Zrównoważony rozwój w aspekcie prawnym

Wsparcie w obszarze regulacji ESG

Zagrożenie jakie niosą za sobą zmiany klimatu i degradacja środowiska naturalnego są coraz wyraźniej widoczne. Rozumiemy, że w tej sytuacji potrzebne jest pilne podjęcie działań hamujących negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko. Zrównoważony rozwój to już nie jedna z możliwych do wyboru opcji, ale stojąca przed organizacjami biznesowymi konieczność.

Światowe Forum Ekonomiczne w piętnastej edycji raportu "Global Risks Report 2020" po raz pierwszy w historii opracowania stwierdziło, że "największe globalne zagrożenia pod względem prawdopodobieństwa ich wystąpienia" to zagrożenia środowiskowe.

Aby tę groźbę zniwelować, przedsiębiorcy już dziś muszą zmienić swój sposób myślenia o biznesie. Potrzebny jest biznes zrównoważony, zbudowany na trzech filarach ESG Environmental, Social and Corporate Governance, czyli ładzie środowiskowym, społecznym i korporacyjnym.

Przejście do gospodarki uwzględniającej zrównoważony rozwój napędzają dodatkowo regulacje. Unia Europejska stopniowo, ale w sposób konsekwentny dąży do przekierowania kapitału w kierunku zrównoważonych inwestycji.

356 mld EUR - tyle w ramach Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027 przeznaczyć UE na wydatki w związane z zasobami naturalnymi i środowiskiem

Analizując trendy, przewidujemy, że finansowanie i inwestowanie w oparciu o czynniki ESG stanie się w najbliższych latach standardem rynkowym. ESG będzie miało praktyczny wpływ na biznes, między innymi w zakresie pozyskiwania inwestorów, warunków finansowania i ubezpieczenia, wartości firmy, kosztów działalności, ryzyka inwestycyjnego, reputacji, czy pozycjonowania na rynku. Warte podkreślenia jest też, że zrównoważony rozwój generuje nie tylko nowe obowiązki, ale również szansę umocnienia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Rozumiemy zachodzące zmiany i ich ogromne znaczenie. Dlatego chcemy aktywnie wspierać naszych klientów w procesie transformacji w kierunku zrównoważonego biznesu. Nasi prawnicy doradzają w aspektach prawnych związanych z dostosowaniem do nowych regulacji oraz ich wykorzystaniem do tworzenia zrównoważonego biznesu.

Zrównoważone finansowanie

Organy europejskie traktują kwestie zrównoważonego finansowania w sposób priorytetowy. W oparciu o Plan działania w sprawie finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz założenia Europejskiego Zielonego Ładu,  opracowują serię aktów prawnych regulujących zagadnienia zrównoważonego rozwoju oraz ESG. Regulacje te przewidują m.in. uwzględnianie czynników zrównoważonego rozwoju w działalności inwestycyjnej oraz obowiązki w zakresie ujawniania informacji z zakresu ESG. Aktualnie obowiązują następujące akty prawne:

Zrównoważone finansowanie


Kogo dotyczą zmiany?


Prawodawca unijny przewiduje regulacje obejmujące znaczną część podmiotów sektora finansowego. Nowe obowiązki nakładane są między innymi na banki, fundusze inwestycyjne, doradców finansowych, zakłady ubezpieczeń czy twórców produktów emerytalnych. Instytucje te będą musiały zmierzyć się m.in. z raportowaniem kompozycji swoich portfeli inwestycyjnych w kontekście zrównoważonego rozwoju, zdefiniowaniem procesu i systemu do zbierania danych w zakresie niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych (Principle Impact Adverse), opracowaniem metodyki oceny wpływu ryzyk ESG na zwrot z inwestycji czy metodyki dotyczącej kwalifikacji inwestycji jako zrównoważonych, aby przeprowadzić kalkulację kluczowych wskaźników wyników (KPIs) na potrzeby ujawnień sprawozdawczości niefinansowej.


Od kiedy zaczną obowiązywać nowe wymogi?


Unijna siatka regulacyjna ESG podlega ciągłemu rozwojowi, przy czym pierwsze akty prawne weszły już w życie. SFDR weszło w życie w znacznej części już 10 marca 2021 r. Przewidziane w Taksonomii obowiązki dotyczące ujawniania informacji na temat działalności zrównoważonych środowiskowo wchodzą w życie w dwóch datach: 1 stycznia 2022, obejmując już 2021 rok jako pierwszy okres sprawozdawczy, oraz 1 stycznia 2023. Perspektywa następnych kilku lat to dalsze zmiany w zakresie raportowania niefinansowego.

