, złożoność składników płacowych i raportów kadrowo-płacowych. Szybko reagujemy i jesteśmy elastyczni w stosunku do Państwa potrzeb i wymagań. Zapewniamy całkowitą poufność i bezpieczeństwo w przechowywaniu danych kadrowo-płacowych.

View more

Wsparcie czasowe - wypożyczenie specjalisty

Wspomożemy personalnie Państwa firmę w przypadku nagłych zmian lub braku wykwalifikowanych osób w dziale księgowym.

Działając elastycznie zapewnimy na ustalony czas osoby, których zaangażowanie pozwoli łagodnie funkcjonować firmie i wypełniać obowiązki sprawozdawczości finansowej i podatkowej. Szeroki zasób specjalistów z dziedziny księgowości, podatków i rozliczeń w naszym zespole pozwala na dopasowanie zespołu projektowego do Państwa czasowych potrzeb.

Korzyści płynące z takiego rozwiązania to w szczególności:

 • redukcja pracochłonności i kosztów osobowych związanych z prowadzeniem księgowości, obliczaniem podatków i rozliczeniami pracowniczymi;
 • nowe, niezależne spojrzenie na księgi i rozliczenia firmy;
 • specjalistyczna wiedza oraz wsparcie ekspertów PwC do rozwiązania problemów technicznych;
 • elastyczność czasową pracy (jesteśmy gotowi do pracy, kończymy nasze zaangażowanie na Państwa życzenie);
 • w przypadku dynamicznych zmian w Państwa firmie elastycznie dopasujemy zespół już w trakcie projektu;
 • redukcja kosztów i minimalizacja ryzyka związanego z tradycyjnym modelem zatrudnienia (koszty rekrutacji, administracji, szkoleń, brak dostępu do wiedzy technicznej, przypadki losowe; opieka medyczna, etc).

Współpracując z nami, otrzymają Państwo usługę dostosowaną do indywidualnych wymagań firmy. Zapewniamy nie tylko wysoki poziom merytoryczny naszych usług, ale przede wszystkim przykładamy szczególną wagę do budowania długofalowych relacji z Państwem, co w przypadku naszych usług jest szczególnie ważne.

View more

Skontaktuj się z nami

Adam Pawlicki

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 080

Katarzyna Kwiatkowska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 18 4453

Mikołaj Woźniak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 449

Obserwuj nas