Jak możemy pomóc?Nasze wsparcie może obejmować w szczególności:

 • kompleksowe wsparcie w zakresie wdrożeń regulacji ESG,

 • doradztwo regulacyjne w zakresie ujawnień ESG,

 • opracowanie analiz luki regulacji ESG,

 • przygotowanie zmian do dokumentacji wewnętrznej oraz klienckiej,

 • doradztwo w zakresie raportowania niefinansowego (NFRD, ustawa o rachunkowości, Taksonomia) oraz rozszerzonych obowiązków sprawozdawczych (CSRD),

 • przeprowadzenie szkoleń dla organizacji.

Pełnimy rolę wiodących ekspertów w dwóch grupach roboczych utworzonych przy Związku Banku Polskich. W ramach pierwszej, ds. zrównoważonych finansów, pracujemy nad stosowaniem SFDR W drugiej wspieramy pracę nad metodyką wdrażania Taksonomii. Znamy podejście rynkowe do stosowania ESG oraz aktualne stanowiska organów nadzoru.Zrównoważone inwestowanie w nieruchomości - jakie działania podjąć?

Za jedną z kluczowych branż w kontekście zrównoważonego rozwoju uważamy nieruchomości. Dlaczego? Dobrze ilustrują to szacunki Komisji Europejskiej. Według jej ekspertyz budynki są w rzeczywistości odpowiedzialne za około 40% zużycia energii i 36% emisji dwutlenku węgla.

Pierwszym krokiem jest analiza własnego portfela nieruchomościowego, kryteriów podejmowania decyzji inwestycyjnych, a następnie inkorporacja trzech czynników E, S i G do strategii biznesowej na każdym etapie cyklu życia budynku: od etapu planowania inwestycji, poprzez budowę, nabycie, wynajem, zarządzanie i sprzedaż.Oczywiście, strategia obejmująca ESG będzie skuteczna tylko wtedy, gdy zostanie odpowiednio przełożona do wewnętrznych polityk i zawieranych umów - w tym umów najmu. Coraz więcej umów najmu zawiera "zielone" klauzule lub "zielony" aneks, które mają na celu zapewnienie, że budynek lub odpowiednie pomieszczenia są budowane, wykończone, zarządzane i/lub eksploatowane w sposób zrównoważony.

Regulacje oraz trendy rynkowe w zakresie zrównoważonego rozwoju wymuszą nowe podejście m.in. do: gromadzenia i ujawniania danych, podejmowania decyzji inwestycyjnych i procesu due diligence. Konieczne będzie wzięcie pod uwagę nowych ryzyk w zakresie planowanych inwestycji, finansowania, ubezpieczeń, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.


Jak możemy pomóc?Dzięki zgromadzonemu doświadczeniu chętnie wesprzemy:

 • przegląd regulacji prawnych (krajowych i unijnych) oraz najlepszych praktyk rynkowych z obszaru ESG,

 • “zielone” kontraktowanie - przegląd umów, m.in. umów najmu, pod kątem uwzględnienia czynników ESG oraz implementowanie czynników ESG do umów w postaci “zielonych” klauzul,

 • prawną ocenę (due diligence) aktualnego stanu działań w obszarze ESG,

 • opracowanie wewnętrznych polityk w obszarze ESG,

 • przygotowanie planu działania dotyczącego wdrożenia rozwiązań prawnych z zakresu ESG zapewniającego adaptację do nowych wymogów regulacyjnych podlegających dynamicznym zmianom,

 • wsparcie prawne przy procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych poprzez przygotowanie oceny ryzyka z perspektywy zrównoważonego rozwoju, w tym oszacowanie pod kątem prawnym ryzyka reputacyjnego związanego z daną inwestycją w celu uniknięcia zjawiska tzw. "greenwashing’u" (tj. praktyki uzyskiwania nieuczciwej przewagi konkurencyjnej poprzez promowanie danej działalności jako przyjaznej środowisku, podczas gdy rzeczywistym celem jest promocja i zysk),

 • przeprowadzanie szkoleń / warsztatów z zakresu kwestii prawnych związanych z ESG,

 • przygotowanie ujawnień w zakresie realizacji obowiązków regulacyjnych (m.in. na stronach internetowych, w raportach okresowych, etc.).Skontaktuj się z nami

Aleksandra Bańkowska

Aleksandra Bańkowska

Partner, Adwokat, PwC Polska

Marta Hincz

Marta Hincz

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 603

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 952

Obserwuj nas